Jaunumi

LDDK darba un privātās dzīves līdzsvara vebinārā runās par atbalsta pasākumiem darbinieku garīgajai un fiziskajai veselībai un labbūtībai darbavietā

16. Decembris, 2021

17. decembrī norisināsies astotais Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotais apmācību vebinārs darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru  - “Atbalsta pasākumi darbiniekiem garīgai un fiziskai veselībai un labbūtība darbavietā”. Labbūtība jeb labjūtība ir cilvēka veselības, laimes un labklājības pieredze. Labbūtība darbavietā attiecas uz visiem darba dzīves aspektiem: sākot no fiziskās vides kvalitātes un drošības līdz darba ņēmēju domām par savu darbu, darba vidi, atmosfēru darbā un darba organizāciju. Tā ir spēja īstenot savas intereses, vērtības un dzīves mērķus, lai gūtu jēgu, laimi un pilnveidošanos profesionālajā jomā.

Vebināros darba devējiem ir iespēja iepazīties ar konkrētu Latvijas uzņēmumu pieredzi un ieviestajiem pasākumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzzināt par darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi darbavietā mūsdienās, izskatīt dažādus praktiskos risinājumus elastīgam darba režīmam, garīgai un fiziskai veselībai un labbūtībai darbavietā, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū un dažādu darbinieku grupu atbalstam: darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, darbiniekiem – aprūpētājiem, vecāka gada gājuma darbiniekiem, darbiniekiem ar invaliditāti.

Septītajā nodarbībā, kas norisinājās 10. decembrī, apmācību lektori stāstīja par atbalsta pasākumiem sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū. Ar sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām darba tirgū saprot vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām bez diskriminēšanas uz dzimuma pamata, tai skaitā attiecībā uz nodarbinātību, attieksmi darbā, un atalgojumu.

Daudziem vecākiem un darba ņēmējiem, kuriem ir aprūpes pienākumi, darba un privātās dzīves līdzsvars joprojām ir liela problēma, jo īpaši tāpēc, ka aizvien izplatītāks kļūst virsstundu darbs un mainīgi darba grafiki, kas negatīvi ietekmē sieviešu nodarbinātību. Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas liek sievietēm aiziet no darba tirgus, ir ar darba un privātās dzīves pienākumu līdzsvarošanu saistītās grūtības. Parasti sievietes pēc bērnu piedzimšanas mazāk stundu pavada algotā darbā, bet vairāk – neapmaksātu aprūpes pienākumu veikšanā. Tāpat sieviešu nodarbinātību nelabvēlīgi ietekmē arī slims vai aprūpējams piederīgais, kas liek dažām sievietēm pavisam aiziet no darba tirgus.

Lai risinātu šos jautājumus, nepieciešama vienlīdzīgāka apmaksāta darba un bezalgas aprūpes darba sadale starp vīriešiem un sievietēm, kā arī pieejamus un cenas ziņā pieņemamus bērnu aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus. Tāpat ir jāveicina bērnu vai tuvinieku aprūpi kā derīgu vīriešu lomu, izskaužot stereotipus. Uzņēmuma līmenī darba devējs var iekļaut, piemēram, atbalstu vīriešu - tēvu iedrošināšanai izmantot paternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājumu, kā arī citus pasākumus.

Vebināra dalībnieki iepazinās ar “Swedbank Latvia” labo praksi. Uzņēmuma personāla projektu vadītāja Inese Blaua-Brēķe pauda, ka uz līdzsvara, labbūtības un vienlīdzības jautājumiem jāskatās kompleksi. “Swedbank Latvia” īpaši domā par dažādības un iekļaušanas jautājumiem komandās, kā arī par to, lai  darbinieki saņem līdzvērtīgu atalgojumu par līdzvērtīgiem amatiem. “Swedbank Latvia” katru gadu nosaka darba samaksas intervālu katrai noteiktajai amatu grupai, un šī informācija ir pieejama visiem darbiniekiem. Tāpat uzņēmums rīko apmācības par vienlīdzīgām iespējām, rīko dažādus pasākumus, lai aktualizētu tēmu un veic regulāras darbinieku aptaujas, kas palīdz izprast, cik veiksmīgi uzņēmums rūpējas par vienlīdzīgu pieeju un labbūtību darbavietā.

Savukārt biedrības “Tēvi” pārstāvis Gatis Smidrovskis, runājot par vīriešu došanos bērnu kopšanas atvaļinājumā, uzsvēra, ka tieši darba devējam ir pienākums nodot šīs vienlīdzības vērtības saviem darbiniekiem, lai veicinātu attieksmes maiņu sabiedrībā, ka arī vīrieši var pilnvērtīgi uzņemties rūpes par māju un bērniem. 

Nākamajā nodarbība, kas notiks 17. decembrī, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Personāla vadības daļas vadītāja Edīte Kalniņa stāstīs par uzņēmumā ieviestajiem pasākumiem darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labbūtības nodrošināšanai.

Nodarbības vada:

Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) zinātniskā redaktore un līdzautore. Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja, no 2011.līdz 2019.gadam biznesa augstskolas “Turība” viesdocente. Specializācija: salīdzināmā politika, ES politika un tiesības.

Mag. iur., Mag. oec. Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts. Ziņojuma “Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā. Tiesiskais regulējums un labā prakse” (2021) līdzautors. Sabiedriski aktīvs Jūrmalas daudzbērnu ģimeņu biedrībā un Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā. No 2002. līdz 2009. gadam bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs. Specializācija: sociālie jautājumi, sociālā drošība un tiesības.

Mācības finansē Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A līdzekļi.