Nozaru ekspertu padomes

Nozaru ekspertu padomes ir trīs pušu - valsts, nozares darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbības institūcija, kuras mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitāti un kvalitāti, kā arī profesionālo organizāciju un nozares speciālistu iesaisti cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā.

Nozaru ekspertu padomju (NEP) mērķis ir veicināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, lai nodrošinātu nozaru attīstībai nepieciešamo speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu.

Šobrīd ir izveidotas 12 NEP, no kurām 11 koordinē LDDK. Šajās NEP ir iesaistīti vairāk nekā 240 brīvprātīgi eksperti, kuri regulāri tiekas NEP sēdēs, diskutējot un pieņemot lēmumus par aktuālajiem profesionālās izglītības un darba tirgus jautājumiem.

NEP uzdevumi:

  • veicināt iesaistīto pušu sadarbību profesionālās izglītības plānošanā un īstenošanā, tostarp prakšu un darba vidē balstītu mācību veicināšanā;
  • aktualizēt nozaru kvalifikāciju struktūras atbilstoši darba tirgus prasībām, lai noteiktu profesijas un specializācijas, kurās būtu jānodrošina iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju;
  • izvērtēt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, lai nodrošinātu profesionālo izglītības programmu aktualitāti darba tirgū;
  • piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes vērtēšanā (licencēšanā un akreditācijā), kā arī iegūtās izglītības rezultātu vērtēšanā (profesionālās kvalifikācijas eksāmenos).

NEP darbības pārskati

2019. gads 2020. gads 2021. gads

NEP darbība

NEP ir trīspusējas, un tajās piedalās nozares darba devēju organizāciju un profesionālo organizāciju pārstāvji, veidojot vismaz pusi no sastāva, arodbiedrību un to apvienību, kā arī ministriju deleģētie pārstāvji.

NEP darbību regulē Profesionālās izglītības likums un 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”. Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu NEP darbību koordinē LDDK (izņemot Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP, kuras darbību koordinē LOSP).

 

Ekspertu iesaiste NEP

Lai iesaistītos NEP, organizācijai, kura ir tiesīga piedalīties NEP darbā (nozares darba devēju organizācijai, nozares profesionālajai organizācijai, arodbiedrībai vai to apvienībai, ministrijai) aizpildīta pieteikuma forma kopā ar deleģētā pārstāvja dzīvesgaitas aprakstu (CV) ir jāiesniedz NEP sekretariātam, sūtot uz e-pastu lddk@lddk.lv (ar elektronisko parakstu) vai pasta adresi: LDDK,  Raiņa bulvāris 4, 2.stāvs, Rīga, LV-1050.

Kontaktinformācija

 

NEP sekretariāts

Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050

Waze

Tālrunis: +371 67225162
E-pasts: nep@lddk.lv; lddk@lddk.lv