Droša skola – drošs darbs

Projekta mērķis Iniciatīva – projekts “Droša skola – drošs darbs” tika uzsākts 2010.gadā ar mērķi paaugstināt vispārējo izpratni par darba drošības jautājumiem un mazināt darba vietās notikušo negadījumu skaitu, radot drošu darba un mācību vidi jaunajiem darbiniekiem, praktikantiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Sadarbības partneri, kas virzija un īstenoja projekta aktivitātes, ir Latvijas Darba devēju […]

Projekta mērķis

Iniciatīva – projekts “Droša skola – drošs darbs” tika uzsākts 2010.gadā ar mērķi paaugstināt vispārējo izpratni par darba drošības jautājumiem un mazināt darba vietās notikušo negadījumu skaitu, radot drošu darba un mācību vidi jaunajiem darbiniekiem, praktikantiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Sadarbības partneri, kas virzija un īstenoja projekta aktivitātes, ir Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), AS „Inspecta Latvia”, AS Severstaļlat, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Labklājības ministrija (LM), Valsts darba inspekcija (VDI) un SIA „Outloud”.

Projekts tika rosināts, reaģējot uz satraucošām tendencēm darba drošības jomā

 • 2010.gadā valstī tika reģistrēti gandrīz 1200 negadījumi darba vietās, 70% gadījumu iemesls ir bijis darba drošības normu neievērošana. 33% nelaimes gadījumos cietušie ir jaunie darbinieki, kuru darba stāžs nepārsniedz 1 gadu.
 • LDDK pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012.-2013.gadā” apstiprināja, ka jaunieši (vecuma grupa no 18 – 24 gadiem) ir riska grupa, kas var būt pakļauti kaitīgiem darba vides riska faktoriem, neapzinoties vai nezinot to iedarbības sekas un nemākot izsargāties no to iedarbības, līdz ar to šo faktoru iedarbība var būt potenciāli bīstamāka. Parasti jauniešiem nav vai ir ļoti neliela darba pieredze, bieži nav informācijas un apmācības, kā veikt konkrēto darbu ar drošām darba metodēm un kā pareizi izmantot pieejamo aprīkojumu un tehniku.

Projekta mērķi tika sasniegti, īstenojot vairākas aktivitātes

 • Informatīvo stendu uzstādīšanaprofesionālās izglītības iestādēs – paveikts 2011.gadā.
 • Konkurss „Droša skola”– notika katru gadu kopš 2011.gada, apbalvošana ir notikusi gan izstādes „Skola” laikā, gan Izglītības un zinātnes ministrijā, klātesot ministram. Droša skola 2011 uzvarētājas balvu saņēma Cīravas arodvidusskola, 2012.gadā galveno balvu saņēma Saldus Profesionālā vidusskola, 2013.gadā – Ogres Valsts tehnikums.
 • Pedagogu praktiskas apmācības uzņēmumos par darba drošību – notika katru gadu rudenī.

Īpaši lepojamies ar  sasniegumiem

 1. 2011.gada aprīlī AS „Severstaļlat” izgatavoja un uzstādīja 28 darba aizsardzības stendus 14 profesionālās izglītības iestādēs Rīgā, Kandavā, Kuldīgā, Cīravā, Liepājā, Saldū, Viļānos, Zilupē, Malnavā, Daugavpilī. Stendos tika ievietota vispārēja informācija darba aizsardzībā, informācija par darba aizsardzības prasībām apgūstamajās profesijās profesionālās izglītības iestādēs un skolas direktora rīkojumi darba aizsardzībā. Katrā stendā izvietots arī spogulis, kura virsējā daļā, interesantam veroties un redzot sevi pašu spogulī, redzams uzraksts „Šis cilvēks atbild par Tavu drošību”. Katrā no stendiem izvietots informatīvs uzraksts „Drošība ir katra cilvēka atbildība”.
 2. 2013. gada aprīlī un maijā tika veikta 28 profesionālās izglītības iestāžu apsekošana, lai izvērtētu to atbilstību ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības prasībām. Šie rezultāti tika ņemti vērā konkursa “Droša skola 2013” ietvaros. Skolu izvērtējumus veica AS „Inspecta Latvia” sadarbībā ar SIA „FN Serviss” par saviem līdzekļiem. Izvērtējumā uzņēmumu eksperti pārbaudīja profesionālās izglītības iestādes šādas 11 pozīcijās:
 • atbildīgā darbinieka par ugunsdrošību esamību un tā kompetenci;
 • evakuācijas plānu;
 • evakuācijas ejas, kā arī rezerves izejas, to pieejamība atbilstoši evakuācijas plānam;
 • ugunsdrošības zīmju esamību un izvietojumu;
 • ugunsdzēsības aprīkojuma esamību, novietojumu, skaitu, tehnisko stāvokli un derīguma termiņu;
 • ugunsdzēsības signalizācijas esamību;
 • trauksmes izziņošanas sistēmas darbību;
 • hidrantu novietojumu un pieejamību atbilstoši teritorijas plānam;
 • ugunsdrošības apmācību rīkošanu un darbinieku instruktāžu;
 • pārskats par ugunsgrēka riska novērtējumu un analīzi;
 • elektrosistēmas stāvokli.

