Jaunumi

Pieredzes apmaiņa par Šveices profesionālās izglītības sistēmu

26. Marts, 2024

Sešu valstu delegācijas, tostarp Latvija, Bulgārija, Ungārija, Lietuva, Rumānija un Slovākija, gatavojoties īstenot Šveices sadarbības programmas otrā perioda atbalsta pasākumus profesionālā izglītībā, no 11. līdz 15. martam piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Šveicē par Šveices profesionālās izglītības (VET) sistēmu, ko organizēja Šveices attīstības un sadarbības aģentūra (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) un Valsts sekretariāts izglītībai, pētniecībai un inovācijām (State Secretariat for Education, Research and Innovation - SERI).

Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis bija gūt ieskatu un pieredzi par Šveices VET sistēmu un tajā iesaistītajām pusēm, veicināt sapratni par dažādām VET sistēmām izglītības reformu perspektīvā, kā arī piedalīties mācībās, ko nodrošināja Šveices Federālā tehnoloģiju augstskolas (ETH) CEMETS institūts, lai uzlabotu katras valsts izvirzīto pasākumu plānu profesionālās izglītības attīstībai.

Šveices VET sistēma

Šveices VET sistēma ir viena no efektīvākajām un veiksmīgākajām pasaulē. Aptuveni 70% no 15 līdz 16 gadus veciem jauniešiem izvēlas profesionālo izglītību, apgūstot praktiskās prasmes un teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas viņu izvēlētajām profesijām. Šveices VET sistēma balstās duālās izglītības pieejā, kurā 3-4 dienas izglītojamais praktizējas uzņēmumā, savukārt 1-2 dienas apgūst teorētiskās zināšanas profesionālās izglītības iestādē. Šveices VET nodrošina izglītojamiem reālu darba pieredzi un iespēju pielietot teorētiskās zināšanas praktiskos uzdevumos.

Divu gadu VET programmas, lai iegūtu Federālo VET sertifikātu - šīs VET programmas izglītojamiem sniedz vairāk praktisko zināšanu un prasmju, lai iegūtu kvalifikāciju konkrētam profesijas profilam. Divu gadu VET programmas absolventi var iestāties trīs vai četru gadu VET programmā, lai iegūtu Federālo VET diplomu.

Trīs vai četru gadu VET programmas, lai iegūtu Federālo VET diplomu - šīs VET programmas nodrošina prasmes, kas nepieciešamas darbam konkrētā profesijā, kā arī nodrošina piekļuvi profesionālās augstākās tālākizglītības līmenim (PET). Izglītojamiem ir arī iespēja sagatavoties Federālajam profesionālajam bakalaurātam (FVB) vai nu mācību laikā, vai pēc VET programmas absolvēšanas.

Federālais profesionālais bakalaurāts (FVB) - izglītojamie, kuri ir iestājušies vai absolvējuši trīs vai četru gadu VET programmu apgūst vispārizglītojošos priekšmetus parasti 1-2 gada laikā. Tas dod iespēju Federālā VET diploma ieguvējiem turpināt izglītību universitātēs un lietišķo zinātņu universitātēs vai tehnoloģiju institūtos.

Federālā VET diploma ieguvēji var specializēties un padziļināti apgūt tikai darba tirgū nepieciešamās prasmes augstākajā līmenī un iegūt profesionālo kvalifikāciju (PET). PET balstās uz jau iepriekš iegūtu darba pieredzi.

Profesionālās izglītības sektors gan sākotnējā, gan augstākā izglītības līmenī (VPET) ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar nozarēm, lai tas atbilstu darba tirgus vajadzībām.

Cieša sadarbība ar darba devējiem

VPET sistēmu efektīvi pārvalda Šveices darba devēju konfederācija, kantoni un profesionālās organizācijas. Šie trīs galvenie partneri sadarbojas, lai uzturētu augstu kvalitātes līmeni VPET sistēmā.

Šveice var lepoties ar augstu darba devēju puses iesaisti prakšu nodrošināšanā, to galvenā motivācija ir prasmīgs darbinieks nākotnē. Aptuveni 30% no kopējā Šveices uzņēmumu skaita nodrošina izglītojamiem praksi. Šobrīd ir aktīvi vairāk nekā 200 000 prakšu līgumi, kas noslēgti starp darba devējiem un izglītojamiem. Izdevumus par prakšu nodrošināšanu sedz pats darba devējs, kur lielāko izdevumu daļu sastāda praktikanta stipendija/atalgojums. Tomēr praktikants, izglītojoties 3 - 4 gadu VET programmā un, veicot praksi 3 - 4 dienas nedēļā, uzņēmumam paaugstina produktivitāti un rezultātā uzņēmumam rada izmaksu ieguvumu.

Mācību centrs LIBS

LIBS, kas pēc juridiskā statusa ir asociācija, ir vadošais mācību centrs Šveicē, kas izglīto jauniešus vairāk nekā 170 uzņēmumu vārdā augsto tehnoloģiju nozarē. Kopumā LIBS izglīto ap 1200 jauniešu 19 profesijās, tādās jomās kā mehatronika, automatizācija, elektronika, loģistika u.c. LIBS nodrošina profesijas pamatprasmju apguvi 2 gadu laikā, kur izglītojamie ir iesaistīti ražošanas procesos, sākot no plānošanas, aprēķināšanas līdz ražošanai un piegādei, tādējādi iegūstot vērtīgu praktisko mācību pieredzi, kā arī, radot LIBS pārdošanas ieņēmumus. Savukārt, atlikušos 2 gadus izglītojamais pavada specializējoties uzņēmumā. Vadošie LIBS partneri jeb biedri ir tādi uzņēmumi kā “ABB”, “Accelleron”, “General Eletric”, “Hitachi Energy” u.c. 2023. gadā LIBS absolvējuši 97% izglītojamie no sākotnēji uzņemtajiem.

Mēs dodam iespēju un attīstām savus mācekļus, lai viņi kļūtu par “uzņēmējiem dzīvē” un tādējādi nodrošinātu, ka mūsu biedriem ir vislabākie jaunie talanti. Mūsu absolventi ir labākie un pieprasītākie profesionāļi Šveices darba tirgū.

norāda mācību centrs LIBS

Kopumā Šveices VET sistēma tiek atzinīgi vērtēta par tās efektivitāti, audzēkņu sagatavošanu darba tirgum, jauniešu bezdarba mazināšanu un kvalificēta darbaspēka saglabāšanu. Tā ir iedvesmojusi citas valstis, t.sk. Latviju izveidot līdzīgu darba vidē balstītu mācību sistēmu profesionālā izglītībā.

Raksta autore:

Anete Jekuma, Nozaru ekspertu padomju koordinatore.