Ekspertu atzinumi

LDDK būtiskākie atzinumi tautsaimniecības jomā

Datums (dd.mm.gg)Atskaites periodā paveiktaisPolitikas tvērumsPasākumsAprakstsVietne, kur pieejams rezultāts (Ielūgums, Darba kārtība, Protokols, E-pasts, Saturisks nodevums - atzinums/viedoklis utml., Vēstule u.c.)
22.11.2022.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Tieslietu ministrijas informatīvais ziņojums “Par uzņēmējdarbības riska valsts  nodevas sadalījumu 2023.-2025.gadam” (22-TA-3134)Priekšlikums pret valsts nodevas iekļaušanu Maksātnespējas kontroles dienesta darba algas fondāhttps://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/604a20bb-c30f-4ed0-a32b-db766082798c
29.12.2022.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem  1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Likumprojekts “Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā” (43/Lp14)Priekšlikums par naudas soda maksimālā apmēra piemērošanu  negodīgai komercpraksei, kas īstenota LR teritorijā 
17.04.2023.3. Viedokļu (atzinumu) sniegšana politikas veidotājiem  1.Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)Likumprojekts “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”  (22-TA-942)Iebildums par pretrunu starp normatīvā akta un Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātiem pamatprincipiemhttps://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/26307c96-a1d5-4629-b0c3-4b6fbc5bcb01

Politikas jomas:

  1. Sasaiste ar ES semestra / pusgada procesu(Reformas; Investīcijas; Politikas plānošana)
  2. Sasaiste ar ANM/RRF (Klimata pārmaiņas un ilgtspēja; Digitālā transformācija; Nevienlīdzības mazināšana; Veselība; Ekonomiskā transformācija un produktivitātes reforma; Likuma vara)
  3. Sasaiste ar nacionālā trīspusējā sociālā dialoga procesu (NTSP un NTSP apakšpadomes)
  4. Sasaiste ar atbalstu divpusējam sociālam dialogam (Nozaru sociālais dialogs; Sociālais dialogs uzņēmumā)
  5. Sasaiste ar ES trīspusējo sociālo dialogu (ESF komiteja; Sociālā dialoga komiteja; Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja; Profesionālās izglītības padomdevēja komiteja; Padomdevēja komiteja par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos; Sociālās drošības sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja; EUROFUND; OSHA; Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs)
  6. Sasaiste ar ES divpusējo sociālo dialogu (ES sociālo partneru sarunas)