Jaunumi

Darba vidē balstītu (DVB) mācību mediatoru un nacionālo DVB mediatoru konsultantu apmācības

15. Aprīlis, 2021

2021. gada martā Bulgārijā, Slovēnijā un Latvijā norisinājās DVB mācību mediatoru un nacionālo DVB mediatoru konsultantu apmācības. Aktivitātes mērķis bija nodrošināt veiksmīgu DVB mediatoru darbību, koordinējot sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm (PII) un Wellness tūrisma uzņēmumiem, īstenojot darba vidē balstītas mācības un audzēkņu starptautiskās mobilitātes.

Projekta partneri pēc vienotas programmas un mācību materiāliem katrā valstī rīkoja 3 dienu semināru, kura ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projektā izstrādāto DVB mediatoru rokasgrāmatu. Mācības ietvēra darbu grupās, interaktīvas prezentācijas, vingrinājumus un diskusijas, ņemot vērā rokasgrāmatā apskatītās tēmas, kā arī noslēgumā tika apkopotas dalībnieku atsauksmes par izstrādāto rokasgrāmatu.

Katrā valstī tika apmācīti vismaz 8 DVB mediatori (4 PII pārstāvji un 4 Wellness tūrisma uzņēmumu pārstāvji), kā arī 2 nacionālie DVB mediatoru konsultanti (1 no nacionālā līmeņa institūcijas, kura atbild par profesionālās kvalifikācijas prasībām un 1 no nozares asociācijas). Četrās valstīs kopā ir apmācīti vismaz 32 DVB mediatori un 8 nacionālie DVB mediatoru konsultanti. Mediatori, kas piedalījās mācībās, saņems WellTo platformas sertifikātus un tiks iekļauti Eiropas Wellness tūrisma prasmju tīklā (European Wellness Tourism Skills Network, EWTSN).

Projekta ietvaros ir izstrādāta WellTo daudzvalodu platforma kā atbalsta rīks Eiropas Wellness tūrisma prasmju tīkla aktivitāšu īstenošanai. Tā šobrīd tiek tehniski uzlabota un pilnveidota, un ir pieejama projekta partneriem saitē: https://ewtp.itpio.eu/login/register

Platforma Eiropas Wellness tūrisma prasmjutīkla dalībniekiem nodrošinās atbalstu šādos virzienos:

  • Vadlīniju piemērošana vienotās Wellness centra administratora mācību programmas kvalitātes nodrošināšanai;
  • Resursu sadaļa, kurā tiks ievietoti mācību materiāli vienotas mācību programmas īstenošanai;
  • DVB mediatoru sertificēšana, DVB mediatoru konsultantu iecelšana;
  • DVB mācību novērtējums (tostarp attiecībā uz mobilitātēm);
  • DVB mācību atzīšana un sertificēšana mobilitāšu laikā.

Bulgārijā 3 dienu mācības notika 26., 29. un 30. martā ZOOM platformā. Tajās piedalījās pārstāvji no PII centriem, skolām, SPA viesnīcām un Bulgārijas Nacionālās profesionālās izglītības un mācību aģentūras. Pēc darba kārtības pirmajā mācību dienā (26.03.2021.) tika apspriestas šādas tēmas: WellTo projekts; DVB mediatoru rokasgrāmatas galvenie mērķi un DVB mediators, kā arī tika rīkotas diskusiju sesijas. Apmācību otrajā dienā (29.03.2021.) dalībnieki runāja par DVB procesu un atbalsta rīku ieviešanu. Savukārt mācību trešajā dienā (30.03.2021.) dalībnieki uzzināja vairāk par labās prakses piemēriem DVB mācību īstenošanā un par WellTo platformu.

Latvijā projekta partneri rīkoja tiešsaistes DVB mediatoru apmācības, kas notika 25., 26. un 29. martā. Mācību dalībniekiem, kuri pārstāvēja darba devējus, profesionālās izglītības iestādes, kā arī Valsts izglītības satura centru, bija iespēja iepazīties ar projektā izstrādāto mediatoru rokasgrāmatu un izteikt savu vērtējumu. Dalībnieki arī vairāk uzzināja par darba vidē balstītu mācību praktisko ieviešanu un apmācības kopumā vērtēja kā ļoti vērtīgas.

Arī Slovēnijā projekta partneri rīkoja tiešsaistes apmācības DVB mediatoriem, un tās notika 2., 9. un 16. martā. Mācību dalībniekiem, kas pārstāv Wellness tūrisma nozares uzņēmumus, profesionālās izglītības iestādes, kas piedāvā Wellness tūrisma nozares kvalifikāciju, kā arī pārstāvjiem no profesionālās izglītības lēmumu pieņemšanas institūcijām bija iespēja iepazīties ar DVB mediatoru rokasgrāmatu, kura izstrādāta WellTo projektā. Dalībnieki izteica savu viedokli par sagatavoto rokasgrāmatu un sniedza arī savu vērtējumu. Dalībnieki apmācības novērtēja kā labu pieredzi.

Slovākijā DVB mediatoru un nacionālo DVB mediatoru konsultantu mācības plānotas aprīlī.

Projekts WellTo (Nr.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nav atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.