Nozaru ekspertu padomes

Nozaru ekspertu padomes ir trīs pušu - valsts, nozares darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbības platformas, kuras mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī iesaistīto pušu sadarbību cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā.

Nozaru ekspertu padomju (NEP) mērķis ir sekmēt nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālās izglītības iestāžu, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un to apvienību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. 

Šobrīd ir izveidotas 13 NEP, no kurām 11 koordinē LDDK, kas ir nacionālais NEP koordinators. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP koordinē LOSP, bet Kultūrizglītības padomi – LNKC 

LDDK koordinētajos 11 NEP ir iesaistīti vairāk nekā 250 brīvprātīgi eksperti, kas pārstāv darba devēju organizācijas, arodbiedrības vai valsts institūcijas un kuri regulāri tiekas NEP sēdēs, diskutējot un pieņemot lēmumus par NEP atbildībā esošajiem izglītības un darba tirgus jautājumiem. 

NEP uzdevumus nosaka Profesionālās izglītības likums un tie ir: 

 • sniegt ierosinājumus par nozares kvalifikāciju struktūras izveidi vai aktualizāciju, saskaņojot to ar darba tirgus prasībām, un priekšlikumus par attiecīgajai nozarei nepieciešamajām profesionālajām kvalifikācijām un atbilstošām specializācijām; 
 • sniegt atzinumus par nozarei atbilstošiem profesijas standartiem un tajos ietvertajām profesionālās kvalifikācijas prasībām to izstrādes un aktualizācijas procesā; 
 • deleģēt ekspertus dalībai attiecīgajai nozarei atbilstošu profesionālās izglītības iestāžu un nozares eksaminācijas centru akreditācijā, profesionālās izglītības programmu licencēšanā un dalībai profesionālās kvalifikācijas eksāmenos; 
 • piedalīties nozarei atbilstošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla un nozares eksaminācijas centru attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā un sniedz atzinumu par nozares eksaminācijas centru izveides nepieciešamību; 
 • sniegt priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm un izglītojamo uzņemšanas plāniem valsts finansētās profesionālās izglītības programmās; 
 • veicināt darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm darba vidē balstītu mācību atbalstīšanā un prakses organizēšanā; 
 • risināt jautājumus, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu attiecīgās nozares darba tirgū. 

NEP ir tiesības: 

 • ierosināt izmaiņas profesionālās izglītības iestāžu darbībā;
 • pieprasīt no profesionālās izglītības iestādēm un valsts institūcijām nozares ekspertu padomei šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros nepieciešamo informāciju; 
 • deleģēt nozares ekspertus profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei; 
 • sniegt atzinumus un ierosināt izmaiņas profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu saturā; 
 • sniegt atzinumus licencēšanas vai akreditācijas lēmumu pieņemšanai, tai skaitā par profesionālās izglītības programmas atbilstību nozares attīstības vajadzībām un par tās sagatavoto speciālistu nodarbinātības prognozēm. 

NEP darbība

 

NEP darbību regulē Profesionālās izglītības likums un 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”.  

Būtiskākā informācija par NEP darba organizāciju, pārvaldību, struktūru, NEP locekļu atbildībām, normatīvo regulējumu, un NEP darbā izmantojamu noderīgu informāciju apkopota NEP rokasgrāmatā.

 

Ekspertu iesaiste NEP

 

Lai iesaistītos NEP, organizācijai, kura ir tiesīga piedalīties NEP darbā (nozares darba devēju organizācijai, nozares profesionālajai organizācijai, arodbiedrībai vai to apvienībai, ministrijai) aizpildīta pieteikuma forma  kopā ar deleģētā pārstāvja dzīvesgaitas aprakstu (CV) ir jāiesniedz NEP sekretariātam, sūtot uz e-pastu [email protected] (ar elektronisko parakstu) vai pasta adresi: LDDK,  Raiņa bulvāris 4, 2.stāvs, Rīga, LV-1050. 

Kontaktinformācija

NEP sekretariāts

Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga, LV-1050

Waze

Tālrunis: +371 67225162
E-pasts: [email protected]; [email protected]