Ekspertu atzinumi

Profesionālās izglītības attīstībā paveikts daudz, bet liels darbs vēl priekšā

Valsts kontrole (VK) šonedēļ publiskojusi revīzijas ziņojumu par profesionālās vidējās izglītības sistēmas attīstību Latvijā. Pēc iepazīšanās ar tā secinājumiem Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atzinīgi vērtē VK padziļināto izpēti jomā, kura ir īpaši svarīga darba devējiem un Latvijas tautsaimniecībai kopumā, un uzsver, ka sniegtās rekomendācijas palīdzēs turpmākajā profesionālās izglītības pilnveidē.

LDDK skatījumā profesionālās izglītības sistēmas attīstībā un prestiža celšanā līdz šim ir paveikts liels darbs, taču tikpat daudz darāmā vēl priekšā, lai profesionālo izglītību padarītu darba tirgus vajadzībām atbilstošāku un audzēkņiem pievilcīgāku. Attiecīgi VK ieteikumi palīdzēs ceļā uz tālākajām pārmaiņām profesionālajā izglītībā, tomēr ziņojumā ietverto rekomendāciju ieviešanai būs nepieciešami kompleksi risinājumi, kas prasīs visu iesaistīto pušu iesaisti, kā arī stabilu finansējumu.

Pirmkārt, darba devēju ieskatā ir būtiski novērst sadrumstalotību profesionālās izglītības pārvaldībā, gan vidējās profesionālās, gan augstākās izglītības līmenī, nodrošinot ciešu metodisko sadarbību. Otrkārt, ir jāpilnveido profesionālās un vispārējās izglītības finansēšanas modelis, tajā skaitā pārskatot principu “nauda seko skolēnam” un aktualizējot profesionālās izglītības programmu finansēšanas koeficientus. Treškārt, ir jāturpina aizsāktais darbs pie izglītības iestāžu tīkla un programmu piedāvājuma optimizēšanas, lai sistēmu padarītu efektīvāku un ieguldījumus mērķtiecīgākus. Vienlaikus ir jāstiprina tie panākumi, kuri profesionālajā izglītībā jau ir sasniegti, piemēram, modulāro profesionālo izglītības programmu ieviešana un darba vidē balstītu (DVB) mācību īstenošana profesionālajā vidējā izglītībā, tāpat DVB mācību attīstīšana augstākajā izglītībā.

Darba devēju skatījumā DVB mācības ir veiksmes atslēga tam, lai iegūstamo izglītību maksimāli tuvinātu darba tirgus prasībām un veicinātu absolventu nodarbinātību. Proti, kopš 2017. gada 70% audzēkņu, kuri iesaistījušies DVB mācībās, sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti savā profesijā, bet vidēji 12 % absolventu turpinājuši izglītību savā profesijā augstākās izglītības iestādēs. Šāda izglītības iestādes un uzņēmuma sadarbība palīdz jauniešiem apgūt profesionālo kvalifikāciju reālos darba vides apstākļos un ātrāk iesaistīties darba tirgū.

Esam gandarīti, ka darba devēji arvien vairāk tiek iesaistīti profesionālās izglītības pārvaldībā un īstenošanā, tādējādi veicinot savstarpēju izpratni par izglītības piedāvājumu un darba tirgus vajadzībām. LDDK aktīvi piedalās vadošajos izglītības un nodarbinātības politikas plānošanas procesos, pārstāvot darba devējus ministrijās, Saeimā, Ministru kabinetā, padomēs un darba grupās. Tāpat LDDK nodrošina darba devēju dalību tādos izglītības procesos kā licencēšana, akreditācija un profesijas standartu izstrāde. LDDK un tās koordinētais Nozaru ekspertu padomju sekretariāts turpinās atbalstīt nepieciešamās reformas un pasākumus profesionālās izglītības pilnveidei, kā arī veicinās vēl lielāku darba devēju iesaisti profesionālajā izglītībā.