Ekspertu atzinumi

LDDK būtiskākie atzinumi par veselības nozares jautājumiem

Datums (dd.mm.gg)Atskaites periodā paveiktaisPolitikas tvērumsPasākumsAprakstsInformācija
25.04.2023;3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiemSasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)"Nevienlīdzība un instrumenti tās mērīšanai un mazināšanai", Izstrādāti priekšlikumi nevienlīdzības apzināšanai un tās mazināšanaiŠEIT
26.05.2023.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Atzinums par projektu “PADOMES IETEIKUMS par Latvijas 2022. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2022. gada stabilitātes programmu” Viedoklis par ziņojuma projektu, kurā vērsta uzmanība uz sociālās drošības un tautsaimniecībām svarīgām jomām.Nav publisks
24.02.20243. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem5.Sasaiste ar ES trīspusējo sociālo dialogu (ESF komiteja; Sociālā dialoga komiteja; Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja; Profesionālās izglītības padomdevēja komiteja; Padomdevēja komiteja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos; Sociālās drošības sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja; EUROFUND; OSHA; Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs)Par Labklājības ministrijas virzīto likumprojektu  “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Priekšlikumi Valsts Sociālās apdrošināšanas likuma un Darba likuma normu harmonizēšanuŠEIT

Politikas jomas:

1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)

2.Sasaiste ar ANM/RRF (Klimata pārmaiņas un ilgtspēja; Digitālā transformācija; Nevienlīdzības mazināšana; Veselība; Ekonomiskā transformācija un produktivitātes reforma; Likuma vara)

3.Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)

4.Sasaiste ar atbalstu divpusējam sociālam dialogam (Nozaru sociālais dialogs; Sociālais dialogs uzņēmumā)

5.Sasaiste ar ES trīspusējo sociālo dialogu (ESF komiteja; Sociālā dialoga komiteja; Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja; Profesionālās izglītības padomdevēja komiteja; Padomdevēja komiteja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos; Sociālās drošības sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja; EUROFUND; OSHA; Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs)

6.Sasaiste ar ES divpusējo sociālo dialogu (ES sociālo partneru sarunas)