Pārstāvniecības

LDDK statuss un darbības tvērums vienlaikus sniedz iespēju darba devēju pārstāvjiem sekot līdzi pasaules attīstīto valstu attīstības virzieniem, sniegt tiešu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, ietekmējot normatīvu izstrādes un izmaiņu procesus, veidot savstarpējus kontaktus ar vietējiem un citu valstu darba devējiem.

LDDK ir vienīgā darba devēju organizācija, kas pārstāv darba devēju intereses diskusijās ar valdības, pašvaldību un arodbiedrību pārstāvjiem. LDDK seko līdzi politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādei un regulāri nosūta biedriem saskaņošanai viņu intereses skarošus normatīvos aktus jau projektu stadijā.

LDDK ir tiesības ierosināt veikt grozījumus likumos, Ministru kabineta noteikumos, lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai. Tiek organizētas sanāksmes ar uzņēmumu un nozaru ekspertiem, uzaicinot atbildīgo valsts institūciju pārstāvjus, lai panāktu normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm.

LDDK nodrošina darba devēju un nozares uzņēmumu interešu ievērošanu, izstrādājot likumus un citus normatīvos aktus.