Jaunumi

Ar revidentu apmācībām tiek atsākta aktīva projekta “Partnerība biznesa konkurētspējai” darbība

20. Augusts, 2014

LDDK sadarbībā ar Latvijas zvērinātu revidentu asociāciju (LZRA) šodien uzsāk 3 dienu apmācības revidentiem – “Revīzijas process – apmācības revidentu palīgiem ar priekšzināšanām”. Ar šo tiek atsākta aktīva LDDK administrētā projekta “Partnerība biznesa konkurētspējai” darbība, kura ietvaros tiks organizētas apmācības inženierzinātnes un tehnoloģijas, datorikas, IKT un citas jomās.

Apmācības tiks organizētas gan teorētiskā gan praktiskā līmenī, ar uzdevumu risināšanu un situāciju analīzi. Galvenie temati, kurus apskatīs revidentu apmācības trīs dienu laika ir:

  • darba organizācija, normatīvie akti un revidentu ētika. Revīzija un ar revīziju saistītie pakalpojumi;
  • revīzijas plānošana un revīzijas darba grupas organizācija;
  • revīzijas procedūras un to dokumentēšana. Revīzijas noslēguma jautājumi un ziņojuma sagatavošana;
  • prakses efektīva darba organizācijas un kvalitātes vadības jautājumi. Iekšējās kontroles sistēmas elementi, kontroles uzraudzība, sistēmas ierobežojumi, iekšējā kontrole datorizētā vidē;
  • revīzijas noslēguma jautājumi, dokumentēšana revidenta darba dokumentos un ziņošana vadībai par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām iekšējās kontroles sistēmās;
  • riska konstatēšana un tā saistība ar finanšu pārskatu posteņos izteiktajiem sabiedrības vadības apgalvojumiem – pastāvēšana, tiesības un pienākumi, notikšana, pilnīgums, novērtējums, precizitāte, uzrādīšana un skaidrošana. Analītisko procedūru izmantošana riska novērtēšanā.

Projekta “Partnerība biznesa konkurētspējai” galvenais mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos un saimnieciskās darbības veicēju darbaspēka kvalifikācijas celšanā.

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām: pašnodarbinātām personām, sīkajiem un mazajiem komersantiem – 80 %; vidējiem komersantiem – 70 %; lielajiem komersantiem – 60 %.

Plašāku informāciju par projektu var apskatīt LDDK mājaslapā http://www.lddk.lv/projekts/partneriba-biznesa-konkuretspejai/