Ekspertu atzinumi

LDDK tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem Eiropas Semestra misijas ietvaros

Šā gada 16.janvārī Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji tikās ar ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem Eiropas Semestra misijas ietvaros, lai informētu un diskutētu par prioritātēm.

LDDK prioritāte: vesela, kvalificēta un sociāli atbildīga darbaspēka pieejamība

LDDK vidēja termiņa mērķis: Vērtībā balstīta veselības aprūpe, kuras mērķis ir uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, nodrošinot savlaicīgus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, pakalpojumu apmaksu sasaistot ar kvalitātes rādītāju izpildi.

 Saprātīgā termiņā pieejama kvalitatīva veselības aprūpe:

 1. Pārskatīsim valsts apmaksāto pakalpojumu grozu atbilstoši pieejamajam finansējumam.
 2. Pilnveidosim  Latvijas, Eiropas un starptautisko klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu izmantošanu, stiprinot ārstu speciālistu asociāciju lomu Latvijai atbilstošākās pieejas izvēlē .
 3. Stiprināsim ģimenes ārsta komandu un tās lomu.
 4. Primāro veselības aprūpi nodrošināsim maksimāli tuvu pacienta dzīves vietai. Sarežģītu pakalpojumu izpildi virzīsim tur, kur ir pieejama atbilstoša infrastruktūra un speciālisti. Sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām un reģionālo infrastruktūru, izveidosim ārstniecības iestāžu sadarbības un attīstības teritorijas.
 • Nodrošināsim veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Rezidentūras vietu skaitu nodrošināsim atbilstoši medicīnas studiju absolventu skaitam. Rezidentu programmu saturu pilnveidosim atbilstoši darba tirgus vajadzībām, iespēju robežās papildus iekļaujot jaunas ārstniecības metodes.
 • Samazināsim pacientu līdzmaksājumus, piešķirot atbilstošu finansējumu inovatīvu medikamentu un medicīnisko tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai  kompensācijā tuvinoties vidējam ES un OECD valstu rādītājam un iekļaujot inovācijas kompensācijas sistēmā ne vēlāk kā 2 gadu laikā pēc apstiprinājuma Eiropas Zāļu aģentūrā..
 • Izstrādāsim un apstiprināsim nacionālo farmācijas politiku, kas kalpos kā stratēģijas ietvars biofarmācijas sektora izaugsmei un attīstībai zāļu pētniecībā un attīstībā, ražošanā un investīciju piesaistē, farmācijas izglītībā, zāļu apgādē un pieejamībā iedzīvotājiem.
 • Attīstīsim  veselībpratību un kvalitatīvus veselības aprūpes profilaktiskos  pasākumus (obligātās veselības pārbaudes, skrīningu u.c.).
 • Izstrādāsim vadlīnijas un atbilstoši tām saprātīgā termiņā,  nodrošināsim veselības aprūpes aprūpes un rehabilitācijas pieejamību.
 • Radīsim iespēju pacientiem, saņemot valsts apmaksātu pakalpojumu, izvēlēties augstāku veselības aprūpes standartu, tostarp, ja pakalpojuma sniegšanā ir izmantotas augstākas kvalitātes medicīnas iekārtas un, tehnoloģijas, piemaksājot starpību no personīgajiem līdzekļiem.
 • Kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāsim un ieviesīsim stimulējošus   pasākumus, kas darba devējiem sniegs iespēju investēt darbinieka dzīves kvalitātes un veselības aprūpes uzlabošanā.

