Jaunumi

Nacionālās Wellnes centra administratora kvalifikācijas izstrāde un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu noformēšana

30. Novembris, 2020

Pēc kopīga Wellness Centra administratora (AWC) kvalifikācijas satura izstrādes, projekta konsorcijs ir izstrādājis nacionālās/skolas mācību programmas atbilstoši katras valsts nacionālajām prasībām un kontekstam.

Tā kā kopīgā mācību programma ir balstīta uz mācīšanās rezultātiem un tā ir modulāra programma, tādējādi tā nodrošinot elastību, izstrādājot valsts / skolas mācību programmas. Tādējādi partnervalstis varētu izstrādāt dažāda veida profesionālās izglītības programmas sākotnējai profesionālajai izglītībai (ilgums 3-4 gadi) un tālākai profesionālajai izglītībai (ilgums 1-1,5 gadi), ņemot vērā katras valsts tiesību aktus.

Partneru valstīs esošās izglītības programmas tika analizētas un salīdzinātas ar kopīgo mācību programmu, lai uzzinātu, kuras daļas pārklājas un kuras neattiecas. Projekta valstu komandas piedāvāja šādus risinājumus:

  • Latvijā saskaņā ar profesionālās izglītības likumiem katra PIA iestāde ir atbildīga par mācību programmu izstrādi. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) īsteno vidējās profesionālās izglītības programmu “Viesu uzņemšanas dienesta speciālists”, kas var būt par pamatu kopīgajā mācību programmā noteiktā satura integrēšanai, lai iegūtu Wellness Centra administratora kompetences. Modulis "Individuālās SPA programmas izstrāde klientam" tiks piedāvāts studentiem kā brīvās izvēles (C daļa) modulis, lai iegūtu papildu zināšanas, prasmes un kompetences, kuras tiks sertificētas un varētu tikt izmantotas darbā.
  • Slovēnijā vidusskolas profesionālās un tehniskās programmas tiek izstrādātas divos līmeņos:
    • 80% programmu tiek izstrādātas valsts līmenī un 20% programmu izstrādā skolas, šo pēdējo daļu sauc par “atvērto mācību programmu”. Atvērtās mācību programmas tiek noteiktas, sadarbojoties skolai un vietējiem darba devējiem, tādējādi pārrunājot iespējas ieviest papildu profesionālās kompetences, īpašas zināšanas vai jaunus profilus esošajās skolu mācību programmās. Balstoties uz izteiktajām interesēm un izvirzītajām vajadzībām, skola sagatavo jaunus moduļus, kurus ieviesīs kā atvērtās mācību programmas. Rezultātā tiks ieviesta jauna skolas mācību programma “Gastronomija un tūrisms - Wellness specializācija”.
  • Bulgārijā vidējās profesionālās izglītības profesionālās izglītības programmas ir izstrādājušas un apstiprinājušas Izglītības ministrija, savukārt pieaugušo profesionālās izglītības centri ir atbildīgi par savu mācību programmu izstrādi. Tiks veikti pasākumi, lai oficiāli atzītu Wellness centra administratoru kā atsevišķu profesiju Profesiju sarakstā PIA. Tas prasīs laiku, tāpēc tikmēr dažas no projektā izstrādātajām zināšanām vai prasmēm vai kvalifikācijas moduļiem var tikt integrētas esošajās mācību programmās un saistītajās profesijās profesionālajā jomā 812 Ceļojumi, tūrisms un izklaide vai 813 Sports.
  • Slovākijā Piešťany pilsētā Ludovita Vintera viesnīcu akadēmijā tiks ieviests jauns mācību priekšmets "Wellness un SPA pakalpojumi ", pamatojoties uz esošo skolas izglītības programmu (skolas mācību programmu) un izmantojot skolas “pieejamās nodarbības”, kas ļauj paplašināt un izglītības satura padziļināšanu izvēlētajos priekšmetos. Skolas mācību programma ir balstīta uz Valsts izglītības programmu arodizglītības un mācību nozaru grupai 62 - Ekonomikas zinātnes, 63, 64 Ekonomika un organizācija, tirdzniecība un pakalpojumi, ko apstiprinājusi Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministrija SR (augstākais valsts dokuments par izglītību). Izmēģinājuma ieviešanas rezultāti tiks izmantoti eksperimentālās programmas priekšlikumam, kas jāveic ar mērķi izveidot, mainīt un atjaunot pedagoģisko dokumentāciju vai izglītības programmu. Lai atbalstītu jaunās AWC kvalifikācijas ieviešanu partnervalstīs, nodrošinot vienotas vērtēšanas prasības, projekta konsorcijs izstrādāja Novērtēšanas standartus. Dokumentā iekļauta informācija par galvenajiem mācību rezultātu vērtēšanas principiem, vērtēšanas metodēm un instrumentiem, galveno terminoloģiju, kā arī skolās izmantojamām vērtēšanas formām, DVB apmācībām un mobilitātēm. Galvenais darbs bija definēt sasniedzamo mācīšanās rezultātu novērtēšanas kritērijus 5 moduļiem. Sasniedzamo mācību rezultātu līmeņi tika aprakstīti, balstoties uz paredzamajiem mācību rezultātiem un demonstrācijas rādītājiem, kas definēti AWC kvalifikācijas profilā. Konsorcijs piekrita izmantot trīs līmeņus: apmierinoši, labi un izcili. Lai nodrošinātu, ka šie līmeņi atbilst nacionālajai vērtēšanas sistēmai, projekta partneri aprakstīja novērtējumu nacionālajā kontekstā un iespējas pārveidot kopīgās mācību programmas meistarības līmeņus nacionālajās vērtēšanas skalās.

