Jaunumi

Pilotprojektu īstenošanas rezultāti kvalitatīvu prakšu nodrošināšanai

30. Augusts, 2017

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros 2,5 gadu laikā tika īstenoti divi pilotprojekti kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību sekmēšanai – (1) ķīmijas rūpniecības un (2) metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs.

Pilotprojektu īstenošanu nodrošināja Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, ieviešot profesionālās vidējās izglītības programmu “Biotehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju “Biotehnologa palīgs”, kā arī Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža” sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, ieviešot profesionālās vidējās izglītības programmu “Inženiermehānika” ar iegūstamo kvalifikāciju “Mehatronisko sistēmu tehniķis”.

Pilotprojektu īstenošanā tika ņemti vērā profesionālās izglītības iestāžu un nozaru asociāciju attīstības stratēģiskie pamatprincipi un darba devēju vajadzības profesionālās izglītības audzēkņu kā potenciālo darbinieku skološanā.

Pilotprojektu vadībai tika izstrādātas metodoloģijas vadlīnijas, kas iekļāva sevī informāciju par izglītības programmu, plānotajām praksēm uzņēmumos, kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipiem, informatīvām aktivitātēm, kā arī portāla prakse.lv izmantošanu, sagaidāmajiem rezultātiem un aktivitāšu laika plānu. Papildus pilotprojektu kvalitātes nodrošināšanai tika izstrādātas prakses kvalitātes vadlīnijas, kas noteica iesaistīto pušu atbildības kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā.

Pilotprojektu īstenošana sekmēja darba devēju organizāciju lielāku iesaisti profesionālās izglītības satura veidošanā, darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm kvalitatīvu prakšu īstenošanā, kā arī profesionālās izglītības iestādēm izveidot iekšēju sistēmu kvalitatīvu prakšu organizēšanai, tostarp iegūt atgriezenisko saiti gan par teorētisko zināšanu apguvi un pielietojumu praksē, gan arī par prakšu norisi uzņēmumos.

Daļa pilotprojekta aktivitāšu bija saistīta ar portāla prakse.lv elektroniskas prakšu organizēšanas sistēmas izglītības iestādēm ieviešanu. Prakse.lv izstrādāja koledžu audzēkņiem reģistrēšanās rīku (karjeras interneta platformu) izglītības iestāžu karjeras platformā. Papildus prakse.lv rīki ļauj gan audzēkņiem, gan uzņēmumiem novērtēt vienam otru pēc prakses noslēgšanās, kā arī izvietot plānoto prakšu plānus, lai darba devēji jau savlaicīgi varētu plānot audzēkņu piesaisti praksē savos uzņēmumos.

Visi audzēkņi, kas piedalījās pilotprojektos, norādīja, ka vislielākais ieguvums no praksēm ir izpratne par uzņēmumu darbu. Citi būtiski ieguvumi ir arī: attīstītas praktiskas iemaņas profesijā un gūta vērtīga darba pieredze, gūta dziļāka izpratne par teoriju, kas nepieciešama darbam profesijā, apgūtas profesijai nepieciešamās tehnoloģijas, gūta izpratne par pienākumiem profesijā. Tāpat arī 60% audzēkņu uzskata, ka prakse viņiem ir palīdzējusi labāk komunicēt un sadarboties ar citiem, bet puse audzēkņu – iegūt vērtīgus sociālos kontaktus un kļūt motivētākam.

Praktikanti bijuši diezgan apmierināti ar prakses norisi – 90% audzēkņu vērtē praksi robežās no 7 – 9.

Kopumā secināms, ka prakse audzēkņiem, kas piedalījušies pilotprojektā, bijusi ļoti lietderīga gan profesijas apguvē, veiksmīgi papildinot un nostiprinot apgūto teoriju, gan karjeras izglītības kontekstā, dodot iespēju izveidot priekšstatu par darba tirgu un uzņēmumu darbību, gan arī vispārīgo kompetenču attīstībā, kas ir ļoti būtiski absolventu konkurētspējas darba tirgū veicināšanai. Piemēram, visi praktikanti, kas piedalījās metālapstrādes un mašīnbūves nozares pilotprojektā, jau ir atraduši darbu.

Pilotprojektu īstenošana sekmēja kvalitatīvu prakšu priekšnosacījumu identificēšanu, kas ļauj turpināt darbu pie kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību attīstības Latvijā.