Sociālais dialogs

LDDK ir vienīgā darba devējus pārstāvošā organizācija dialogā ar Latvijas valdību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. LDDK piedalās un pārstāv Latvijas uzņēmumu intereses Eiropas Savienības sociālā dialoga ietvaros, lai Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros aizsargātu un stiprinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un nodrošinātu kompetentu viedokli un ieguldījumu dinamiskas, inovatīvas un resursu efektīvas ekonomikas izveidi.

Sociālais dialogs ir interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti valstī. Tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās valdība, darba devēji un arodbiedrības. Eiropā sociālais dialogs tiek uzskatīts par neatņemamu demokrātiskas valsts sastāvdaļu un par vienu no būtiskākajiem instrumentiem stabilitātes un labu attiecību nodrošināšanā darba tirgū.

Latvijai ir jātiecas uz mērķi, kur jau uzņēmumu līmenī darba devējs un darbinieks strādā kopā, balstoties uz partnerības principu, nevis konfrontāciju. Ar valdības atbalstu jāveido progresīvi darba devēji, kuri vēlas motivētus darbiniekus, sasniedzot uzņēmējdarbības mērķus, un darbinieki, kuri apzinās savas iespējas un tiesības.

Sociālā dialoga attīstība pašvaldību līmenī ir nozīmīgs faktors vienmērīgai Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības nodrošināšanai, jo veiksmīga darbinieku, darba devēju un pašvaldības izpildvaras sadarbība sekmē prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību, kas savukārt veicina reģionu un pašvaldību infrastruktūras attīstību.

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pirmo Ģenerālvienošanos parakstīja 2004.gadā dienu pirms Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Ņemot vērā Latvijas straujo ekonomisko attīstību un jaunos izaicinājumus, abas organizāicjas vienojās par nākamā perioda prioritātēm un kopīgiem mērķiem.

Tika pieņemts lēmums parakstīt jaunu Ģenerālvienošanos 2007.gada sākumā, kas kalpos par pamatu turpmākai sadarbībai, veidojot sociālo dialogu nacionālajā līmenī starp darba devējiem un darbiniekiem, kā arī sarunās ar Saeimu, Ministru kabinetu un pašvaldībām.

Jaunā Ģenerālvienošanās atbild šodienas izaicinājumiem – izglītības kvalitātes, nodarbināmības veicināšanai, migrācijas jautājumu sakārtošanai, nodokļu sloga optimizācijai un publiskās pārvaldes izmaksu samazināšanai.

 

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome un apakšapdomes

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija, kurā kā sociālie partneri darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) deleģētie pārstāvji.

Papildu informācija