Jaunumi

LDDK nozaru pārstāvjiem rīko fokusgrupu par zaļajām prasmēm pieaugušajiem

18. Septembris, 2023

Kādas “zaļās prasmes” mācīt pieaugušajiem? Uz šo jautājumu Īrijas eksperta Aidan Kenny vadībā atbildi meklēja dažādu nozaru pārstāvji LDDK rīkotas fokusa grupas ietvaros, kas norisinājās š.g. 14. septembrī. Galvenā atziņa – zaļās prasmes ir nepieciešamas visās tautsaimniecības jomās, un ir nepieciešams radīt pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem risinājumiem videi draudzīgu darbavietu izveidē.

LDDK ģenerāldirektora vietniece Inese Stepiņa:

“Zaļās prasmes ir apziņa par savas darbības ietekmi ilgtermiņā un spēja ekonomiski pamatotā veidā samazināt tās negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem sev apkārt. Labās prakses pieredzes apmaiņa starp nozarēm un konkrētām profesijām var būt labs formāts, lai atbalstītu nozares zaļajā pārveidē un to spējas samazināt CO2 emisijas izmaksu efektīvā, iedarbīgā un ilgtspējīgā veidā, veidot videi draudzīgas darbavietas.”

Kā uzsvēra Normunds Grīnbergs (Rīgas Celtniecības koledžas direktors un Latvijas Būvnieku asociācijas vadītājs),

“Būvniecībā ļoti strauji ienāk dažādas jaunas prasmes, kuras nosaka energoefektivitātes un ilgtspējas principi. Tajā skaitā arī zaļās prasmes. Būvniecībā pasūtītājs definē prasības, kādas viņš vēlas redzēt būvē. Tās nav tikai prasmes, bet arī domāšanas un attieksmes maiņa. Mēs vēlamies mainīt pieaugušu cilvēku attieksmi, ieradumus, tradīcijas, bet tam ir vajadzīgs laiks. Paralēli tam ir jāsāk ar jauniešu izglītošanu, kas vēl tikai iegūst kvalifikāciju.”

Juris Sīlis (Jelgavas tipogrāfijas Ilgtspējas attīstības vadītājs un Drukas un mediju tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieks) uzsvēra zemo informētības līmeni un nepieciešamību ilgtspējas jautājumus popularizēt uzņēmumu vidū:

“Korporatīvā Sociālā atbildība (KSA) paredz, ka uzņēmumiem ir jāvērtē savas darbības sociālā un vides ietekme. Bet informētība par KSA, vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības standartiem (ESG), ANO ilgtspējas mērķiem ir ļoti zema. Piemēram, vai zinām, kā novērtēt uzņēmuma ietekmi uz vidi, veselību? Kā aprēķināt CO2 izmešus? Kā definēt, kas ir ilgtspējīga grāmata vai jebkurš cits produkts?”

Vispārīgo vidi un ilgtspējību atbalstošo “zaļo” kompetenču apguve profesionālajā izglītībā tiek nodrošināta, īstenojot mūžizglītības moduļus. Jau kopš 2012. gada ir izstrādāts (2020.gadā aktualizēts) mūžizglītības modulis “Zaļās prasmes”. Taču šis modulis nav piemērots pieaugušo izglītībai.

Lai profesionālās izglītības saturā ieviestu zaļās prasmes, nepieciešams aktualizēt profesionālās kvalifikācijas prasību aprakstus, tai skaitā būvniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības nozarēs, šajos aprakstos nepārprotami definējot prasības kompetencēm, kas nepieciešamas darba produktivitātes nodrošināšanai videi draudzīgā un ilgtspējīgā veidā. Uz šo prasību pamata jāizstrādā izglītības programmu saturs (moduļi) un mācību materiāli izglītības īstenošanai

Ieva Erele (Kokrūpniecības nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece un Mēbeļu Ražotāju asociācijas Latvijā valdes locekle – izpilddirektore) informēja par meža un kokapstrādes nozares zaļajām prasmēm, kuras nozare vēlētos sagaidīt profesionālās izglītības saturā:

  • definēti un piemēroti skaidrojumi par sagaidāmajiem uzvedības modeļiem, darba kultūru, prasmēm administrācijā, ražotnes cehos;
  • izpratne par aprites ekonomiku, produkta un ražošanas dzīves cikliem;
  • izpratne par to, kas ir ilgtspējīgs dizains, ilgtspējīgs produkts un praktiskas iemaņas tādu izstrādē;
  • izpratne, kā pielāgoties ražotnei, ceham, kad jaunie pasūtījumi (tehniskās specifikācijas, darījumu vienošanās un līgumi) prasa vairāk un citādākas atbilstības kā agrāk, kur ko meklēt un kā izvērtēt, pierādīt, ka ražotājs atbilst;
  • izpratne par ilgtspējīgu izejmateriālu izstrādi, ieguvi, materiālu pārstrādes metodēm, tehnoloģijām un apstrādes iespējām, eko-inovatīvs rūpniecisks pielietojums pārstrādātiem “atkritumiem”/resursiem;
  • izpratne par līdzīgo un atšķirīgo “zaļajā/ilgtspējīgā” ražošanā meistaram/amatniekam un rūpniekam.

Fokusa grupas dalībnieki diskusijas gaitā identificēja zaļās prasmes, kuras būtu jāpiedāvā pieaugušo izglītībā, tai skaitā ūdens resursu apsaimniekošanas metodes, atkritumu apsaimniekošanas metodes, enerģētikas pārvaldība, oglekļa pēdas nospieduma aprēķināšana, ilgtspējīgs iepakojums, kā arī citas. Balstoties uz šīm atziņām, projekta GreenMICRED Pathways ietvaros tiks izstrādāta mācību programma pieaugušajiem.

*Fokusa grupa notika GreenMICRED Pathways ietvaros