Eiropas Komisijas un tās aģentūru konsultatīvās komitejas darbojas kā neatkarīgu ekspertu forumi, ar kuru dalībnieki sniedz padomus un ieteikumus Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē, nodrošina informāciju par ieviešanas problemātiku un īstenošanu dalībvalstīs ar mērķi izvērtēt grozījumu nepieciešamību, diskutē par aktuāliem nozaru jautājumiem. LDDK pārstāvji darbojas dažādās tematiskajās komitejās, kuras konsultē Eiropas Komisiju pirms un tiesību aktu projektu tapšanas gaitā par uzņēmēju vajadzībām konkrētās jomas ietvaros un par administratīvā sloga samazināšanas iespējām.

LDDK ir pārstāvēta šādās EK konsultatīvās komitejās un padomēs:

• Eiropas Sociālā dialoga komitejā

• Eiropa Sociālā Fonda komitejā

• Eiropas Komisijas Konsultatīvā komitejā par sociālās drošības režīmu viesstrādniekiem

• Eiropas Komisijas Brīva darbaspēka kustības konsultatīvā komitejā

• Eiropas Komisijas Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības konsultatīvā komitejā

• Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdē

• Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta Informatīvā padomē

• Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdē

• Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdē