Latvijas darba devēji zaļajai un digitālajai pārejai

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Eiropas Komisijas granta projektu Latvijas darba devēji zaļajai un digitālajai pārejai (angļu val.  Latvian employers for green and digital transition).    Projekta ID: 101102266 (LDDK_GDT).  Īstenošanas periods: 2023. gada 1. septembris – 2025. gada 28. februāris (18 mēneši)  Uzraudzības iestāde: Eiropas Komisija. Asociētais partneris: BusinessEurope.  Kopsavilkums:   Mērķis: Latvijas Darba devēju […]

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Eiropas Komisijas granta projektu Latvijas darba devēji zaļajai un digitālajai pārejai (angļu val.  Latvian employers for green and digital transition).   

Projekta ID: 101102266 (LDDK_GDT). 

Īstenošanas periods: 2023. gada 1. septembris – 2025. gada 28. februāris (18 mēneši) 

Uzraudzības iestāde: Eiropas Komisija. Asociētais partneris: BusinessEurope. 

Kopsavilkums:  

Mērķis: Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) atbalsts ES sociālā dialoga rezultātu ieviešanai Latvijā un atbalsts nozarēm digitālās un zaļās pārejas un pielāgošanās procesiem. 

Projekta aktivitātes:  

 1. ES sociālo partneru līgumu ieviešana Latvijā: 2020. gada jūnija Pamatnolīgums par Digitalizāciju darba pasaulē;  
 1. Atbalsts nozarēm zaļajā pārveidē: ES zaļā kursa un Fit for 55 tiesību aktu kopas pielāgošana valsts ekonomikas vajadzībām un realitātei un nozares pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku, tostarp zaļajām prasmēm un videi draudzīgām darbavietām, taisnīga pāreja; 
 1. Projekta aktivitāšu komunikācija un veicināšana, ietekmes un redzamības pastiprināšana Eiropas sociālā dialoga rezultātiem.  

Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu ieguvēji būs LDDK biedri 97 nozaru līderi – uzņēmumi, kas nodarbina vairāk nekā 50 darbiniekus – un 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas, kas nodarbina un tādējādi nodarbina 44% no visiem Latvijas darba ņēmējiem.  

Projekts nodrošinās LDDK kā lielākās darba devēju organizāciju apvienības Latvijā un nacionālās sociālo partneru organizācijas kapacitāti uzturēt un uzlabot sociālo dialogu digitālās un zaļās rīcībpolitikas jomās un darba tirgus pielāgošanu, lai atbalstītu nozares un attiecīgo politikas iniciatīvu ieviešanu: Eiropas zaļais kurss (pāreja uz klimata neitralitāti) un digitalizācija. 

Projekta rezultāti:  

Digitālā pārveide:  

 1. Nozares konsultācijas un juridiskā ekspertīze par dažādiem digitālās transformācijas* aspektiem; 
 1. ES sociālo partneru līgumu ieviešana Latvijā: 2020. gada jūnija Pamatnolīgums par Digitalizāciju darba pasaulē
 1. Nozaru pētnieciskā kartēšana: investīcijas digitālajās prasmēs, darba organizācijā, tiesības atslēgties no darba un ar to saistītās un procedūras, darba apstākļi, pielāgošanās darba tirgum utt.; 
 1. Vebināri (pieci) darba devējiem par dažādiem digitālās transformācijas aspektiem ar starptautiskiem labās prakses piemēriem.  

*darba tiesība, veselība un drošība darbā, darba organizācijas pielāgošana, izglītība un apmācība, nodarbinātības pielāgošana un jaunu darba veidu un tiesību aktu ieviešana.  

Zaļā pārveide:  

 1. Augsta līmeņa rīcībpolitikas un nozaru iesaiste, nozaru konsultācijas un juridiskā ekspertīze par dažādiem zaļās transformācijas aspektiem; 
 1. Nozaru pētnieciskā kartēšana: zaļā pāreja un spēja samazināt CO2 emisijas izmaksu efektīvā un iedarbīgā veidā, pieprasījums un piedāvājums pēc videi draudzīgām prasmēm un zaļām darbavietām zaļākai nākotnei  un darba tirgus pielāgošanās, taisnīga pāreja utt.; 
 1. Vebināri  (pieci) darba devējiem par dažādiem zaļās transformācijas aspektiem ar starptautiskiem labās prakses piemēriem.  

Horizontālie aspekti:  

 1. Starptautiskā hibrīdkonference par darba devēju organizāciju lomu nozaru atbalstīšanā: zaļā un digitālā transformācija (30 gadu pieredze un ieskatu izaicinājumos nākamajiem 30 gadiem)
 1. Uzlabota komunikācija un Eiropas sociālā dialoga rezultātu šajā jomā ietekmes un redzamības nostiprināšana Latvijā.  

Projekta vadītājs: Linards Zvaigzne; [email protected]

  

Īstenošanas termiņš
2023. gada 1. septembris – 2025. gada 28. februāris
Finansējums
Eiropas Komisija
Kopējā projekta summa
649 671.90 EUR

Sadarbības partneri

BusinessEurope

Kontaktinformācija

Linards Zvaigzne
Projekta vadītājs
Rihards Blese
Politikas plānošanas dokumentu eksperts
Arta Dimbiere
Enerģētikas un klimata eksperte
Agris Bojārs
Biedru attiecību speciālists