Pārstāvniecība ES

LDDK aktīvi iesaistās ES politikas un tiesību aktu projektu veidošanā un ieviešanā atbilstoši Latvijas tautsaimniecības un uzņēmumu interesēm.

Līdz ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā daudzos uzņēmējiem svarīgos jautājumos galvenais likumdošanas darbs norit ES institūcijās Briselē.

Latvijas un tās uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai ES Vienotajā tirgū un arī starptautiski būtiski ir piedalīties Eiropas Savienības politikas un tiesību aktu iniciatīvu izstrādes procesā.

LDDK aktīvi iesaistās ES politikas un tiesību aktu projektu veidošanā un ieviešanā atbilstoši Latvijas tautsaimniecības un uzņēmumu interesēm.

Šo uzdevumu īstenošanā LDDK sadarbojas ar Latvijas nozaru ministrijām un Eiropas dalībvalstu darba devēju organizācijām, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, kas nosaka Latvijas viedokļa sagatavošanu dažādos ES lēmumu pieņemšanas posmos.

LDDK kā vadības sociālais partneris sniedz ieguldījumu Latvijas pozīciju formulēšanā par ES politikas un tiesību aktu projektiem, konsultāciju procesā ar Latvijas nozaru ministrijām pārstāv LDDK biedru – darba devēju viedokli.

Izstrādājot politiku un tiesību aktu projektu, Eiropas Komisija veic savlaicīgas konsultācijas ar virkni ieinteresētajām pusēm, tai skaitā Eiropas un dalībvalstu sociālajiem partneriem, kā arī citām ES iestādēm un aģentūrām, nodrošinot būtisku tehniska rakstura informāciju par iniciatīvu iespējamo ietekmi uz attiecīgām nozarēm un ieinteresētajām pusēm.

LDDK ir pārstāvēta šādās Eiropas Komisijas komitejās:

  • Eiropas Sociālā fonda komiteja (angļu val. European Social Fund Commitee)
  • Sociālā dialoga komiteja (angļu val. Social Dialogue Committee)
  • Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja (angļu val. Advisory Committee on Safety and Health at Work)
  • Profesionālās izglītības (arodmācību) padomdevēja komiteja (angļu val. Advisory Committee on Vocational Training)
  • Padomdevēja komiteja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos (angļu val. Advisory Committee on Free Movement of Workers)
  • Sociālās drošības sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja (angļu val. Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems)

 

Eiropas Savienībā ir trīs tā dēvētās trīspusējās aģentūras, kuru pārvaldībā piedalās sociālo partneru organizācijas.

LDDK ir pārstāvēta šādu ES aģentūru trīspusējās valdēs:

  • Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas apstākļu fonds (angļu val. European Foundation for the improvement of living and working conditions, EUROFOUND)
  • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (angļu val. European Agency for health and safety at work, OSHA)
  • Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs (angļu val. European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop)

EurofoundEU-OSHA un Cedefop trīspusējība ir visaptverošas pieejas augstvērtīga izpausme, kas balstīta uz sociālo dialogu starp sociālajiem partneriem un Savienības un valstu iestādēm, un tas ir ļoti svarīgi, lai rastu kopīgus un ilgtspējīgus sociālos un ekonomiskos risinājumus.