 Veselības aprūpes sistēmas paredzama un atbilstoša finansēšana:

 1. Nodrošināsim ilgtspējīgu un prognozējamu veselības aprūpes finansējuma pieaugumu, kas sasniedz ES un OECD vidējo dalībvalstu ieguldījumu īpatsvaru no iekšzemes kopprodukta.
 2. Izveidosim jaunu, ekonomiski pamatotu, ilgtspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas modeli.
 3. Precīzi nodefinēsim atbildību un pienākumus veselības aprūpē starp valsti un pašvaldību.
 4. Attīstīsim PPP modeli veselības aprūpē, kā arī privāto un publisko veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju veselīgu konkurenci, kas stimulēs privātā finansējuma pieplūdi veselības sistēmai un lietderīgu publiskā finansējuma izlietojumu.
 5. Aktīvi izmantosim visas papildu finanšu resursu iespējas veselības aprūpes sitēmas pilnveidei Latvijā, tos mērķtiecīgi un efektīvi ieguldot jomās ar vislielākajām vajadzībām, piemēram, ES atbalsta programmu līdzekļu izmantošana ārpus ESIF, piemēram, “ES – veselībai”.

Veselības aprūpes sistēmas efektivitātes paaugstināšana:

 1. Nodrošināsim uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu,  ietverot  valsts apmaksātās veselības aprūpes sistēmas izvērtējumu atbilstoši sistēmā ieguldītajiem resursiem un sasniegtajiem pacientu ārstēšanas rezultātiem.
 2. Izveidosim starpdisciplināru ekspertu grupu, kas definēs jomas/diagnožu grupas atbilstoši noteiktiem kritērijiem un izstrādās VBHC ieviešanas plānu. Ieviešot vērtībā balstītu veselības aprūpi, ieviesīsim jaunus, izmaksu efektīvākus apmaksas modeļus, piemēram, maksājumus par pakalpojumu grozu, riska dalīšanas līgumus medikamentiem un medicīnas tehnoloģijām u.c.
 3. Nodrošināsim, ka publiskā sektora ārstniecības iestādes darbosies finansiāli patstāvīgi, no valsts saņemot tikai maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp ,par “gatavības režīma” nodrošināšanu. ES līdzekļi visiem valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējiem tiks piešķirti līdzvērtīgi, neatkarīgi no to īpašnieku struktūras, ievērojot valsts apmaksāto pakalpojumu struktūru un proporciju.
 4. Prioritāri ieguldīsim  primārajā un ambulatorajā veselības aprūpē, lai palielinātu šo veselības sistēmas sektoru veiktspēju ar mērķi vairot sistēmas efektivitāti.
 5. Veselības tehnoloģiju  lietderības, medicīniskās un ekonomiskās vērtības izvērtējumu,  veselības aprūpes pakalpojumu cenu un tarifu aprēķināšanu nodosim neatkarīgai, profesionālai institūcijai.
 6. Ieviesīsim kvalitātes kritērijus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumiem, tos monitorēsim. Apmaksu par pakalpojumiem sasaistīsim ar kvalitātes kritēriju izpildi..
 7. Attīstīsim un uzturēsim kvalitatīvu, funkcionālu  veselības aprūpes digitalizācijas sistēmu, kas obligāta visām ārstniecības iestādēm. Tas ārstniecības procesu paātrinās un būtiski ieekonomēs gan cilvēkresursus, gan finanšu resursus.
 8. Attīstīsim kvalitatīvu telemedicīnu, kas ne tikai uzlabos pakalpojumu pieejamību, īpaši reģionos, bet arī ieekonomēs finanšu resursus.
 9. Attīstīsim kvalitatīvu un visaptverošu sociālo un veselības pakalpojumu integrāciju.

Veselības aprūpes digitalizācijas  attīstīšana, ekosistēmas izveide:

 1. Atbalstīsim digitālās veselības stratēģiju, kuras pamatā ir digitālās ekosistēmas izveide.
 2. Pirms publisko investīciju ieguldīšanas jaunu digitalizācijas produktu izstrādē, nodrošināsim  funkcionālu un ekonomisku izvērtējumu jau tirgū piedāvātajiem līdzīgiem produktiem.
 3. Izveidosim nepieciešamo tiesisko bāzi veselības pakalpojumu digitalizācijas attīstībai,  veicināsim digitālo risinājumu pieejamību visiem veselības sistēmas dalībniekiem, t.sk. pacientiem.
 4. Izveidosim datu apmaiņas iespēju starp veselības nozari un citām nozarēm, paaugstinot iedzīvotāju piekļuvi veselības un sociālajiem pakalpojumiem.