Jaunumi

LDDK dodas pieredzes apmaiņā uz Dāniju

30. Maijs, 2018

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji š.g. 22. – 24. maijā piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Dānijas Darba devēju organizācijā. 22. maijā Kopenhāgenā  notika LDDK ekspertu tikšanās ar Dānijas Darba devēju organizācijas (Confederation of Danish Employers – DA) Koplīgumu un kolektīvās vienošanās departamenta vadību un ekspertiem par darba tirgus modeli Dānijā.

DA Koplīgumu un kolektīvās vienošanās departamenta vadītājs Stens Mincbergs (Steen Műntzberg) atzīmēja, ka pēdējos 15 – 20 gadus Dānijas darba devēju konfederācija ar kolektīvo vienošanos palīdzību ir atbalstījusi darba tirgus politiskās reformas  un devusi ieguldījumu elastdrošības attīstībā, kā arī  nepārtraukti attīstījuši sociālo dialogu.

Savukārt 23. – 24.maijā LDDK pārstāvji piedalījās DA organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā Egelundē, Fredensborgā, kur piedalījās Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Polijas, Lietuvas un Nīderlandes darba devēju organizāciju pārstāvji. Semināra darba kārtības galvenie  jautājumi bija  sociālo partneru loma un ietekme sarunās par ES nākotni, ES daudzgadu budžeta ietvaru, kā arī par kopīgu nostāju, gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām un priekšlikumiem nākamās Eiropas Komisijas darba programmas veidošanā. Tika apspriesti  jautājumi par nozaru kolektīvo līgumu un ģenerālvienošanās pārklājumu Centrāleiropas valstīs, trīspusējo un divpusējo sociālo dialogu. Pārrunāti sociālās dialoga labās prakses piemēri un izaicinājumi dažādās valstīs, vērtēti turpmāko gadu būtiskākie sociālā dialoga jautājumi Eiropas Savienībā, un pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.

Vizītes mērķis bija veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Dānijas Darba devēju konfederāciju, izveidot un nostiprināt sadarbību starp Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un citu “līdzīgi domājošo” (Like-minded) darba devēju konfederācijām ekspertu līmenī.

Vizītē piedalījās arī LDDK ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 Sadarbības partnera Biedrības  “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” juriste Sintija Siliņa.

Vizīte tika īstenota ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.