Ekspertu atzinumi

Laikus jānodrošina mērķtiecīga SURE ietvaros Latvijai pieejamā finansējuma izmantošana uzņēmumu un darbinieku atbalstam

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu SURE atbalsta instrumenta ietvaros, reaģējot uz Covid-19  pandēmiju, piešķirt Latvijai finansiālu atbalstu nodarbinātības saglabāšanai 192 miljonu euro apmērā.

SURE atbalsta mehānisms paredzēts dalībvalstīm, kuras saskaras ar smagām ekonomiskām grūtībām, lai finansētu saīsinātā darbalaika shēmas vai līdzīgus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, samazinot bezdarba un ienākumu zaudēšanas gadījumu skaitu, kā arī, lai finansētu atsevišķus ar veselību saistītus pasākumus – īpaši darbavietā. Atbilstoši regulai saīsināta darbalaika shēmas ir publiskas programmas, kas noteiktos apstākļos ļauj uzņēmumiem, kuri saskaras ar ekonomiskām grūtībām, uz laiku samazināt nostrādāto stundu skaitu tiem darbiniekiem, kuriem ienākumu atbalsts par nenostrādāto stundu skaitu tiek sniegts no publiskiem avotiem. [1]

Šāds EK lēmums atbilst LDDK vairākkārt izteiktajam ierosinājumam ieviest Latvijā saīsinātā darbalaika (angļu val. short time work) un pagaidu atlaišanas (angļu val. temporary layoff) atbalsta sistēmas, kas krīzes apstākļos palīdzētu uzņēmumiem vieglāk pārdzīvot ekonomisko lejupslīdi un izvairītos no pārmērīga bezdarba pieauguma valstī, un sniegt atbalstu nodarbinātajiem uzņēmumos individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu kompensēšanai, nodrošinot sabiedrības veselību un mazinot Covid-19 uzliesmojumu risku darba vietās.

Šobrīd būtiskākais izpildīt visus nepieciešamos priekšnoteikumus efektīvai un mērķtiecīgai finansējuma izmantošanai, lai nekavējoties sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem un darba ņēmējiem. LDDK ir jau rosinājusi atbildīgās ministrijas veikt izmaiņas Darba likumā, lai ieviestu saīsinātā darbalaika un pagaidu atlaišanas mehānismus Latvijā, kas palīdzētu uzņēmumiem ne tikai šajā krīzē, bet arī nākotnē krīzes situācijās vieglāk pārvarēt īslaicīgas grūtības.

Vienlīdz svarīgi pieejamo atbalstu izmantot tādiem mērķiem, kuri palīdzētu nodrošināt sabiedrības veselību, mazinot Covid-19 uzliesmojuma un saslimstības riskus darba vietās. Ņemot vērā izdevumu pieaugumu atsevišķiem ar veselību saistītiem pasākumiem uzņēmumos, daļu no piešķirtā finansējuma būtu jāparedz individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu kompensēšanai. ES regulā jau ir noteikts, ka efektīva SURE atbalsta instrumenta izmantošana ietver pasākumus, kas aizsargā darba ņēmēju veselību un mazina tās apdraudējumu.

Covid-19 krīze lielākā vai mazākā mērā ir skārusi visas nozares, un atšķirīga ir arī krīzes ietekme dažādos uzņēmumos. Tāpēc, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izvērtējumu par krīzes ietekmi, kā arī ES rekomendācijas, rūpīgi jānosaka kritēriji, pēc kuriem noteiks atbalsta veidu un apmēru uzņēmumiem – īpaši Covid-19 krīzes visvairāk skartajās nozarēs.

LDDK ieskatā, lai nodrošinātu efektīvu un mērķim atbilstošu piešķirtā aizdevuma izlietošanu, Latvijas atbildīgajām iestādēm jāsniedz skaidra un publiski pieejama informācija par to, kādiem atbalsta pasākumiem plānots izmantot Latvijai pieejamo finansējumu SURE programmas ietvaros.

Papildu informācija:

Komisija ierosina SURE ietvaros sniegt finansiālu atbalstu 81,4 miljardu eiro apmērā 15 dalībvalstīm

Eiropas Komisija ir iesniegusi Padomei lēmumu priekšlikumus, lai saskaņā ar SURE instrumentu 15 dalībvalstīm piešķirtu finansiālu atbalstu 81,4 miljardu eiro apmērā. SURE instruments ir svarīgs elements Komisijas visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un koronavīrusa pandēmijas graujošo sociālekonomisko seku mazināšanai. Tas ir viens no trim drošības tīkliem, par kuriem Eiropadome vienojās, lai aizsargātu darba ņēmējus, uzņēmumus un valstis.

Padomes Regula (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma

Lai samazinātu Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģētu uz tā sociālekonomiskajām sekām, Eiropas Padome 2020. gada 19. maijā pieņēmusi regulu Nr. 2020/672, ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma. Instruments papildina valsts pasākumus, ko veikušas skartās dalībvalstis, tas sniedz finansiālu palīdzību, lai palīdzētu minētajām dalībvalstīm tikt galā ar tādu faktisko un, iespējams, arī plānoto publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kuri paredzēti, lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma izraisītās ārkārtas situācijas tiešās ekonomiskās, sociālās un ar veselību saistītās sekas.

OECD par saīsinātām darbalaika un īslaicīgās atlaišanas shēmām

OECD ziņojumā par darba saglabāšanas atbalsta shēmām koronovīrsa pandēmijas negatīvās ietekmes mazināšanai uz nodarbinātību “Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and beyond” uzsvērts, ka darbavietu saglabāšanas shēmas ir plaši pielietots instruments OECD dalībvalstīs, lai samazinātu darbaspēka izmaksas, ierobežotu bezdarba pieaugumu un palīdzētu finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Covid-19 krīzes laikā šāds atbalsta instruments OECD dalībvalstīs ir palīdzējis saglabāt aptuveni 50 miljonu darba vietu.

OECD

LDDK infografika: Saīsinātā darbalaika shēmas ES valstīs

[1] 2020. gada 19. maija ES Padomes regula 2020/672, ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=EN

Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar:
Inese Stepiņa
Ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte
29296467
[email protected]

Kontakti

Inese Stepiņa

Inese Stepiņa

Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos, ES un projektu vadības jautājumos; starptautisko un ES lietu eksperte

Tālrunis:

29296467