Darba drošības normatīvo aktu pilnveide

LDDK sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” īstenošanu.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiks īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens būs konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt. Pārējo darbības virzienu ietvaros tiks veikti pētījumi un īstenoti pilotprojekti, kā rezultātā tiks izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, tiks pilnveidotas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) profesionālās spējas, organizēti preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi, kā arī tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība.

Projektu īstenos VDI sadarbībā ar 3 sadarbības partneriem – LBAS, LDDK, Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts” (turpmāk – DDVVI).

Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta 2016.gada 2. ceturksnī. Plānotais projekta īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2016.gada 4. ceturkšņa līdz 2023.gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 6 889 454 EUR, tai skaitā 5 856 035  EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 1 033 419 EUR valsts budžeta finansējums.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK:

1. Darba strīdu praktiska risināšana

Darbības "Darba strīdu praktiska risināšana" uzdevums ir uzlabot darba strīdu risināšanas efektivitāti, lai palīdzētu gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem aizsargāt savas tiesības un intereses. Praktiski tiks sniegts atbalsts darba ņēmējiem un darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos.

ES fondu 2007. - 2013.g. plānošanas periodā tika sniegtas konsultācijas darba tiesisko tiesību un darba aizsardzības jautājumos. Šajā projektā tiks īstenota darba strīdu risināšana, kas attiecināma uz individuāliem darba strīdiem vai domstarpībām starp darba devēju un darbinieku vai bijušo darbinieku.

Lai realizētu aktivitāti, tiks nodarbināti darba strīdu risināšanas konsultanti, kuri sniegs atbalstu darba strīdos iesaistītājām pusēm, lai panāktu strīdu izšķiršanu. Strīdu izšķiršana notiks uzņēmuma ietvaros, tā būs ārpustiesas izšķiršana.

Latvijai ir jātiecas uz mērķi, kur jau uzņēmumu līmenī darba devējs un darbinieks strādā kopā, balstoties uz partnerības principu, nevis konfrontāciju. Ar valdības atbalstu jāveido progresīvi darba devēji, kuri vēlas motivētus darbiniekus, sasniedzot uzņēmējdarbības mērķus, un darbinieki, kuri apzinās savas iespējas un tiesības.

Ja strīda vai konflikta atrisināšana nebūs iespējama, tad ikvienam būs tiesības vērsties tiesā, attiecīgi šajos gadījumos sadarbības partneru konsultants sniegs konsultatīvu atbalstu prasības pieteikuma sagatavošanā.

Darbību īstenos sadarbības partneri LDDK un LBAS, sniedzot konsultācijas darba strīdu risināšanā darba devējiem un darba ņēmējiem. Sadarbības partneri iesniegs ikmēneša atskaites par sniegto konsultāciju skaitu darba strīdu risināšanā iesaistītajām pusēm, darba strīdu problēmu un pielietoto risinājumu.

Darbības ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

 1. Informācijas izplatīšana par darba strīdu risināšanas iespējām pie sociālajiem partneriem.
 2. Konsultācijas darba strīdu risināšanā.
 3. Atskaišu iesniegšana VDI par darba strīdu risināšanu konkrētajā periodā.
 4. Rezultātu un statistikas apkopošana.

Darbība tiek īstenota Rīgā, taču nepieciešamības gadījumā darba devējiem un darba ņēmējiem no reģioniem ir iespēja sazināties ar konsultantiem attālināti (telefons, e-pasts), kā arī konsultanti īsteno izbraukuma vizītes uz reģioniem. Darbība tiks īstenota visu projekta darbības laiku.

Konsultācijas darba tiesībās - Jānis Pumpiņš, 25955988, [email protected]

Konsultācijas darba aizsardzībā - Laima Beroza, 29471506, [email protected]

2. Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā

Darbības "Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā" uzdevums ir organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, lai paaugstinātu darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicinātu ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī lai veicinātu pieredzes un labas prakses apmaiņu. Mācību ekskursijās piedalās darba devēji vai to pārstāvji. Prioritāri mācību ekskursijās aicināti piedalīties mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji. Darbības ietvaros plānots organizēt 6 ekskursijas katru gadu, kopā 36 ekskursijas.

