Jaunumi,Ekspertu atzinumi

NEP locekļu aptaujas rezultāti

Pagājušā gada nogalē NEP sekretariāts veica NEP locekļu aptauju par NEP darbību 2021. gadā. Šajā rakstā īss apkopojums par galvenajiem rezultātiem.

Respondenti:

 • Viedokli sniedza 78 respondenti (31 % no NEP iesaistītajiem ekspertiem un patstāvīgajiem novērotājiem – profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem).  
 • Respondentu pārstāvētās puses: 49 darba devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvji; 11 – profesionālās izglītības iestāžu (PII) pārstāvji; 10 – arodbiedrību pārstāvji; 7 – valsts pārvaldes pārstāvji. 
 • Visvairāk respondentu bija no Būvniecības NEP (paldies par atsaucību!).

NEP funkciju vērtējums:

 • Kā visveiksmīgāk īstenotās NEP funkcijas tika novērtētas atzinumu sniegšana un ekspertu deleģēšana profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību, izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi (pozitīvi vērtējumi – 88 %),  kā arī dalība nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādē (85 %). 
 • Salīdzinoši mazāk sekmīgi tika novērtēta nodarbinātības un piedāvājuma - pieprasījuma jautājumu risināšana un karjeras atbalsta sniegšana un nozares profesiju prestiža celšana, kuras pozitīvi (ļoti veiksmīgi vai drīzāk veiksmīgi) novērtēja attiecīgi 62 % un 59 % respondentu. 

NEP ietekmes vērtējums:

 • NEP ietekme uz profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un kvalitāti novērtēta pozitīvi - 75 % novērtējuši kā ļoti veiksmīgi vai drīzāk veiksmīgi. Vairākums (65 %) novērtējis pozitīvi arī NEP ietekmi uz PII lēmumiem.
 • Attiecībā uz NEP lēmumu ietekmi uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) lēmumiem vairums NEP locekļu ir skeptiski noskaņoti. Komentāros tika izcelta nepietiekamā sadarbība ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentu. 
 • Salīdzinot ar 2019. gada aptauju, vērojams lielāks pozitīvo atbilžu īpatsvars: par 19 procentpunktiem attiecībā uz profesionālās izglītības atbilstības darba tirgus prasībām ietekmēšanu; par 17 – attiecībā uz IZM lēmumiem, par 20 – attiecībā uz PII lēmumiem.

NEP locekļu darbības vērtējums:

 • Respondenti kopumā ļoti pozitīvi vērtē NEP locekļu zināšanas par nozares vajadzībām (pozitīvi vērtējumi – 91 %), kā arī ieinteresētību NEP darbā (86 %). Vairums arī uzskata, ka sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm ir sekmīga (78%), NEP locekļi ir atsaucīgi, sniedzot viedokli (77 %), un savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa (72 %) ir veiksmīga.

Pušu pārstāvniecības vērtējums:

 • Apmierinātība par dažādu pušu pārstāvniecību, salīdzinot ar 2019. un 2020. gada aptaujām, ir nedaudz pieaugusi. 
 • Joprojām darba ņēmēju pārstāvniecība tiek vērtēta salīdzinoši mazāk pietiekama kā pārējo pušu pārstāvniecība, taču negatīvo vērtējumu īpatsvars, salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujām, ir samazinājies

Darba organizācijas vērtējums:

 • NEP darbības pielāgošana COVID-19 apstākļiem kopumā novērtēta ļoti pozitīvi. Komentāros sniegti atšķirīgi viedokļi par attālināto darbu – no vienas puses, tas ir ērtāk, no citas puses – labākas iespējas kvalitatīvi izdiskutēt jautājumus ir klātienē. 
 • Tāpat kopumā pozitīvi, ar atsevišķiem izņēmumiem, vērtēta NEP sekretariāta darbība, elektroniskais viedokļu saskaņošanas process un sanāksmju biežums.

Priekšlikumi NEP darba pilnveidei:

 • Proaktīvāka darbība, viedokļa formulēšana un paušana.
 • Jāveicina pieredzes apmaiņa starpnozaru jautājumos NEP starpā.
 • Vairāk laika atvēlēt diskusijām un pieredzes apmaiņai.
 • Plašāk jāstāsta sabiedrībai par paveikto.
 • Mazināt birokrātiju, palielināt reālo ietekmi uz profesionālās izglītības iestādēm.
 • Kā arī citi vērtīgi priekšlikumi.

Paldies NEP ekspertiem par dalību aptaujā!