Jaunumi

Publicēts pārskats par nozaru ekspertu padomju darbību 2022. gadā

5. Marts, 2023

Aicinām iepazīties ar Nozaru ekspertu padomju (NEP) sagatavoto pārskatu par LDDK koordinēto NEP darbību 2022. gadā.

LDDK likumdevēja un Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā jau ceturto gadu koordinē vienpadsmit nozaru ekspertu padomes. 2022. gadā aktualizēts visu NEP personālsastāvs, gada laikā piesaistot 36 jaunu organizāciju pārstāvjus. Tādējādi šobrīd LDDK koordinētajos NEP ir iesaistīti balstiesīgie eksperti no 90 darba devēju organizācijām, 56 uzņēmumiem, 17 darba ņēmēju organizācijām un 10 valsts institūcijām. NEP kā novērotāji arī piedalās pārstāvji no 33 izglītības iestādēm un citām nozaru organizācijām.

"LDDK 2015. gadā, kad Saeima sprieda par NEP nostiprināšanu Profesionālās izglītības likumā, piekrita kļūt par nacionālo NEP koordinācijas institūciju, lai atbalstītu nozares to centienos nodrošināt cilvēkkapitāla pieejamību savas attīstības vajadzībām. Šodien NEP ir vislielākā sadarbības platforma Latvijā, kurā pašas nozares spēlētāji veido savu cilvēkresursu attīstības politiku un stratēģiski sadarbojas tās ieviešanā. Līdz ar cilvēkresursu pieejamības problēmu saasināšanos Latvijā un augsto valdības prioritāti veidot jaunu, kvalitatīvāku pieeju cilvēkkapitāla attīstībai, NEP darba nozīme tikai pieaug. Lai arī darba augļi tik kompleksā un ilgtermiņā risināmā jautājumā nāk lēnām, mazi soļi izglītības un nozaru pārmaiņu virzienā tiek sperti katru dienu”,

NEP darbību vērtē Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Ilona Kiukucāne.

Galvenie LDDK koordinēto NEP darbību 2022. gadā raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

•       Organizētas 46 NEP sēdes un 28 reizes organizētas lēmumu saskaņošanas elektroniskās procedūras.
•       Nodrošināta informēšana par NEP lēmumiem un aktualitātēm: nosūtītas 64 oficiālas vēstules ar saturiskiem priekšlikumiem. Uz pārskata gatavošanas brīdi 53 % vēstulēs sniegtie priekšlikumi bija ņemti vērā.

•       Vairāk kā 700 abonentiem izsūtītas 8 NEP ziņu lapas, sagatavotas un publicētas 36 ziņas par NEP aktualitātēm.

•       Organizētas divas plaši apmeklētas NEP konferences: “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītība” un “Kā veicināt efektīvāku nozaru pasūtījumu un tā izpildi profesionālajā izglītībā? Latvijas vīzija un starptautiskā pieredze”.
•      Organizēti 5 semināri un 4 starptautiskās pieredzes apmaiņas (divas pieredzes apmaiņas vizītes uz Igauniju un Lietuvu, kā arī divi labās prakses nodošanas tiešsaistes semināri Ukrainas darba devēju pārstāvjiem).
•       Organizētas 3 tikšanās ar NEP vadības pārstāvjiem – NEP Padomes sēdes.
•       Izstrādāta Nozaru ekspertu padomju rokasgrāmata – palīgmateriāls jaunajiem NEP locekļiem, organizēts ievadmācību seminārs.
•       11 nozarēs saskaņota audzēkņu uzņemšana valsts finansētās vietās profesionālajā izglītībā, kā arī sniegti priekšlikumi par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu.
•       NEP sniegti 274 NEP atzinumi par uzņēmumu atbilstību DVB prasībām – ar LDDK SAM 8.5.1. projekta atbalstu.
•       Nozaru eksperti 11 reizes apmeklēja izglītības iestādes, dažas no izglītības iestādēm – vairākkārt. Kopā NEP apmeklēja 10 profesionālās izglītības iestādes un 1 augstskolu Latvijā, kā arī 3 profesionālās izglītības iestādes Igaunijā un 3 – Lietuvā.
•       NEP pārskatīja un aktualizēja nozaru kvalifikāciju struktūras, izstrādāja profesiju standartus (PS) vai profesionālās kvalifikācijas prasības (PKP), vai sniedza atzinumus un deleģēja ekspertus to izstrādei, izskatīja profesionālo kvalifikāciju sarakstus, kurām obligāti piemērojamas PS ietvertās PKP, deleģēja ekspertus augstākās izglītības licencēšanai, akreditācijai (23), deleģēja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanas ekspertus (14), kā arī izskatīja citus nozarēm specifiskus jautājumus;
•      NEP sekretariāts un NEP vadības pārstāvji piedalījās Profesionālās izglītības likuma grozījumu izstrādē, MK noteikumu Nr.752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” izstrādes darba grupā, sniedza priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem un metodikām (PS/PKP, kvalifikāciju daļu), analizēja NEP darbības procesus un ieviesa uzlabojumus, izstrādāja priekšlikumus MK noteikumiem Nr.485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība” un NEP paraugnolikumam, izstrādājām jaunu NEP vizuālo identitāti, kopumā atbalstīja NEP, apakšpadomju un darba grupu darbu;

NEP ikgadējā aptaujā, kurā piedalījās 25% no 250 NEP ekspertiem, 65 % no respondentiem novērtēja NEP sekretariāta nodrošināto atbalstu ļoti pozitīvi, 26 % - drīzāk pozitīvi, 10% - neitrāli.

Ar pārskatu par nozaru ekspertu padomju (NEP) darbību 2022. gadā iespējams iepazīties šeit.