Kopīgi mācību rezultātu vērtēšanas kritēriji nodrošinās ticamu pamatu novērtējumam, kas aptver visu mācību/mācīšanas procesu - formatīvā vērtēšana, katra moduļa vērtēšana un noslēguma eksāmena vērtēšana, tam būtu jānodrošina atbilstoša un atbalstoša studentu zināšanu, prasmju un kompetenču attīstība un sasniegumi mācību laikā. Tos pašus kritērijus var izmantot mācību programmu vērtēšanai, kas tiek īstenotas skolā vai darba vidē, kā arī studentu pašnovērtējuma veidošanai, iegūto profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai formālajā un neformālajā izglītībā.

Noteiktie vērtēšanas kritēriji tiks izmantoti arī iegūto kompetenču novērtēšanai to ģeogrāfisko mobilitāšu laikā, kuras bija plānotas visās partnervalstīs laika posmā no 2020. gada marta līdz maijam, bet Covid-19 dēļ tika atliktas uz rudeni. Lai nodrošinātu AWC kvalifikācijas atzīšanu un kopīgo mācību programmu realizāciju partnervalstīs,
konsorcijs izstrādāja Akreditācijas stratēģiju. Stratēģija nosaka, kā panākt oficiālu lēmumu par apmācību nodrošināšanu AWC kvalifikācijas iegūšanai vidējā un pieaugušo profesionālajā izglītībā, saskaņā ar izstrādāto kopīgo mācību programmu un apliecinošajiem dokumentiem, ņemot vērā katrai valstij raksturīgās procedūras, kas būtu jāievēro. Akreditācijas stratēģija ietver Wellness centra administratora kvalifikācijas atzīšanas/akreditācijas rīcības plānu un paredzamo kvalifikācijas akreditācijas ietekmi valsts līmenī.

Kā pēdējais solis kopējās AWC kvalifikācijas izstrādē projekta konsorcijs izstrādās vadlīnijas kopīgās mācību programmas kvalitātes nodrošināšanai.

Projekts WellTo (projekta Nr .: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.