Jaunumi,Ekspertu atzinumi

Par NEP paveikto 2021. gadā

Nozaru ekspertu padomes (NEP) ir trīspusēja sadarbības institūcija, kuras mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitāti un kvalitāti, kā arī profesionālo organizāciju un nozares speciālistu iesaisti cilvēkresursu attīstības politikas veidošanā. 2021. gadā NEP eksperti ar NEP sekretariāta atbalstu turpināja paplašināt NEP ietekmi profesionālai izglītībai nozīmīgu jautājumu lemšanā, kā arī spēra nozīmīgus soļus, lai uzsāktu plašākas diskusijas par NEP stratēģisku attīstību.

NEP eksperti 2021. gadā sniedza nozīmīgu pienesumu profesionālās izglītības piedāvājuma attīstībā, izveidojot NEP stratēģisko redzējumu par nozaru kvalifikāciju struktūru attīstību un izglītības programmu pārklājumu Latvijā.

NEP pārstāvji iesaistījās profesionālo izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam izvērtēšanā un komentāru sniegšanā, tai skaitā piedāvājot arī konceptuālus ieteikumus vienotas stratēģiskas pieejas veicināšanai profesionālās izglītības tīkla attīstībā. 2021. gada sākumā NEP apkopoja viedokļus un izveidoja pozīciju par pieaugušo izglītību, kā arī iesaistījās profesionālās izglītības metodiskās atbildības jomu noteikšanā. Jāizceļ MMM NEP izstrādātie mācību darbnīcu infrastruktūras un aprīkojuma novērtēšanas kritēriji, kas ļauj nodrošināt vienotu kvalitātes līmeni materiāltehniskam nodrošinājumam nozares izglītības programmām.

NEP eksperti aktīvi piedalījās profesionālās izglītības eksaminācijas un prakses norises procesa pilnveidē, tai skaitā piedāvājot savu redzējumu praktisko mācību un pārbaudījumu norises organizēšanai Covid 19 ierobežojumu apstākļos.

NEP eksperti kopā ar sadarbības partneriem diskutēja par nozaru eksaminācijas centru izveides iespējām, kā arī izstrādāja konceptuālu redzējumu par nozares eksaminācijas centru galvenajiem uzdevumiem un darbības modeli, ko pārrunāja NEP konferencēs, NEP padomes sēdē, kā arī ar izglītības politikas veidotājiem, strādājot pie grozījumiem Profesionālās izglītības likumā. NEP eksperti aktualizēja nepieciešamību steidzami pilnveidot eksaminācijas procesu regulējošos Ministru kabineta noteikumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu eksāmenu norisi un nozaru ekspertu iesaistes nostiprināšanu.

Tieši NEP ekspertu un sekretariāta iesaiste ar profesionālo izglītību saistīto normatīvo aktu pilnveidē bija viens no nozīmīgākajiem šī gada uzdevumiem, kura izpilde ietekmēs NEP darbu un arī profesionālās izglītības attīstību turpmākajos gados.

NEP eksperti un sekretariāts intensīvi līdzdarbojās Profesionālās izglītības likuma grozījumos ne vien NEP uzdevumu un tiesību definēšanā, bet arī  citu konceptuālu jautājumu risināšanā, tai skaitā atverot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru jaunām darba tirgum nepieciešamām kvalifikācijām, paplašinot nozares eksaminācijas centru atbildību, kā arī sekmējot profesionālās izglītības iestāžu tipoloģijas pilnveidi.

NEP sniedza savus priekšlikumus un līdzdarbojās gan likuma izstrādes darba grupās, gan Saeimas komisijas sēdēs, gan arī tiekoties ar atbildīgajiem Saeimas deputātiem. NEP eksperti un sekretariāts iesaistījās arī darba grupā «Par profesiju standartu un profesionālās kvalifikāciju prasību izstrādes un apstiprināšanas kārtības maiņu», kā arī sniedza savus priekšlikumus par konceptuālo ziņojumu "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu", kā rezultātā jau 2022. gadā tiks uzsākta diskusija par vidējās profesionālās izglītības programmu finansēšanas koeficientu pārskatīšanu.