Darbības ietvaros tiek veiktas šādas aktivitātes:

 1. Labās prakses uzņēmumu apzināšana un uzrunāšana.
 2. Mācību ekskursiju organizēšana, darba devēju apzināšana.
 3. Uzņēmumu apmeklēšana.

Darbība tika uzsākta 2016.gadā, mācību ekskursijas tiek organizētas sākot ar 2017.gadu un turpināsies visu projekta laiku līdz 2023.gadam.

3. Atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu

Darbības “Atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu” uzdevums ir informēt Darba devējus par kolektīvo pārrunu organizēšanas iespējām, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kā arī veicināt kolektīvo pārrunu veikšanu un organizēšanu par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai iekļaujošas nodarbinātības veicināšanai, aktīvas novecošanās, vecuma pārvaldības politikas un ilgāka darba mūža veicināšanai, darba koplīgumu slēgšanai. Plašāka informācija par aktivitāti šeit.

Darbības ietvaros plānots sniegt atbalstu 250 uzņēmumiem. Darbība tiek īstenota visā Latvijas teritorijā līdz 2023. gada 31.decembrim.

Pieteikšanās konsultācijai par atbalstu darba vides uzlabošanai un kolektīvajām pārrunām - Ineta Jasmane, 26872172, [email protected]

Īstenošanas termiņš
No 2016. gada 4. ceturkšņa līdz 2023. gada 31. decembrim
Finansējums
Eiropas Sociālais fonds, valsts budžeta finansējums
Kopējā projekta summa
12 643 472 EUR
Vadošais partneris
Valsts darba inspekcija

Sadarbības partneri

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Pieņemšanas laiki

Konsultācijas darba tiesībās un darba aizsardzībā no  plkst. 09.00 – 17.00.

 • Konsultācijas šobrīd tiek sniegtas pa tālruni un rakstiski. Lai konsultētos klātienē, iepriekš jāvienojas par konsultācijas sniegšanas laiku telefoniski

Piesakies bezmaksas atbalsta pasākumiem!

