Jaunumi

Meklēs risinājumus jauniešu veiksmīgai integrācijai darba tirgū

19. Augusts, 2014

2014.gada septembrī ir plānots uzsākt interviju ciklu par aktuālajiem jautājumiem profesionālajā izglītībā un absolventu nodarbinātību uzņēmumos „VET TO WORK” jeb „PĀREJA NO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UZ DARBA TIRGU LATVIJĀ” projekta partneriem tiekoties ar profesionālo iestāžu darbiniekiem, kā arī industriju un uzņēmumu pārstāvjiem. Interviju laikā plānots identificēt esošās problēmas un izaicinājumus saistībā ar jauniešu veiksmīgu integrēšanos darba tirgū pēc profesionālas izglītības iegūšanas Latvijā.

Paralēli intervijām projekta partneri veiks izpēti par citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību. Īpašs uzsvars tiks likts uz duālās izglītības piemēriem citviet, kā arī sadarbības mehānismiem starp industriju un akadēmisko vidi. Intervijas tiks organizētas līdz 2014.gada nogalei, savukārt diskusiju cikls tiks uzsākts no nākamā gada janvāra un norisināsies līdz projekta noslēgumam 2015.gada aprīlī.

Projekts izstrādāts, balstoties uz 2011.gada Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, kura ietvaros tika izveidotas un aktīvi darbojas 12 Nozaru ekspertu padomes, līdz ar to intervijas tiks aizvadītas ar sekojošu industriju pārstāvjiem un profesionālās izglītības iestādēm, kas nodrošina apmācības šajās jomās:

 1. Tūrisms, skaistumkopšana;
 2. Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;
 3. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 4. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 5. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);
 6. Būvniecība;
 7. Enerģētika;
 8. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 9. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības);
 10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 11. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;
 12. Transports un loģistika.

Projekta partneri – Valsts izglītības satura centrs, konsultāciju uzņēmums SIA Dynamic University, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera dosies pie industriju uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm, lai aizvadītu intervijas un apkopotu to rezultātus. Kopumā plānotas 32 intervijas, kas dos visaptverošu ieskatu esošajā situācijā un ļaus sagatavoties nākamai projekta kārtai – diskusiju ciklam (plānots organizēt 12 diskusijas saskaņā ar izveidotajām Nozaru ekspertu padomēm), kura ietvaros tiks pārrunāti interviju rezultāti, kā arī meklēti problēmu risinājumi, tiekoties visām iesaistītajām pusēm – audzēkņiem, industriju un uzņēmumu pārstāvjiem, profesionālo izglītības iestāžu mācībspēkiem un vadībām.

Informācija par projektu „PĀREJA NO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UZ DARBA TIRGU LATVIJĀ”:
2014.gada maijā Dynamic University sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru uzsāka jauna Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” īstenošanu. Projektā izvirzītie uzdevumi: 1) izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību; 2) noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits; 3) izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību; 4) uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu; 5) izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.