Jaunumi

Uzņēmēju aptauja: grūti atrast kvalificētu darbaspēku, uzņēmumi izvēlas apmācīt darbiniekus paši

24. Februāris, 2016
logo

Kopš 2015. gada septembra Vilnius Jeruzalem Labour Market Training centre (Lietuva) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), kā arī partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Somijas un Igaunijas īsteno Erasmus+ programmas projektu “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana” (Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and Apprenticeship Promotion, No. 2015-1-LT01-KA202-013415).

Projekta mērķis ir palielināt kvalificēta darbaspēka pieejamību tām nozarēm, kurās vērojams darbaspēka trūkums, palīdzēt saskaņot darbam nepieciešamās prasmes ar darba tirgus pieprasījumu un novērst šo prasmju trūkumu, kā arī paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju ar efektīvas māceklības vai darba vidē balstītu mācību (DVB) attīstības palīdzību.

Projekts paredz prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrādi, lai nodrošinātu prakšu vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām darbinieku apmācībai un tādā veidā palīdzētu uzņēmumiem iegūt kvalificētu darbaspēku. Tāpat projekta rezultātā paredzēts popularizēt māceklību un DVB mācības, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēkus māceklības vai DVB mācību sistēmai. Šos rezultātus plānots izstrādāt un ieviest Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar Somijas un Beļģijas ekspertu atbalstu. Kopā projektā pārstāvētas 8 organizācijas no 5 dažādām Eiropas valstīm.

Projekta ietvaros Latvijā, Igaunijā un Lietuvā veikta uzņēmumu vajadzību novērtējuma aptauja (katrā valstī aptaujāti 30 uzņēmumi) par prakšu vadītājiem, apmācībām un DVB mācībām, lai apkopotos viedokļus iekļautu plānotajā prakšu vadītāju apmācības programmā. To pilotprojekta veidā Latvijā plānots īstenot 2016. gadā, apmācot vismaz 10 prakšu vadītājus.

LDDK ir veikusi 30 dažādu nozaru (būvniecība, kokrūpniecība, pārtikas rūpniecība, metālapstrāde un mašīnbūve, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas u.c.) uzņēmumu aptauju Latvijā, lai noskaidrotu viedokli par esošo prakšu vadītāju kvalifikāciju, nepieciešamā darbaspēka apmācību uzņēmumā un uzņēmumu vajadzībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu darbinieku apmācību.

Aptaujātie uzņēmumu personāla struktūrvienību vadītāji un personāla speciālisti norādījuši, ka kvalificēts darbaspēks uzņēmumā pietrūkst samērā bieži, galvenokārt tas raksturīgs ražošanas uzņēmumos un IT nozarē. Intervijās pausts viedoklis, ka “darbaspēks ir pieejams, bet grūti atrast kvalificētu darbaspēku,” tādēļ uzņēmumi bieži vien izvēlas apmācīt darbiniekus paši. 77% no aptaujātajiem uzņēmumiem izmanto apmācības darbavietā uzņēmumā dažādās apmācību formās, tajā skaitā DVB mācības pilotprojekta veidā, profesionālo skolu un augstskolu jauniešu prakšu laikā. Apmācības tiek īstenotas arī sadarbībā ar mācību centriem, jauniešu garantijas programmas ietvaros, arī Nodarbinātības valsts aģentūras programmu ietvaros.

30 aptaujātajos uzņēmumos kopējais darbinieku skaits kopā ir vairāk nekā 18 tūkstoši. Prakšu vadītāju skaits uzņēmumos ir atšķirīgs, bet kopumā šajos uzņēmumos ir aptuveni 700 prakšu vadītāji. Visbiežāk tie ir struktūrvienību, ražošanas vadītāji – savas jomas profesionāļi, tomēr kvalitatīvai jauno darbinieku apmācībai nepieciešamas arī citas prasmes un kompetences, piemēram, savas darbavietas kompetenču kartes izveide, izpratne par nozares prasībām, specifiskām drošības un veselības procedūrām, kā arī zināšanas par profesionālās apmācības programmām, apmācību novērtēšanu un spēja sniegt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu un motivāciju apmācāmajam. Lai pilnveidotu prakšu vadītāju zināšanas un prasmes, uzņēmumu vadītāji atbalsta viņu dalību prakšu vadītāju apmācību programmā, kuras ilgums varētu būt 4 līdz 8 stundas vai 8 līdz 16 stundas.

Uzņēmumu vajadzību aptaujā iegūtā informācija kopā ar nacionālās metodoloģijas pārskatu par prasībām prakšu vadītājiem un apmācībām darbavietā kopā ar projektā iesaistītajiem ekspertiem no Beļģijas un Somijas tiks izmantota, lai izstrādātu prakšu vadītāju apmācību programmu un īstenotu aktivitātes māceklības un DVB mācību popularizēšanai Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2017. gada septembrim.

Lejupielādes

Questionnaire Summary