  Aktualitātes

  Jaunumi
  Pieredzes apmaiņas ekskursija VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA...
  12. Decembris, 2023
  Jaunumi
  Uzņēmēji aicināti piedalīties vebinārā par projektu atlasi valsts atbalsta saņemšanai...
  11. Decembris, 2023
  Jaunumi
  Pieredzes apmaiņas ekskursija RP SIA RĪGAS...
  6. Decembris, 2023
  Jaunumi
  Pieredzes apmaiņas ekskursija A/S...
  5. Decembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  4. Decembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  29. Novembris, 2023
  Jaunumi
  Pieredzes apmaiņas ekskursija A/S...
  29. Novembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  22. Novembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  14. Novembris, 2023
  Jaunumi
  LDDK aicina uz vebināru “Droša un iekļaujoša darba...
  13. Novembris, 2023
  Jaunumi
  Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz Latvijas...
  23. Oktobris, 2023
  Jaunumi
  LDDK aicina piedalīties seminārā “Droša un iekļaujoša darba...
  16. Oktobris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  4. Oktobris, 2023
  Jaunumi
  Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz SIA...
  14. Septembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņai par darba aizsardzības prasību...
  8. Septembris, 2023
  Jaunumi
  LDDK aicina piedalīties seminārā “Droša un iekļaujoša darba...
  7. Septembris, 2023
  Jaunumi
  Darba devēji dodas pieredzes apmaiņā uz SIA Rīgas...
  5. Septembris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām LDDK biedrus pieteikties mācību ekskursijai par darba aizsardzības prasību...
  23. Augusts, 2023
  Jaunumi
  LDDK rīko semināru ciklu “Droša un iekļaujoša darba...
  22. Augusts, 2023
  Jaunumi
  Pieredzes apmaiņa SIA “Vidzemes...
  15. Jūnijs, 2023
  Jaunumi
  Tiešsaistes vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba vide” ķīmiskās rūpniecības,...
  13. Jūnijs, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursija SIA “Vidzemes...
  6. Jūnijs, 2023
  Jaunumi
  Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija SIA Orkla Latvija ražotnē Ādažu...
  6. Jūnijs, 2023
  Jaunumi
  Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija AS “Latvijas valsts meži” dabas parkā...
  30. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija SIA...
  26. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Tiešsaistes vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba vide” enerģētikas nozares...
  25. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursija SIA “Orkla Latvija” ražotnē...
  24. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Tiešsaistes vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba vide” enerģētikas nozares...
  15. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursija AS “Latvijas Valsts meži” dabas parkā...
  15. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursija SIA...
  11. Maijs, 2023
  Jaunumi
  Notikusi pieredzes apmaiņas ekskursija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” būvobjektā...
  26. Aprīlis, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursija VAS “Valsts nekustamie...
  18. Aprīlis, 2023
  Jaunumi
  Tiešsaistes vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba...
  12. Aprīlis, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses mācību ekskursija AS “Rīgas...
  24. Marts, 2023
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursijā Air Baltic Corporation...
  20. Marts, 2023
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursijā AS Rīgas...
  13. Marts, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses mācību ekskursija AS “Sadales...
  6. Marts, 2023
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursijā AS Sadales...
  21. Februāris, 2023
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses pieredzes apmaiņas ekskursijā Stora Enso...
  9. Februāris, 2023
  Jaunumi
  Vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba vide” pārtikas ražošanas un lauksaimniecības...
  20. Janvāris, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses mācību ekskursija Paula Stradiņa Klīniskā universitātes...
  20. Janvāris, 2023
  Jaunumi
  Labās prakses mācību ekskursija AE Partner...
  18. Janvāris, 2023
  Jaunumi
  Aizvadīta labās prakses mācību ekskursija  SIA “Rīgas meži” kokzāģētavā...
  21. Decembris, 2022
  Jaunumi
  Aizvadīta labās prakses mācību ekskursija “Jelgavas...
  19. Decembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām uz vebināru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares darba...
  13. Decembris, 2022
  Jaunumi
  Notiks vebinārs darba devējiem elektronisko iekārtu ražošanas...
  13. Decembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses mācību ekskursijā uz SIA “Rīgas meži”...
