Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei

No 2022. gada augusta līdz novembra beigām LDDK sadarbībā ar Ukrainas Darba devēju federāciju (Federation of Employers of Ukraine, FEU) īsteno Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”, lai atbalstītu Ukrainas valsts atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību. No 2022. gada augusta līdz novembra beigām LDDK īstenos Latvijas Republikas […]

No 2022. gada augusta līdz novembra beigām LDDK sadarbībā ar Ukrainas Darba devēju federāciju (Federation of Employers of Ukraine, FEU) īsteno Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”, lai atbalstītu Ukrainas valsts atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību.

No 2022. gada augusta līdz novembra beigām LDDK īstenos Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projektu “Darba devēju organizāciju atbalsts Ukrainas atveseļošanai un izaugsmei”.

Projekta galvenie mērķi ir:

  1. uzņēmējdarbības atjaunošana un attīstība Ukrainā, kas rezultātā veicinās Ukrainas ekonomikas attīstību, palielinot Ukrainas iedzīvotāju nodarbinātību un sniedzot ieguldījumu Ukrainas mērķu Eiropas Zaļā kursa kontekstā sasniegšanā;
  2. darbaspēka potenciāla, cilvēkkapitāla atbalsts un attīstība Ukrainā. Profesionālās pilnveides programmu izstrāde un īstenošana, pieaugušo iedzīvotāju apmācība, pārkvalifikācija, stabilu nepieciešamo t.s. profesijas pamatprasmju (angļu val. hard skills) un caurviju prasmju (angļu val. soft skills) veidošana. Kvalifikācijas centru izveide un darbības uzsākšana, automatizētas profesionāļu atlases/novērtēšanas sistēmas ieviešana un citi. Mācību centru attīstība teritoriālajās kopienās.

Projekta aktivitātes:

2 FEU darbinieki tiek apmācīti LDDK
1 uz uzņēmuma bāzēta kvalifikācijas centra atvēršana un darbības uzsākšana Ukrainā pieprasītajām profesijām, kvalifikācijām.
1 tiešsaistes vebinārs par profesionālo apmācību un profesionālo kvalifikāciju.
Tiešsaistes konference: “Cilvēkkapitāla attīstības loma ekonomikas atveseļošanā un attīstībā” ar Ukrainas un Latvijas uzņēmumu piedalīšanos.
LDDK un FEU biedru organizāciju un uzņēmumu personāl vadītāju 2 tikšanās
10 pieaugušo izglītības prasmju treneru apmācība uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību platformā.
Ukrainas uzņēmumu aptauja par kvalifikāciju un cilvēkkapitāla attīstību.
Regulāra informācija LDDK un FEU mājas lapās un sociālajos tīklos par projektu un īstenotajām aktivitātēm
1 preses konference
1 kopīgi publiskots raksts.

Projekta rezultāti ļaus attīstīt divpusējos kontaktus starp Ukrainas un Latvijas uzņēmējiem un to pārstāvošajām nozaru organizācijām, piesaistīt Ukrainai investīcijas, kas palīdzēs atjaunot un attīstīt uzņēmējdarbību Ukrainā, kas rezultātā veicinās Ukrainas ekonomikas attīstību, palielināt Ukrainas iedzīvotāju nodarbinātību un palīdzēt sasniegt Ukrainas mērķus Eiropas Zaļā kursa kontekstā gan kara, gan pēc-kara periodā.


Projekta rezultāti ļaus paplašināt Eiropas kompetenci un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanu Ukrainas izglītības telpā. Turklāt projekta rezultāti veicinās nodarbinātību, samazinās bezdarbu, apmācīs pārcelto uzņēmumu darbiniekus, paaugstinās personāla kompetenci uzņēmumos, tai skaitā profesijas pamatprasības (angļy val. hard skills) un caurviju prasmes (angļu val. soft skills), radīs pamatu sistemātiskam metodiskam atbalstam apmācību organizēšanā un vadīšanā un personālā novērtēšanā un profesionālās kvalifikācijas atzīšanā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Projekta darbības laikā LDDK birojā darbu veiks divas Ukrainas Darba devēju federāciju (Federation of Employers of Ukraine, FEU) ekspertes:

Liudmyla VASILEGA, FEU koordinators izglītības un nodarbinātības jautājumos,

Natalya GOSTEVA,  FEU koordinatore biznesa sadarbības jautājumos.

FEU kontaktinformācija LDDK, rakstot uz e-pastu: ukraina@lddk.lv.

Kontaktinformācija

Agnese Trofimova
Projekta vadītāja
Rihards Blese
Politikas plānošanas dokumentu eksperts
Sintija Siliņa
Nozaru eksperte