Paveiktais

  1. Pārskatīta nodokļu politika un pieņemtas Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.–2021. gadam
  2. 0% likmes piemērošana reinvestētajai, nesadalītajai uzņēmumu peļņai
  3. Panākta veselības nozares finansējuma sasaiste ar darbaspējīgo iedzīvotāju nodokļu nomaksu
  4. Panākti sociāli labāki risinājumi mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām – palielināti atvieglojumi par apgādībā esošām personām
  5. Darba likuma grozījumos iekļauti vairāki LDDK priekšlikumi darba attiecību un nodarbinātības tiesiskā regulējuma elastībai
  1. Uzlabota darba tirgus efektivitāte, ieviešot nodokļu atvieglojumu vienai no darba koplīgumā noteiktajām sociālajām garantijām – darbinieku ēdināšanas izdevumiem
  2. Nodrošināta nozaru ekspertu iesaiste profesionālās vidējās izglītības satura reformās, veicinot profesionālās vidējās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām
  3. LDDK ir izstrādājusi priekšnoteikumus darba vidē balstītu mācību ieviešanai profesionālajā izglītībā Latvijā
  4. Samazinātas pārrobežu tirdzniecībai nepieciešamās izmaksas un laiks, pilnveidojot muitas regulējumu
  5. Ģenerālvienošanās noslēgšana būvniecības nozarē, vienojoties par minimālo atalgojumu un virsstundu apmaksu nozarē