Jaunumi

LDDK sniedz viedokli par Latvijas nacionālās reformu programmas 2023. gada progresa ziņojuma projektu

18. Aprīlis, 2023

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā sociālais partneris ir  iesniegusi viedokli Ekonomikas ministrijai un Eiropas Komisijai  par Latvijas nacionālās reformu programmas 2023. gada progresa ziņojuma projektu un ir sagatavojusi priekšlikumus un komentārus. Sagaidāms, ka EK ziņojumu publicēs šā gada maijā, un LDDK būs iespēja atkārtoti sniegt savu redzēju un rekomendācijas.

Kopumā LDDK atzinīgi vērtē ziņojumu kopumā un uzskata, ka tas ir sagatavots korekti un atbilstoši situācijai, īpaši attiecībā uz makroekonomiskās situācijas aprakstu, nodokļu politiku, finansējuma pieejamību.

LDDK ieskatā ziņojumā ir atbilstoši norādīti problēmjautājumi, kuri būtu jārisina: finansējuma pieejamība uzņēmumiem, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna izmantošana, nodokļu politikas pārskatīšana, enerģētiskā drošība u.c.

Vienlaikus LDDK ieskatā valdībai un sociālajiem partneriem nav panākta vienota izpratne par to, kas ir Latvijas ekonomikas transformācijas pamatvirzieni, kas nodrošinātu virzību uz kvalitatīvām izmaiņām un uzlabojumiem Latvijas tautsaimniecībā.

LDDK Tiesību aktu portālā (TAP) nav saskaņojusi vairākas ziņojuma projekta sadaļas un ir iesniegusi komentārus par tā atsevišķajam sadaļām:

  • fiskālā un nodokļu politika,
  • publiskās investīcijas zaļās un digitālās pārkārtošanas veicināšanai,
  • veselības aprūpe,
  • sociālā aizsardzība un nevienlīdzības mazināšana,
  • atveseļošanās un noturības plāns un ES fondu investīcijas,
  • finansējuma pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
  • enerģētikas politika,
  • progress ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Eiropas pusgads jeb Eiropas semestris

Nodrošina Eiropas Savienības (ES) valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaru un ļauj ES valstīm apspriest to ekonomikas un budžeta plānus un sekot līdzi progresam noteiktos brīžos gada laikā. Ikgadējā ES ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības cikla ietvaros ES dalībvalstīm katru gadu ir jāgatavo un jāiesniedz Eiropas Komisijai (EK) Nacionālās reformu programmas (NRP), kurās jāsniedz informācija par progresu ES Padomes valstu specifisko rekomendāciju izpildē.

Ar sociālajiem partneriem regulāri tiek organizēti strukturēti dialogi ES līmenī saistībā ar Eiropas ekonomikas un nodarbinātības politikas koordinācijas pusgadu visos svarīgākajos tā posmos. Sociālo partneru iesaistīšanās uzlabo politikas veidošanu un tiesību aktu izstrādi. Sociālajiem partneriem ir neaizstājamas zināšanas un pieredze jautājumā par nodarbinātību un sociālo situāciju “uz vietas”. Sociālo partneru ieguldījums var radīt pareizo līdzsvaru starp darba ņēmēju un darba devēju interesēm un uzlabot politikas un tiesību aktu pieņemamību un lietderību.

LDDK iesaiste ES ekonomiskajā pārvaldībā

Kopš 2012.gada LDDK kā nacionāla līmeņa sociālā partnera organizācija ir aktīvi piedalījusies konsultācijās ar valsts iestādēm un EK, izvērtējot virzību uz “Eiropa 2020” mērķiem, reformām un rīcībpolitiku un sniedzot viedokli par NRP un valstij adresētajām specifiskajām rekomendācijām. LDDK tikšanās ar EK piedalās vadības un ekspertu līmenī.

2022.gadā decembrī LDDK uzsāka darba devēju un uzņēmumu viedokļu apkopošanu par nodokļu politiku, lai iesniegtu EK tās 2023.gada Ziņojuma sagatavošanai par Latviju Eiropas semestra procesa ietvaros. Nodokļu politika ir būtiska Ziņojuma un ES rekomendāciju Latvijai sadaļa. LDDK iebilda pret 2022.gada EK ieteikumiem par uz algu attiecināmo nodokļu celšanu (uz darbinieka algu attiecināmie nodokļi ir augstākie Baltijas valstīs), ienākuma nodokļa celšanu no kapitāla pieauguma nodokļa (kontekstā ar OECD rekomendācijām celt nodokļus, ar ko tiek aplikts mantojums), priekšlikumu celt uz īpašumu attiecināmos nodokļus.  

Plānots, ka 2023.gada 25.maijā Eiropas Komisija nāks klajā ar 2023.gada Ziņojumu par Latviju un rekomendācijām.   

Informācija par Eiropas pusgadu pieejama šeit

EK 2023.gada 25.janvāra paziņojumu par sociālā dialoga stiprināšanu pieejams (COM/2023/40) šeit