Jaunumi

Trīs gadu laikā būtiski pieaudzis to darba devēju skaits, kuri vēlas nodrošināt tiesisku un drošu darba vidi

8. Februāris, 2013

Pagājušajā gadā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) visā Latvijā sniegusi vairāk nekā 2300 bezmaksas konsultāciju, no kurām 45% skārušas darba tiesību, savukārt 55% – darba aizsardzības jautājumus. Salīdzinot ar 2011. gadu, darba devēju interese par iespējām risināt neskaidros jautājumus ar kvalificētu speciālistu palīdzību, izmantojot bezmaksas konsultāciju iespējas, augusi par aptuveni 13%, savukārt salīdzinājumā ar 2009. gadu – par vairāk nekā 60%.

2012. gadā lielākais sniegto konsultāciju īpatsvars bijis Rīgas reģionā, kur pēc kvalificētu speciālistu palīdzības neskaidru jautājumu risināšanā vērsušies 322 uzņēmumi. Uzņēmumu pārstāvji konsultējušies par darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, nelaimes gadījumu izmeklēšanu, elektronisko risku vērtēšanu, kā arī citiem darba aizsardzības jautājumiem.

Latgales reģiona konsultāciju centra darbinieki gada laikā snieguši vairāk nekā 400 konsultāciju 152 uzņēmumiem, aptuveni 70% gadījumu skaidrojot darba aizsardzības prasības dažādu nozaru uzņēmumos, kā arī nodarbināto apmācību un instruktāžu veikšanas kārtību.

Kurzemes reģiona konsultāciju centrā pagājušajā gadā apkalpoti 339 uzņēmumi, savukārt Zemgalē – 121 uzņēmums. Zemgales un Vidzemes reģionos ievērojami lielāks skaits bezmaksas konsultāciju bijis par darba tiesību jautājumiem, uzņēmēji konsultējušies gan par darba uzteikuma procedūrām, darba un uzņēmuma līgumiem, gan arī jautājumiem par darba laiku un darbinieka attieksmi pret veicamo darbu.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Pēdējos gados sasniegtais pierāda, ka darba devēji un nodarbinātie arvien vairāk apzinās, cik nozīmīga ir droša un tiesiska darba vide, savukārt praksē bieži vien trūkst nepieciešamo zināšanu šādas vides izveidei. Jācer, ka ESF fonda un LDDK ekspertu ieguldījums, nodrošinot gan bezmaksas konsultācijas, gan dažādus informatīvos materiālus un likuma normu skaidrojumus, būs devis cerētos rezultātus – vismaz, spriežot pēc darba devēju pieaugošās intereses, šāds atbalsts ir tiešām nepieciešams un tiek novērtēts.”

Jāpiebilst, ka šogad, lai izvērtētu, cik liela loma darba devēju izglītošanā un reālo darba apstākļu uzlabošanā būs bijusi dažādiem atbalsta pasākumiem, gan arī apzinātu riska faktorus atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanā Latvijas uzņēmumos, LDDK veic apjomīgu pētījumu, kura rezultāti plašākai sabiedrībai būs pieejami rudenī.

Šis būs jau trešais šāda rakstura pētījums, kas ļaus dinamikā izvērtēt situācijas maiņu darba aizsardzības jomā pēdējo 15 gadu laikā. Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013” tiek veikts sadarbībā ar Labklājības ministriju, Valsts darba inspekciju, Rīgas Stradiņu universitātes Darba drošības un vides veselības institūtu (RSU DDVVI) un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūru SIA „TNS” (www.tns.lv).

Viens no pētījuma svarīgākajiem uzdevumiem ir noskaidrot, vai, atjaunojoties ekonomiskajai aktivitātei, darba devēji un nodarbinātie apzinīgāk un biežāk nekā ekonomiskās krīzes laikā ievēro normatīvo aktu prasības. Kopumā pētījumā paredzēts aptaujāt 1 000 darba devēju, 2 500 darba ņēmēju un pašnodarbināto, 1 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī organizēt 4 fokusa grupu diskusijas ar kopumā 40 dalībniekiem, tostarp nozares ekspertiem un darba aizsardzības speciālistiem ar augstāko profesionālo izglītību.

Uzziņai:

Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.