Jaunumi

Profesionālās izglītības likuma grozījumi par Profesionālās izglītības iestāžu specializāciju

18. Oktobris, 2022

Aizejošā Saeima š.g. septembra beigās pieņēma un Valsts prezidents 27.09.2022 izsludināja grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas stājās spēkā 11.10.2022. Tie skar jautājumus par profesionālās izglītības stratēģisko specializāciju un detalizēti regulē koledžu darbību.

Grozījumi paredz, ka profesionālās izglītības iestādēm turpmāk būs stratēģiskā specializācija, kurai būs jābūt noteiktai profesionālās izglītības iestādes stratēģijā.

“17) Profesionālās izglītības iestādes stratēģiskā specializācija — profesionālās izglītības iestādes dibinātāja noteiktas darba tirgū nepieciešamo speciālistu sagatavošanai atbilstošas izglītības tematiskās jomas, kurās specializējas profesionālās izglītības iestāde. Stratēģiskā specializācija ir pamats profesionālās izglītības iestādes stratēģiskās attīstības plānošanai un stratēģiskās specializācijas virzienu noteikšanai;

18) profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģija — stratēģija, kuru profesionālās izglītības iestāde, pamatojoties uz tās dibinātāja noteikto stratēģisko specializāciju, veido savas attīstības plānošanai un kura ir terminēts — piecu gadu — profesionālās izglītības iestādes attīstības plāns, kas ietver konkrētus sasniedzamos mērķus un uzdevumus profesionālās izglītības un institucionālās attīstības jomās;” (1. panta 17. un 18. punkts)

Grozījumi arī definē darba vidē balstītās mācības:

“19) darba vidē balstītas mācības — klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītības programmai noteiktie mācīšanās rezultāti atbilstoši mācību plānam pārmaiņus tiek sasniegti izglītības iestādē un pie darba devēja. Darba vidē balstītas mācības var ietvert praksi." (1. pants)

Tāpat ir noteikts koledžas statuss, tādejādi noslēdzot ilgo publisko debati par jautājumu, vai koledža ir profesionālās izglītības iestāde vai augstākās izglītības iestāde. Tagad likums nosaka, ka koledža ir profesionālās augstākās izglītības iestāde.

“(1) Koledža ir profesionālās augstākās izglītības iestāde, kura īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.” (16.7 pants)

Koledža ir tiesīga īstenot arī profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešā un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju tajās izglītības tematiskajās jomās, kurās koledža īsteno atbilstošas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas. Koledža ir tiesīga īstenot arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas atbilstošajās profesionālajās kvalifikācijās.

Grozījumi arī nosaka koledžu mērķus, kas ir ātri un atbilstoši darba tirgus prasībām nodrošināt cilvēkresursu sagatavošanu, veikt lietišķos pētījumus un sadarbībā ar nozares darba devējiem īstenot teorētisko zināšanu apguvi praksē

Tiek arī noteikts, ka koledžām sadarbībā ar nozares darba devējiem ir jāīsteno darba vidē balstītas mācības.

Grozījumi nosaka, kā tiek vērtēta profesionālās izglītības iestādes, izņemot profesionālās tālākizglītības centrus, atbilstība attiecīgajam profesionālās izglītības iestādes statusam. Detalizēti ir izvērsti kritēriji izglītības iestādes atbilstībai koledžas statusam. Koledžām ne vien ir jāīsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, bet arī:

  • vismaz 65 procentiem vēlētā akadēmiskā personāla ir LKI līmenim atbilstoša augstākā izglītība (maģistra grāds) vai profesionālā kvalifikācija;
  • ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām, kas nodrošina iespēju studiju turpināšanai atbilstošās pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās;
  • aktīvi sadarbojas ar darba devējiem un nodrošina darba vidē balstītas mācības, kā arī veic lietišķos pētījumus koledžas stratēģiskās specializācijas virzienos, tostarp iesaista pētniecībā studējošos.

Grozījumi arī regulē profesionālās izglītības nolikumu, koledžas domes darbību, Profesionālās izglītības iestādes vadītāja darbību, Profesionālās izglītības iestādes izglītojamo tiesības un pienākumus, Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu, kreditēšanu profesionālajā izglītībā no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem. Detalizēti ar grozījumiem var iepazīties šajā saitē.