  7. Decembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām piedalīties labās prakses mācību ekskursijā uz Jelgavas...
  28. Novembris, 2022
  Jaunumi
  Aizvadīta labās prakses mācību ekskursija uzņēmumā “Jeld Wen...
  11. Novembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties mācību ekskursijai par darba aizsardzības prasību...
  2. Novembris, 2022
  Jaunumi
  LDDK biedri apgūst labo praksi darba aizsardzībā sociālajā...
  31. Oktobris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties mācību ekskursijai par darba aizsardzības prasību ievērošanu...
  20. Oktobris, 2022
  Jaunumi
  Notiks vebinārs skaistumkopšanas nozares darba...
  13. Oktobris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām uz vebināru kultūras jomas darba...
  13. Oktobris, 2022
  Jaunumi
  LDDK biedri turpina apgūt labo praksi darba...
  7. Oktobris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties mācību ekskursijai par darba aizsardzības prasību ievērošanu...
  29. Septembris, 2022
  Jaunumi
  LDDK biedri apgūst labo praksi darba...
  26. Septembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām uz vebināru sociālās jomas darba...
  16. Septembris, 2022
  Jaunumi
  Norisināsies vebinārs finanšu, grāmatvedības un administrēšanas jomas darba...
  16. Septembris, 2022
  Jaunumi
  Aicinām pieteikties mācību ekskursijai par darba aizsardzības prasību ievērošanu...
  16. Septembris, 2022
  Jaunumi
  Norisināsies vebinārs par darba vides pielāgošanu cilvēkiem ar dažādu...
  15. Augusts, 2022
  Jaunumi
  Norisināsies vebināri tekstila un tūrisma, viesmīlības nozaru uzņēmējiem par aktualitātēm...
  13. Augusts, 2022
  Jaunumi
  Izstrādātas drošas darba vides vadlīnijas biroja...
  2. Jūnijs, 2021
  Jaunumi
  Izstrādātas drošas darbības vadlīnijas...
  14. Maijs, 2021
  Jaunumi
  Latvijas Darba devēju konfederācija tiekas ar Ventspils uzņēmējiem, pilsētas un novada...
  14. Maijs, 2021
  Jaunumi
  Darba devēju MEET-UP...
  18. Septembris, 2020
  Jaunumi
  Seminārs darba devējiem JAUNĀ DARBA VIDE...
  18. Septembris, 2020
  Jaunumi
  Darba devēju MEET-UP...
  18. Septembris, 2020
  Jaunumi
  Mācību ekskursija AS “Brīvais vilnis” ražotnē...
  15. Septembris, 2020
  Jaunumi
  Dodies pieredzes apmaiņā uz SIA “Dinair Filton”...
  3. Jūnijs, 2020
  Jaunumi
  Darba tiesību un darba aizsardzības seminārs Jelgavas...
  22. Janvāris, 2020
  Jaunumi
  Darba tiesību un darba aizsardzības seminārs Rēzeknes...
  13. Janvāris, 2020
  Jaunumi
  Dodies pieredzes apmaiņā uz SIA “Pavasars”...
  25. Novembris, 2019
  Jaunumi
  Dodies pieredzes apmaiņā uz Ķeguma...
  16. Septembris, 2019
  Jaunumi
  LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Lauksaimnieku organizācija sadarbības padomes...
  20. Jūnijs, 2019
  Jaunumi
  LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra...
  10. Jūnijs, 2019
  Jaunumi
  LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju...
  29. Maijs, 2019
  Jaunumi
  Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītā...
  30. Aprīlis, 2019
  Jaunumi
  LDDK darba aizsardzības eksperts konsultē Latvijas Tirdzniecības asociācijas...
  16. Aprīlis, 2019
  Jaunumi
  Dodies pieredzes apmaiņā uz AS “Rīgas dzirnavnieks”...
  8. Aprīlis, 2019
  Jaunumi
  Valsts darba inspekcija: darbinieku veselība un dzīvība ne visos uzņēmumos ir...
  1. Aprīlis, 2019
  Jaunumi
  Pētījums atklāj citādas darba strīdu risināšanas iespējas...
  20. Marts, 2019
  Jaunumi
  Obligātās veselības pārbaudes darba...
  20. Marts, 2019
  Jaunumi
  Preses konference un pētījuma rezultātu prezentācija – „Darba strīdu efektīvākas...
  19. Marts, 2019
  Jaunumi
  Dodies pieredzes apmaiņā uz AS “Latvijas Balzams” ražotni darba aizsardzības...
  3. Decembris, 2018
  Jaunumi
  Dodies ekskursijā uz AS “Latvijas Finieris” rūpnīcu...
  25. Oktobris, 2018
  Jaunumi
  LDDK reģionālā vizītē...
  24. Oktobris, 2018
  Jaunumi
  Dodies ekskursijā uz piena pārstrādes uzņēmumu AS “Smiltenes...
  3. Jūlijs, 2018
  Jaunumi
  Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un...
  12. Jūnijs, 2018
  Jaunumi
  Mācību ekskursija rūpnīcā “PET...
  12. Marts, 2018
  Jaunumi
  Bulduros konsultēs darba aizsardības un drošības...
  7. Februāris, 2018
  Jaunumi
  Mācību ekskursija “Ādažu čipsi”...
  29. Novembris, 2017
  Jaunumi
  Mācību ekskursija uzņēmumā AS...
  25. Oktobris, 2017
  Jaunumi
  Mācību ekskursija SIA...
  14. Septembris, 2017
  Jaunumi
  Mācību ekskursija SIA “Ventspils nafta”...
  9. Jūnijs, 2017
  Jaunumi
  LDDK darba aizsardzības eksperte konsultē Balvu novada...
  29. Maijs, 2017
  Jaunumi
  Mācību ekskursija AS “Cēsu alus”...
  11. Maijs, 2017
  Jaunumi
  Mācību ekskursijā SIA „Severstal Distribution”...
  24. Marts, 2017
  Jaunumi
  Uzņēmumi aktīvi izmanto iespējas bez maksas konsultēties par darba tiesību un darba...
  7. Februāris, 2017

  Notikumi