Jaunumi

Noslēdzies profesionālās izglītības satura pilnveides projekts SAM 8.5.2

13. Februāris, 2023

No 2017. līdz 2022. gadam Valsts izglītības satura centrs īstenoja  Eiropas struktūrfondu projektu 8.5.2. "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai". Piedāvājam īsu ieskatu sasniegtajos rezultātos.

Projekta SAM 852 mērķis bija pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Tādējādi Projekts turpināja profesionālās izglītības satura reformas īstenošanu, kuras mērķis ir izveidot patstāvīgi strādājošu, kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstošu profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmu, kas spēj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, regulāri izvērtējot un atjaunojot profesionālās izglītības saturu atbilstoši regulāri aktualizētajai nozaru kvalifikāciju struktūrai.

Projekta īstenošanas laikā ir sasniegti šādi rezultāti:

  1. Izstrādāti 202 profesiju standarti un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības, tai skaitā 40 piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
  2. Izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām, tai skaitā arī moduļa pārbaudījuma saturs.
  3. Izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas 185 profesionālajām kvalifikācijām.
  4. Izstrādāti un/vai iegādāti 31 mācību līdzekļi un 138 simulācijas iekārtas.

Ieviešot modulārās profesionālās izglītības programmas, būtiski samazināsies laiks, kas vajadzīgs, lai ātri reaģētu uz darba tirgus prasībām. Profesionālās izglītības programmas modulis ir profesionālās kvalifikācijas satura sastāvdaļa, kura pamatā ir sasniedzamo rezultātu grupa, kas sastāv no novērtējuma un pierādāmu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma. Moduli var piemērot vienai vai vairākām profesionālajām kvalifikācijām modulārajā izglītības programmā vai īstenot atsevišķi profesionālo kompetenču pilnveidei kā profesionālās izglītības programmu. Izstrādātais modulārās profesionālās izglītības programmas saturs ir elastīgs, tā ieviešana tiks nodrošināta profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās tālākizglītības programmās.

Mācību līdzekļi ir neatņemama mācību procesa nodrošināšanas sastāvdaļa. Izstrādājot/iegādājoties mācību līdzekli, tajā ir iekļaujams PS/PKP noteiktais saturs, metodiski izklāstīti profesionālo kompetenču teorijas un prakses jautājumi, kā arī sasniedzamo rezultātu vērtēšana. Profesionālajā izglītībā mācību līdzekļa saturu nosaka tautsaimniecības nozares un darba tirgus vajadzības, kas rada motivāciju profesionālajai attīstībai un tālākizglītībai, kā arī nodrošina izglītojamajam iespēju sagatavoties profesionālajai darbībai. Mūsdienīgam un kvalitatīvam mācību līdzeklim jābūt viegli uztveramam, tam jānodrošina patstāvīga mācīšanās, kā arī jānodrošina didaktikas noteikto uzdevumu izpilde – zināšanu sniegšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu un pārbaudīšanu.

Projektu īstenoja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar 4 partneriem ‒ Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), biedrību "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" (LOSP) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

LDDK Projektā nodrošināja un koordinēja nozaru pārstāvju iesaisti projekta rezultātu izstrādē. Projekta īstenošanas LDDK sasniedza šādus rezultātus:

  1. Izstrādāja 77 profesiju standartus un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības, tai skaitā 15 profesiju standartus piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
  2. Veica 128 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura, tajā skaitā arī  moduļa pārbaudījuma satura ekspertīzes.
  3. Veica 128 modulāro profesionālās izglītības programmu satura ekspertīzes.
  4. Veica 27 digitālo mācību līdzekļu satura ekspertīzes.
  5. Veica 20 simulāciju iekārtu atbilstības novērtējumus.

Kopumā LDDK no 2017. gada līdz 2022. gadam Projekta rezultātu izstrādē iesaistīja 606 nozaru ekspertus.

Profesionālās izglītības satura reformu ir iecerēts turpināt Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" ietvaros. Tā pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumu projekts ir pieejams šajā saitē TAP portālā.

Raksts sagatavots, izmantojot Sarmītes Valaines (VISC) un Līgas Salenieces (LDDK) sniegto informāciju