2021. gadā paralēli konceptuālu un starpnozaru jautājumu risināšanai, NEP eksperti un sekretariāts īstenojakvalitatīvu NEP funkciju izpildi, tai skaitā domājot par sekretariāta kapacitātes stiprināšanu un ciešāku sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm un citiem partneriem. Detalizēta atskaite par NEP funkciju izpildi tiks nodrošināta 2022. gada janvāra beigās, bet jāizceļ tas, ka 2021. gadā ir atjaunots un papildināts NEP sekretariāta personālsastāvs, kā arī sagatavoti priekšlikumi un pamatojums NEP sekretariāta kapacitātes stiprināšanai.

NEP sekretariāts ir sniedzis atbalstu vairāku nozaru līmeņa projektu sagatavošanai, kā arī sadarbībā ar LNKC, LOSP un kolēģiem no citām Baltijas valstīm sagatavojis un iesniedzis ERASMUS+ projekta pieteikumu ar mērķi veidot pamatu ilgtermiņa partnerībai nacionālā un starptautiskā līmenī starp institūcijām, kas koordinē NEP darbu Baltijas valstīs, kā arī atbalstīt LNKC, LOSP un LDDK sadarbības stiprināšanu un labās prakses apmaiņu NEP koordinācijas un funkciju izpildes īstenošanā, veidojot vienotu pieeju.

Ar NEP atbalstu šī gada ietvaros ir deleģēts liels skaits nozaru ekspertu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai un satura pilnveidei gan vidējās gan augstākās izglītības līmenī. NEP eksperti ir iesaistījušies nozaru popularizēšanas aktivitātēs, ko ir organizējusi LDDK un sadarbības partneri. NEP sekretariāts organizēja divas ar stratēģisku skatu nākotnē vērstas konferences, kurās saturu veidoja gan mūsu sadarbības partneri, gan arī NEP eksperti. Gada ietvaros aktīvi strādājusi NEP padome, kas sēdēs diskutēja profesionālajai izglītībai nozīmīgus jautājumus, bet sēžu starplaikos iesaistījās elektroniskā viedokļu apmaiņā. NEP sekretariāts turpinājis un paplašinājis komunikācijas aktivitātes, lai par NEP viedokli un profesionālās izglītības attīstību uzzina arvien plašāks interesentu loks, kā arī uzsācis darbu pie vizuālās identitātes maiņas. 

NEP sekretariāta vārdā vēlos pateikties visiem NEP locekļiem par ieguldīto laiku un nenovērtējamo darbu, kā arī sadarbības partneriem par kopīgo mērķu izvirzīšanu un spertajiem soļiem to sasniegšanā! Nākamais gads būs tik pat dinamisks, jo turpināsies darbs pie Profesionālās izglītības likuma izmaiņām un no tām izrietošiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem. Turpināsies profesionālās izglītības iestāžu investīciju stratēģiju izstrāde, kā arī atsāksies diskusijas par profesionālās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidi.

Turpināsim strādāt pie redzējuma tālākai NEP attīstībai, tai skaitā ņemot vērā mūsu kaimiņvalstu pieredzi, ko ceram padziļināti iepazīt ar ERASMUS+ projekta atbalstu. Esmu pārliecināts, ka nākamajā gadā darbu uzsāks arī Kultūras un radošo industriju NEP, kas būs lielisks papildinājums kopējai NEP saimei un paplašinās darba devēju un darba ņēmēju iespējas sekmēt profesionālās izglītības attīstību, kā arī sadarboties ar valsts pusi, lai šos mērķus sasniegtu.

Panākumiem bagātu 2022. gadu!

Rihards Blese
Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja p.i.