Jaunumi

Būvniecības, Uzņēmējdarbības, Kokrūpniecības NEP sēžu aktualitātes 

28. Novembris, 2023

Būvniecības NEP sēdē 16.novembrī līdztekus kārtējiem jautājumiem tika uzsākta diskusija par nepieciešamajām izmaiņām profesionālās vidējās izglītības finansēšanā. Šajā jautājumā tika lemts aicināt Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar nozaru ministrijām, kuru izglītības iestādes īsteno profesionālās izglītības programmas un sociālajiem partneriem, tajā skaitā Nozaru ekspertu padomēm, turpināt darbu pie profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveides, tajā skaitā nodrošinot bāzes finansējuma palielināšanu pieejamā valsts budžeta ietvaros. Tāpat sēdē tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir līdz nākamā gada janvāra beigām sagatavot priekšlikumu ar ESCO klasifikāciju salāgotai būvniecības procesa 5., 6. un 7. PKL kvalifikāciju struktūrai nozares kvalifikāciju struktūras ietvaros. 

Sēdē 7.novembrī apstiprināts Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padomes redzējums par profesionālās izglītības programmu attīstību. Tas ir ambiciozs darba plāns turpmākajiem diviem gadiem, kas nosaka uzdevumus un sasniedzamos rezultātus nozares kvalifikāciju struktūras attīstībā, kā arī pauž UD NEP viedokli par profesionālās izglītības programmu pārklājumu un pieaugušo izglītības un tālākizglītības attīstību.  

Uzņēmējdarbības NEP jau kopš pavasara strādāja pie šā redzējuma sagatavošanas, veltot tam vairākas iepriekšējās sēdes, kurās tika uzklausīta un ņemta vērā gan   Izglītības kvalitātes valsts dienesta un IZM Profesionālās un pieaugušo departamenta  informācija par izglītības programmu pārklājumu un attīstību, gan Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, gan vairāku pašvaldību  skatījums uz uzņēmējdarbības izglītības attīstību savās pašvaldībās. 

KNEP tikās sēdē 27.novembrī. Darba kārtībā bija VIAA sniegts pārskats par nacionālajiem izcilības konkursiem SkillsLatvia un līdzdalības pieredzi EuroSkills un WorldSkills konkursos kokapstrādes jomā. Tāpat sēdē tika saskaņoti priekšlikumi par nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm valsts finansētās profesionālās vidējās izglītības programmās turpmākajiem gadiem, sagatavoti atzinumi par profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizācijas nepieciešamību 4.PKL kvalifikācijām Būvizstrādājumu galdnieks, Mēbeļu galdnieks, Tapsētājs, izskatīts koncepts par 5.,6. un 7. profesionālās kvalifikācijas līmeņa kvalifikācijām mežsaimniecības jomā, kā arī ieskicēti vairāki uzdevumi 2024. gada darba plānam.