Jaunumi

Eiropas veselības savienības izveide – labāka gatavība krīzēm un reaģēšana uz tām Eiropā

13. Novembris, 2020

Eiropas Komisija sper pirmos soļus ceļā uz Eiropas veselības savienības izveidi, par ko savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena. Komisija nāk klajā ar priekšlikumu kopumu, kas stiprinās ES veselības drošības satvaru un galveno ES aģentūru gatavību krīzēm un reaģēšanu uz tām. Lai pastiprinātu cīņu pret Covid-19 pandēmiju un turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā, ir vajadzīga lielāka koordinācija ES līmenī. Mācoties no pašreizējās krīzes, šodienas priekšlikumi nodrošinās labāku gatavību un reaģēšanu pašreizējā un turpmākajās veselības krīzēs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Mūsu mērķis ir aizsargāt visu Eiropas iedzīvotāju veselību. Koronavīrusa pandēmija ir izgaismojusi vajadzību pēc lielākas koordinācijas, noturīgākas veselības aprūpes sistēmas un labākas gatavība turpmākām krīzēm ES. Mēs mainām veidu, kādā risinām pārrobežu veselības apdraudējumus. Šodien mēs sākam veidot Eiropas veselības savienību, lai krīzes laikā aizsargātu iedzīvotājus, nodrošinot augsti kvalitatīvu aprūpi, un sagatavotu Savienību un tās dalībvalstis tādu ārkārtas situāciju novēršanai un pārvaldībai veselības jomā, kas skar visu Eiropu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins teica: “Šodien mēs speram lielu un nozīmīgu soli ceļā uz patiesu ES veselības savienību. Mēs stiprinām krīžu kopīgu pārvaldību, lai sagatavotos nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un reaģētu uz tiem. ES aģentūrām ir jāpiešķir plašākas pilnvaras, lai tās varētu labāk aizsargāt ES pilsoņus. Lai cīnītos pret Covid-19 pandēmiju un turpmākām ārkārtas situācijām veselības jomā, vienīgā virzība uz priekšu ES līmenī ir ciešāka koordinācija ar iedarbīgākiem rīkiem.”

Par veselību un pārtikas nekaitīgumu atbildīgā komisāre Stella Kirjakidu sacīja: “Veselība mūsu iedzīvotājiem rūp vairāk nekā jebkad agrāk. Krīzes laikā viņi pamatoti sagaida, ka ES aktīvāk rīkosies. Šodien mēs nostiprinām pamatus veselības jomā drošākai, labāk sagatavotai un noturīgākai Eiropas Savienībai. Tas būtiski mainīs kopīgas reaģēšanas spēju. Eiropas veselības savienība kā Savienība ir vērsta uz to, lai kopīgi sagatavotos kopīgiem veselības apdraudējumiem un stātos tiem pretim. Mums tas jādara, lai attaisnotu iedzīvotāju cerības.”

Šodienas priekšlikumi vērsti uz to, lai pārveidotu spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, kā arī stiprinātu galveno ES aģentūru – Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) – gatavību krīzēm un reaģēšanu uz tām.

Spēcīgāks ES veselības drošības satvars

Lai izveidotu noturīgākas Komisijas un ES aģentūru koordinācijas pilnvaras, Komisija šodien ierosina jaunu regulu par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Jaunais satvars:

 • stiprinās gatavību. Tiks izstrādāts ES veselības krīzes un pandēmijas gatavības plāns un ieteikumi plānu pieņemšanai valstu līmenī, kā arī visaptveroši un pārredzami ziņošanas un revīzijas satvari. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un citas ES aģentūras atbalstītu nacionālo plānu sagatavošanu. Komisija un ES aģentūras veiks plānu revīziju un stresa testus;
 • pastiprinās uzraudzību. Izmantojot mākslīgo intelektu un citus progresīvus tehnoloģiskos līdzekļus, ES līmenī tiks izveidota pastiprināta, integrēta uzraudzības sistēma;
 • uzlabos datu ziņošanu. Dalībvalstīm būs jāpastiprina ziņošana par veselības sistēmu rādītājiem (piemēram, slimnīcu gultasvietu pieejamība, specializētas ārstēšanas un intensīvās aprūpes iespējas, medicīniski apmācītu darbinieku skaits utt.).
 • ES ārkārtas situācijas izziņošana izraisītu pastiprinātu koordināciju un ļautu izstrādāt, uzkrāt un iepirkt ar krīzi saistītus produktus.

Spēcīgākas un darbotiesspējīgākas ES aģentūras

Kopš pandēmijas uzliesmojuma Eiropas Slimību kontroles un profilakses centrs un Eiropas Zāļu aģentūra atradušies ES darba priekšplānā, risinot Covid-19 problēmu. Tomēr Covid-19 parādīja, ka abas aģentūras nepieciešams pastiprināt un tām jāpiešķir lielākas pilnvaras, lai tās varētu labāk aizsargāt ES iedzīvotājus un novērst pārrobežu veselības apdraudējumus.

ECDC pilnvaras tiks pastiprinātas, lai tas varētu atbalstīt Komisiju un dalībvalstis šādās jomās:

 • epidemioloģiskā uzraudzība, izmantojot integrētas sistēmas, kas ļauj veikt uzraudzību reāllaikā;
 • gatavības un reaģēšanas plānošana, ziņošana un revīzija;
 • nesaistošu ieteikumu sniegšana un riska pārvaldības iespējas;
 • spēja mobilizēt un izmantot ES veselības aizsardzības darba grupu, kas palīdzētu dalībvalstīm reaģēt vietējā līmenī;
 • ES references laboratoriju tīkla un cilvēku izcelsmes vielu tīkla izveide.

Eiropas Zāļu aģentūras pilnvaras tiks pastiprinātas, lai tā varētu veicināt koordinētu Savienības līmeņa reakciju uz veselības krīzēm:

 • pārraugot un mazinot kritiski svarīgu zāļu un medicīnisko ierīču trūkuma risku;
 • sniedzot zinātniskas konsultācijas par zālēm, ar kurām potenciāli varētu ārstēt, novērst vai diagnosticēt slimības, kas izraisa minētās krīzes;
 • koordinējot pētījumus nolūkā pārraudzīt vakcīnu iedarbīgumu un drošumu;
 • koordinējot klīniskos pētījumus.

Šodien Komisija izklāsta arī galvenos elementus, kas tiks ņemti vērā veidojot jaunu ES iestādi gatavībai un reaģēšanai veselības ārkārtas situācijās (HERA), kas tiks ierosināta līdz 2021. gada beigām. Šāda struktūra būtu svarīgs jauns elements, kas atbalstītu labāku ES līmeņa reaģēšanu uz pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Papildu informācija