Jaunumi

E-vidē apmācību programma uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītājiem

30. Decembris, 2021

Kā viss sākās?

LDDK aktīvi sadarbojās ar uzņēmumiem, kuri vēlējās īstenot darba vidē balstītas  (DVB) mācības. Lai uzņēmums varētu īstenot DVB mācības, uzņēmuma darbiniekiem, kuri tieši iesaistās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu mācīšanā uzņēmuma vidē, ir jābūt pedagoģiskajām pamata zināšanām. Šāda prasība ir noteikta  Ministru kabineta noteikumos nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (https://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas).

Kāpēc mēs to darām?

Latvijā šādas mācības īsteno augstskolas 100 vai 80 stundu apjomā, kā arī viena privāta mācību iestādes 32 stundu apjomā. Vēl pirms COVID 19 pandēmijas, mēs – LDDK, secinājām, ka ir jāveido tāds mācību rīks, kas būtu ērts, saprotams un efektīvs pedagoģisko pamata zināšanu apgūšanā, kas veicinātu vēl uzņēmumu darbiniekiem iespēju pedagoģijas prasmes apgūt daudzskaitlīgāk.

Kā viss notika?

LDDK projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” komanda, un īpaši - Janīna Apsīte,  izstrādāja  projekta pieteikumu un iesniedza to ERASMUS + līdzfinansējuma saņemšanai. Šī projekta ideja ieinteresēja arī mūsu sadarbības partnerus citās Eiropas Savienības valstīs un mūsu projekta partneri ir Bulgārijas Institūts starptautisko organizāciju darbinieku izglītībai (ITPIO),  Slovēnijas Tirdzniecības rūpniecības kamera, Viļņas Jeruzales darba tirgus mācību centrs. 2019.gadā no EARSMUS+ puses tika apstiprināts projekts “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem”.

Projektam izvirzījām divus galvenos mērķus: izveidot E-vidē pieejamu apmācību programmu Darba vidē balstītu mācību vadītājiem uzņēmumos, tā nodrošinot sekmīgāku uzņēmumu iesaisti profesionālās izglītības attīstībā; darba vidē balstītu mācību popularizēšana un profesionālās izglītības prestiža celšana, iesaistot uzņēmumus kvalificēta darbaspēka apmācībā.

Projekta galvenais rezultāts ir E-vidē pieejama apmācību programma DVB mācību vadītājiem, kura tika vairākas reizes  testēta pasākumi, kuros tika popularizētas DVB mācības, ieinteresētajām profesionālās izglītības skolām, jauniešiem, uzņēmumiem un uzņēmēju organizācijām. Apmācību rīku veidojām kopīgi ar sadarbības partneriem

Apmācību rīks ir veidots no 7 moduļiem: “Kas ir darba vidē balstītas mācības?”, “Normatīvie akti”, “DVB mācību plānošana un ieviešana”, “Psiholoģijas pamati”, “Pedagoģija un didaktika”, “Komunikācija”, “Novērtēšana”. Katrā modulī apgūstamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskie piemēri, kā arī katra moduļa noslēgumā ir iespējams pārbaudīt apgūtās zināšanas. Mācību noslēgumā ir iespēja nokārtot testu, un pēc tam saņemt apliecību par veiksmīgu mācību pabeigšanu.

Zināšanas un  apliecība par mācību veiksmīgu pabeigšanu,  dos iespēju jebkura uzņēmuma darbiniekiem  kļūt par darba vidē balstītu mācību vadītāju profesionālās izglītības skolu audzēkņiem.

Par projektu vairāk: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/dvb-apmacibu-programma/

Iespēja aplūkot e-pamācību rīku: wbltraining.eu

Vēlos projekta komandas – gan Latvijas, gan ārvalstu partneru vārdā teikt lielu paldies par uzņēmēju iesaistīšanos projekta apmācību rīka testēšanā! Ceru, ka e-apmācību rīks dos iespēju vēl plašākam uzņēmumu darbinieku  lokam iegūt pedagoģiskās prasmes, lai liktu tās lietā – darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Janīna Apsīte, [email protected]

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Erasmus+ projektu “Apmācību programma e-vidē DVB mācību vadītājiem” (“E-learning Tool for WBL in-company trainers”)  Nr.2019-1-LV01-KA202-060376