Izvērtējuma rezultātā profesionālās izglītības iestādes ieguva detalizētas rekomendācijas situācijas uzlabošanai, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) – kopskatu par situāciju darba drošībā profesionālās izglītības iestādēs un rekomendācijas turpmākiem uzlabojumiem. IZM ir apstiprinājusi, ka rekomendācijas tika izmantotas lietderīgi, daudzām profesionālās izglītības iestādēm saņemot papildu līdzekļus rekomendāciju ieviešanai.

3.    Projekta aktivitāte „Profesionālās izglītības iestāžu skolotāju vienas dienas mācības uz vietas uzņēmumos” tika iesāktas 2011. gada septembrī, noorganizējot profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem speciālu praktisko apmācību kursu par darba aizsardzības jautājumiem, iesaistot labākos Latvijas uzņēmumu darba aizsardzības speciālistus. Trīs gadu laikā mācībās piedalījušies 641 dalībnieks no 36 skolām, apmeklējot 52 uzņēmumus visos Latvijas reģionos. Projekta aktivitātes pamatkoordinētāja un nodrošinātāja 2012.un 2013.gadā bija AS „Inspecta Latvia”. Dalībnieku aptaujas anketas liecina par augstu apmierinātības līmeni ar apmācību organizēšanu, saturu un lietderīgumu gan pedagogu, gan uzņēmumu vidū, par to liecina arī pieaugošā dalībnieku dinamika šajā pasākumā:

DARBA DROŠ

*novērtējumi netika veikti

4. Projekta norises laikā LDDK vērsās pie IZM ar prasību veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai paredzētu audzēkņu izziņas par veselības stāvokli pieprasīšanu, tiem stājoties profesionālās izglītības iestādē. 2012.gada 20.jūnijā IZM tika izdoti iekšējie noteikumi Nr.12, kas izmainīja iepriekš noteikto kārtību, nosakot, ka personas uzņemšana profesionālās izglītības iestādē notiek pēc personas iesniegtajiem dokumentiem, dokumentu sarakstā iekļaujot medicīnas izziņu ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.

5. 2012.gadā pēc projekta partneru ierosinājumiem tika veiktas būtiskas izmaiņas mācību prakses organizēšanā. Patreiz profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo mācību prakse tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”. Noteikumi tika izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā organizējama profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo apdrošināšana mācību prakses laikā, un noteiktu profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot praktikanti obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā (apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1000 latu).

6.    Par nozīmīgākajiem projekta panākumiem uzskatāma drošības kā cilvēciskas vērtības nostiprināšana audzēkņu, studentu, pasniedzēju, darbinieku, darba devēju apziņā, kā arī pozitīvus rezultātus jauniešu informētībā un izglītotībā par darba aizsardzības jautājumiem, ko apstiprināja LDDK pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012.-2013.gadā”.

Ja kāds uzņēmums ir ieinteresēts atbalstīt līdzīga satura projektu, aicinām sazināties ar LDDK!

Īstenošanas termiņš
No 2010. gada līdz 2014. gadam (projekts noslēdzies)
Vadošais partneris
AS Severstaļlat