Starptautiskā Darba devēju organizācija (IOE – International Organisation of Employers) starptautiskā līmenī pārstāv darba devēju intereses un risina sociālās politikas jautājumus, kā arī piedalās Starptautiskās Darba organizācijas (International Labor Organisation) darbā.  IOE apvieno 150 nacionālās darba devēju organizācijas no 143 valstīm un veido lielāko privātā sektora interešu pārstāvniecību pasaules mērogā. LDDK iesaistās IOE darbā, lai starptautiskā līmenī veidotā nodarbinātības un sociālā politika sekmētu uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu rašanos, lai stiprinātu LDDK un tās biedru kapacitāti, lai attīstītu un nostiprinātu neatkarīgas un autonomas darba devēju organizācijas un lai veicinātu sabiedrības informētību par nodarbinātības jautājumiem. LDDK ir IOE biedrs no 1994. gada jūnija.