Jaunumi

Uzņēmēj Latgalē, izmanto iespēju: saņem ES finansējumu un audzini sev darbinieku jau skolas solā!

30. Augusts, 2018

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar uzņēmējiem un profesionālajām izglītības iestādēm pirmo mācību gadu (2017./2018.) īsteno projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos», ko finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālais fonds.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. Pirmā projekta daļa ir darba vidē balstītu mācību īstenošana. Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII), var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt būtisku finansiālu atbalstu. Otra projekta daļa ir prakses, kuras arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm, taču tagad uzņēmējiem iespējams saņemt ESF finansējumu. Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno mācību prakses, vairs nebūs jāaizpilda daudz dažādu dokumentu, kā tas bija iepriekšējos ES SF periodos, bet gan tikai mācību prakses beigās jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums saņemtu finansiālu atbalstu.

Jolanta Vjakse, “Darba vidē balstītas mācības” (DVB) projekta vadītāja: “Noslēdzoties mācību gadam, secinām, ka aktivitāte no uzņēmumu un profesionālo mācību iestāžu puses, kā arī no jauniešiem ir bijusi lielāka, kā sākotnēji gaidījām. Šobrīd projektā iesaistījušies 1469 uzņēmums, 34 izglītības iestāde un 4341 jaunieši. Arī jaunajā mācību gadā plānojam turpināt projekta īstenošanu!

Kas ir darba vidē balstītas mācības?

Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kurā uzņēmējs un skola kopīgi vienojas, kādu mācību programmu var īstenot uzņēmumā.

Kāpēc uzņēmumiem iesaistīties šajā projektā?

Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis ir darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas ātri mainīgajā ekonomikā.”

Uzņēmējs, īstenojot darba vidē balstītas mācības, var saņemt kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 225 euro mēnesī par vienu audzēkni, un līdz 225 euro par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un citiem izdevumiem, kas saistīti ar audzēkņa darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem uzņēmumā.

Reģionālā koordinatora foto

Latgales reģiona projekta koordinators Juris-Guntis Vjakse: “Projekts ir labs atbalsta instruments, lai uzņēmumā nodrošinātu papildu finansējumu darbiniekam, kurš apmāca audzēkni gan tad, ja uzņēmums īsteno darba vidē balstītas mācības, gan tad, ja uzņēmums īsteno prakses. Tāpat no projekta līdzekļiem tiek sniegts finansiāls atbalsts, lai uzņēmums audzēkni varētu nodrošināt ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem. Par projekta līdzekļiem ir  iespēja veikt arī audzēkņa apdrošināšanu, segt obligāto veselības pārbaudes un medicīnas grāmatiņas izdevumus, veikt vakcināciju pret ērču encefalītu, ja tas nepieciešams prakses laikā, kā arī projektā ir piešķirts finansējums, lai audzēknis varētu nokļūt uzņēmumā, kurā īsteno darba vidē balstītas mācības, vai mācību praksi.”

Uzņēmējs, īstenojot prakses, var saņemt kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 120 euro par vienu praksi vienam audzēknim, līdz 225 euro par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un citiem izdevumiem, kas saistīti ar audzēkņa darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem.

Latgales reģiona projekta koordinators Juris-Guntis Vjakse: “Latgales reģionā DVB mācībās šobrīd iesaistījušies 181 audzēknis, praksēs 711 audzēkņi. Aktīvākās reģiona profesionālās mācību iestādes, kuras iesaistās darba vidē balstītu mācību īstenošanā ir Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola un Daugavpils Būvniecības tehnikums. Latgales reģionā sadarbības līgumus projektā noslēguši 186 uzņēmumi, tas liecina par to, ka uzņēmējiem ir interese par audzēkņu piesaisti savām darba vietām. Piedaloties projektā, iegūst visas iesaistītās puses, jo projekts dod atbalstu gan uzņēmējiem – esošo praktikantu veidojot par savu darbinieku, gan profesionālajām skolām, gan audzēkņiem sagatavoties darba dzīvei un kļūt par jomas profesionāli.”

Rēzeknes novada uzņēmuma viesu nama “Zaļā sala” īpašniece Rita Tērauda: „Jau vairāku gadu garumā  mums ir izveidojusies veiksmīga  sadarbība ar Rēzeknes tehnikumu. Uz viesu namu praksē nāk audzēkņi, kas mācās viesmīlības servisu un ēdināšanas pakalpojumus. Iepriekšējā mācību gadā 2017/2018 iesaistījāmies projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos». Manuprāt, tā ir ļoti laba iespēja uzņēmējam piedalīties audzēkņu mācību procesā. Ieguvēji ir gan audzēkņi, jo viņi pabeidzot tehnikumu jau ir ieguvuši gan teorētiskās zināšanas, gan reālas praktiskās prasmes, un ieguvēji ir arī uzņēmēji, kuri savai nozarei sagatavojuši darbinieku. Protams, būtisks ir arī materiālais atbalsts, ko sniedz šis projekts,  jo audzēkņu kvalitatīva apmācība ir laika un darba ietilpīga.”

Par iespējām piedalīties projektā, Latgales uzņēmējus, aicinām sazināties ar:

LDDK Latgales reģiona koordinatoru Juri-Gunti Vjaksi,

tālr. 29421087, e-pasts [email protected]