Jaunumi

LDDK pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

12. Maijs, 2019

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji š.g. 9-10.maijā piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Stokholmā (Zviedrijā), vizītes laikā  tika apmeklēta  Zviedrijas Uzņēmumu konfederācija (Svenskt Näringsliv), tās dalīborganizācijas FINFA un VISITA, kā arī  konfederācijas sociālā dialoga ietvaros veidotos ar nodarbinātību saistīto jautājumu risināšanā bezpeļņas fondi TRR un TSL, kuru darbības mērķis ir risināt ar nodarbinātību un tālākizglītību saistītos jautājumus dažādās nozarēs.

Zviedrijas Uzņēmumu konfederācijā (Svenskt Näringsliv – SN) notika tikšanās ar kolektīvo  pārrunu koordinatori Beata Hammaskold, kas uzsvēra, ka Zviedrijas darba tirgu raksturo fakts, ka tieši sociālie partneri ir primāri atbildīgi par darba tirgus apstākļu regulēšanu. Šis modelis, saskaņā ar kuru attiecīgās puses uzņemas atbildību, ir bijis labvēlīgs Zviedrijai un laika gaitā ir ļāvis darba tirgum un ekonomikai labi attīstīties.

FINFA pārstāve Dorota Ostlund iepazīstināja ar kolektīvajos līgumos ietvertajiem sociālās apdrošināšanas principiem.

VISITA (viesmīlības nozares asociācija) pārstāve Antje Debering un kolēģi iepazīstināja ar viesmīlības nozares koplīguma pieņemšanas procesu un nosacījumiem.

TRR (job security council) – nodarbinātības pārejas fonds (white collars) –  vadītājs Lennart Hedstrom un kolēģi iepazīstināja ar sociālo partneru dibinātā fonda darbību nodarbinātības un darba tirgus aktīvo pasākumu īstenošanā, strādājot ar uzņēmumiem restrukturizācijas procesā un palīdzot nodarbinātājiem (augstākā un  vidēja līmeņa vadītājiem un administrācijas darbiniekiem) pārkvalifikācijas un darba meklēšanas procesā.

TSL (job security council) – nodarbinātības pārejas fonds (blue collars) – vadītāja Caroline Soder iepazīstināja ar TSL fonda darbības specifiku un atšķirīgo pieeju strādnieku un zemākas kvalifikācijas nodarbināto darba meklēšanas atbalsta un pārkvalifikācijas jomā.

Zviedrijas sociālo partneru koplīgumu rezultātā dibinātie nodarbinātības pārejas fondi (pavisam 14) nodrošina atbalstu uzņēmumiem pārmaiņu procesā, kolektīvās atlaišanas procesā utt., piedāvājot konkrētu palīdzību strādājošajiem vēl pirms atlaišanas, kā arī bezdarba gadījumā. Fondi tiek finansēti no darba devēju organizāciju biedru iemaksām (% no algu fonda gadā).

Zviedrijā vienošanās par minimālās algas apjomu un pieaugumu notiek tikai nozaru līmenī. Koplīgums nozares līmenī nosaka nozares minimālās algas principus un darba apstākļus. Koplīgumi nav vispārsaistoša un attiecas tikai uz darba devēju organizāciju biedriem, bet, ņemot vērā apstākli, ka vairāk nekā 80% visu Zviedrijas uzņēmumu ir biedri kādā no darba devēju organizācijām, koplīgumu pārklājums ir ļoti augsts.

Vizītes laikā gūta vērtīga informācija par nozaru koplīgumu sistēmas organizāciju Zviedrijā, kas balstīta uz (1) sociālo partneru autonomiju un atbildību nozarēm un profesijām aktuālo jautājumu risināšanā, (2) valsts neitrālo lomu, kas sniedz iespēju sociālajiem partneriem papildināt valsts funkcijas un minimālo atbalstu sociālās drošības, izglītības, nodarbinātības jautājumu risināšanā; (3) koplīgumu būtisko lomu sociāla dialoga ietvaros labklājības valsts veidošanā, nodrošinot iekļaujošu darba tirgu, prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām, augstu sociālās aizsardzības līmeni un nodarbinātību.

Vizītē piedalījās arī LDDK ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 Sadarbības partnera Biedrības  “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” juriste Sintija Siliņa, kā arī  Biedrības “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas” izpilddirektore Santa Graikste.

Vizīte tika īstenota ESF projekta “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr.3.4.2.2/16/I/001 ietvaros.