Jaunumi

LDDK dodas pieredzes apmaiņā uz Briseli

8. Novembris, 2018

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji š.g. 29-31. oktobrī piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Briselē (Beļģijā), kuras laikā notika tikšanās ar Eiropas Komisijas viceprezidenta V.Dombrovska kabineta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, ar Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope”(BE) vadību un sociālo lietu departamenta direktoru Maxime Cerrutti, Dānijas darba devēju organizācijas (DA) sociālo lietu direktoru Nils Trampe un DA Briseles biroja ekspertiem, Beļģijas uzņēmēju un darba devēju federācijas (FEB) ģenerāldirektori Monica de Jonghe un darba lietu vecāko padomnieci Annick Hellebuyck.

Tikšanās laikā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem notika diskusija par ES un nacionālā līmeņa sociālo partneru lomu, īpaši Eiropas semestra procesos un strukturālo reformu īstenošanā. Eiropas Komisijas pārstāvji ļoti augstu novērtēja LDDK īstenotā ESF projekta aktivitātes, kas ļauj LDDK ekspertiem iepazīties ar ES dalībvalstu pieredzi nozaru sociālā dialoga sarunu procesā un vienošanās panākšanu par darba devēju un darba ņēmēju interešu līdzsvarošanu. Diskusijās ar BE, DA un FEB pārstāvjiem īpaši tika pievērsta uzmanība trīspusējam un divpusējam dialogam, valsts (valdības) lomai sociālo partneru kapacitātes nodrošināšanā, kā arī nozaru sociālā dialoga atšķirīgajām tradīcijām un īstenošanai.

 Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope”(BE) Sociālo lietu departamenta direktors Maxime Cerrutti atzīmēja, ka sociālajiem partneriem ir jābūt valsts nodarbinātības politikas organizācijas centrā, kas būtiski ietekmē arī  nacionālo uzņēmumu augšupeju.

Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope”(BE) sociālo lietu departamenta direktors Maxime Cerrutti uzsvēra aktualitātes sociālā dialoga jomā Eiropā – attīstīts darba tirgus un sociālās apdrošināšanas sistēma, aktīva darba tirgus politika, jauniešu iesaiste, demogrāfijas izaicinājumu risinājumi, līdztiesība darba tirgū un digitalizācijas izaicinājumi un to ieviešana.

Beļģijas pieredze sociālā dialoga veidošanā (tikšanās ar FEB pārstāvjiem: Monica De Jonghe, Annick Hellebuyck), neskatoties uz sarežģīto sistēmu, ir sekmīga un veicina nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās) slēgšanu. Nozares koplīgumi (ģenerālvienošanās), sociālo partneru atbalsts un sociālais dialogs  stiprina uzņēmumu konkurētspēju un meklē risinājumus un kompromisus nozarei svarīgu jautājumu risināšanā.

Tikšanās laikā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem tika pārrunāti Latvijas sociālo partneru problēmjautājumi, pārrunātas Eiropas Komisijas pārstāvju konsultāciju iespējas un palīdzība Latvijas sociālo partneru dialoga veidošanā ar jauno valdību.

Vizītes mērķis bija veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Dānijas Darba devēju konfederāciju, izveidot un nostiprināt sadarbību starp Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un citu “līdzīgi domājošo” (Like-minded) darba devēju konfederācijām ekspertu līmenī.

Vizītē piedalījās arī LDDK ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 Sadarbības partnera Biedrības  “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” juriste Sintija Siliņa.

Vizīte tika īstenota ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.