Jaunumi

Trīs ceļveži par Baltijas valstu nozaru ekspertu padomēm, nozaru iesaisti profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā un profesiju standartiem

27. Novembris, 2023

Projekta "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" (Erasmus+ programmas maza mēroga partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300) ietvaros Latvija, Lietuva un Igaunija sagatavoja noslēguma ziņojumus par NEP darbību, profesiju standartu izstrādes pieredzi, nozaru iesaisti kvalifikācijas piešķiršanas procesā Baltijas valstīs. 

Sekojot citu ES valstu piemēram, Latvija, Lietuva un Igaunija ir izveidojušas trīspusēju mehānismu, kas saucas nozaru ekspertu padomes (NEP), lai pielāgotu un attīstītu savas profesionālās izglītības sistēmas atbilstoši darba tirgus prasībām. NEP tagad ir būtiska profesionālās kvalifikācijas sistēmu sastāvdaļa visās trīs Baltijas valstīs. Tomēr katra valsts ir izvēlējusies nedaudz atšķirīgu veidu, kā īstenot un organizēt NEP darbu. Ziņojumā sniedzam īsu pārskatu par to, ko esam uzzinājuši par NEP darbību trīs Baltijas valstīs. 

Detalizētāk skatīt ziņojumā (angļu val.): Sectoral expert councils in Estonia, Latvia and Lithuania 

Projekta partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Igaunijas Kvalifikāciju institūcija (Kutsekoda) un Lietuvas Kvalifikāciju un profesionālās izglītības un apmācības attīstības centrs (KPMPC) gan klātienes vizītēs, gan attālinātos semināros dalījās ar informāciju un labās prakses piemēriem par profesijas standartu izstrādes procedūru un iesaistīto pušu atbildību sadalījumu, tai skaitā valsts, nozaru pārstāvju un nozares ekspertu padomju lomu. 

Detalizētāk skatīt ziņojumā (angļu val.): Development of occupational qualification standards in Estonia, Latvia and Lithuania  

Ar ko atšķiras Igaunijā ieviestā kvalifikāciju piešķiršanas sistēma no līdzšinējā risinājuma Latvijā un Lietuvā pastāvošās kārtības? 

Detalizētāk skatīt ziņojumā (angļu val.):  Sector involvement in the qualification awarding process in Estonia, Latvia and Lithuania 

Salīdzinājums par Baltijas valstu nozaru eksamināciju centriem un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesu, nozaru ekspertu padomju darbību un profesiju standartu izstrādes pieredzi tapis Erasmus+ programmas atbalstītā projektā profesionālās izglītības sektorā "Sadarbības stiprināšana starp institūcijām, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbu Baltijas valstīs" no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. augustam. To īstenoja Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC), Estonian Qualifications Authority (KUTSEKODA) un Qualifications and vocational education and training development centre (KPMPC). 

Nozaru ekspertu padomes ir trīs pušu - valsts, nozares darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbības platformas, kuras mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī iesaistīto pušu sadarbību cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā. Šobrīd ir izveidotas 13 NEP, no kurām 11 koordinē LDDK, kas ir nacionālais NEP koordinators. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP koordinē LOSP, bet Kultūrizglītības padomi – LNKC. 

Šis raksts ir sagatavots Erasmus+ programmas KA210 -VET - Maza mēroga partnerības profesionālajā izglītībā un apmācībā ietvaros Nr – 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300 “Sadarbības stiprināšana starp nozaru ekspertu padomju darbu koordinējošām institūcijām Baltijas valstīs” (SECBaltics). 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.