Ekspertu atzinumi

LDDK atzinumi par “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem

  1. Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem";

https://tapportals.mk.gov.lv/reviews/resolutions/81d475c0-041f-4a54-8644-02281bd5afaf ; 15.02.2023.

Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes).

LDDK iebilst pret subjektu loka paplašināšanu nacionālajā regulējumā, salīdzinot ar ES direktīvas prasībām, kā arī prasa novērst īpašu priekšrocību radīšanu vienam komersantam.

  1. Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi; https://tapportals.mk.gov.lv/reviews/resolutions/4e76cf2a-b137-4c59-b02d-a31f17ac9f73 ; 13.03.2023

Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes).

LDDK  aicina papildināt arī ar rīcības virzieniem mitrāju kategorijas emisiju pārskatīšanā. LDDK lūdz nodrošināt skaidrus pasākumus un informēt ministru kabineta locekļus, par SEG inventarizācijas ziņojumu pārskatīšanu un par plānotu augstāku (Tier) līmeņu pieejas piemērošanu. LDDK prasa turpināt darbu pie emisiju uzskaites datu precizēšanas, nenoteiktības samazināšanas un augstāku Tier piemērošanu - īpaši sektoros ar potenciāli lielu ietekmi uz kopējo emisiju apjomu uzskaites kategorijās.

  1. Klimata likums ; https://tapportals.mk.gov.lv/reviews/resolutions/84e08f23-3050-4778-928a-ccec87de7001 ; 06.09.2022.

Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes).

LDDK iebilst pret likumprojektu un prasa nostiprināt starpinstitucionālu koordinācijas sistēmu un sadarbību visaugstākajā līmenī pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku, kā arī nostiprināt Klimata likuma sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem – NIP pamatnostādnēm un NKEP, kā arī  noteikt Nacionālās Enerģētikas un klimata padomes institucionālo lomu un atbilstošu darba devēju pārstāvju iesaiste. LDDK uzsver, ka sekmīgai klimata mērķu sasniegšanai izmaksu efektīvā un tautsaimniecības konkurētspēju stiprinošā veidā ir nepieciešama visu iesaistīto pušu iesaiste, tāpēc diskusijās par likumprojektu “Klimata likums” ir jāiesaista visu nozaru pārstāvji, jo Klimata likumam ir tieša ietekme uz ražošanu un zemes izmantošanu.