Jaunumi

Ķīmijas nozare sadarbojas ar koledžu, lai īstenotu kvalitatīvu, praksē balstītu izglītību

19. Marts, 2017
Bez nosaukuma

ES Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Kvalitatīva prakse darba tirgum”, ko koordinē LDDK, ietvaros tiek īstenots pilotprojekts ķīmijas nozarē, kuru īsteno Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK) sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA), kura mērķis ir sekmēt kvalitatīvu prakšu ieviešanu mācību procesā.

Pilotprojektu uzsākot, OMTK un LAĶĪFA noslēdza sadarbības līgumu ar mērķi izveidot kvalitatīvas prakses darba tirgum modeli, lai iegūtu pieredzi darba vidē balstītu mācību organizēšanā ķīmijas un to saskarnozarēs, veicot organizatoriskus, uzraudzības, novērtēšanas un papildus pasākumus.

Pilotprojekta ietvaros tiek aprobēta jauna uz moduļiem balstīta profesionālās vidējās izglītības programma “Biotehnoloģija” (izstrādāta ES fonda projekta „Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde” ietvaros bāzes programmai “Biotehnoloģija”) un izstrādāts mācību plāns izglītības programmas īstenošanai. Tāpat arī OMTK sadarbībā ar LAĶĪFA piesaistīja jaunus ķīmijas un pārtikas ražošanas nozaru uzņēmumus prakses vietu nodrošināšanai, tādējādi radot plašākas iespējas OMTK audzēkņiem apgūt mācību vielu īstā darba vidē un iegūt vērtīgu darba tirgus pieredzi, kā arī iespēju parādīt sevi potenciālajiem darba devējiem. Pilotprojekta ietvaros prakses iziet 3. un 4. kursa audzēkņi.

Pilotprojekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību elementu ieviešanu minētās mācību programmas ietvaros. Pilotprojekts tiks noslēgts š.g. augustā, taču tā īstenošana nodrošinās prakšu īstenošanas procesa uzlabošanu OMTK, balstoties uz regulāri apkopotu atgriezenisko saiti no darba devējiem un praktikantiem. Īstenotās aktivitātes arī ir veicinājušas labāku koledžas sadarbību ar uzņēmumiem un uzņēmumu aktīvāku iesaistīšanos profesionālās izglītības procesā, nodrošinot prakšu vietas OMTK sagatavotajiem jaunajiem speciālistiem.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktora p.i. Dace Vilkena: “Prakse uzņēmumā nav tikai formalitāte, prakse ir ikkatra jaunieša profesionālās karjeras sākums. Tādēļ svarīga loma ir jauniešu ieinteresētībai jaunu zināšanu un izvēlētās profesijas apguvē, uzņēmumu līdzatbildība jauno speciālistu sagatavošanā, lai nākotnē iegūtu jaunus, kvalitatīvus darbiniekus, kā arī mācību prakšu organizācija un atgriezeniskās saites nodrošināšana no visām iesaistītajām pusēm. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža sadarbībā ar ķīmijas nozaru un tās saskarnozaru uzņēmumiem meklē labākos risinājumus, lai sniegtu iespēju ikvienam jaunietim, neatkarīgi no prakses vietas, iegūt kvalitatīvu praksi, lai viņi izaugtu par kvalificētiem speciālistiem, radošām un veiksmīgām personībām un iegūtu gatavību dzīvesdarbībai konkurences apstākļos”.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore Raina Dūrēja: “Ķīmijas nozarē ikviens students ir svarīgs, tāpēc ķīmijas un farmācijas uzņēmumi aktīvi sadarbojas ar nozares mācību iestādēm un piedāvā prakses vietas, motivējot topošos speciālistus palikt strādāt tajos pēc prakses beigām. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbojas ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, īstenojot pilotprojektu, lai atrastu efektīvāko veidu kvalitatīvo prakšu un darba vidē balstītu mācību elementu ieviešanai ķīmijas nozarē.

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir galvenā izglītības iestāde, kas sagatavo speciālistus ar vidējo vai pirmā līmeņa augstāko izglītību ķīmijas nozarei. Koledža vienmēr ir bijusi ļoti ieinteresēta sadarbībā ar uzņēmumiem un tādas izglītības nodrošināšanā, kas tās audzēkņiem nodrošinātu konkurētspēju darba tirgū. Patiesi priecājos, ka koledža turpina aktīvi meklēt risinājumus, kā vēl labāk uzlabot savu darbu, attīstīt sadarbību ar biznesu un kopumā iet līdzi laikam, un LDDK ir gods atbalstīt šo procesu ar projekta palīdzību”.