Ekspertu atzinumi

Ināra Punkstiņa (VIAA):  Arvien vairāk novērtē skolu karjeras konsultantu darbu

Sācies izvēļu laiks absolventiem. Ikvienam no viņiem šis ir ļoti nozīmīgs posms. Ja agrāk sacīja, ka jāizdara izvēle visam mūžam, tad tagad zinām, ka tas nav viennozīmīgi. Svarīgi ir saprast, ko vēlies, vari, kas interesē. Tāpat nozīmīgi ir iepazīt topošo izglītības iestādi, apzināt jomas un profesijas, kurās gūtās zināšanas un prasmes būs vajadzīgas. Jāatceras, ka vienmēr mainīgajā darba tirgus situācijā jābūt elastīgam, jāspēj apzināties, kuras prasmes vēl jāpapildina, jāapgūst no jauna un ka jāmācās būs visu mūžu.

Skolas laikā jāpagūst uzzināt un izmēģināt gana daudz, lai saprastu, kurā virzienā būvēt savu karjeru. Tāpēc liela nozīme ir iestādei, mācību jomu skolotājiem, klašu audzinātājiem, pulciņu vadītājiem, treneriem u.c. Īpaši gribas izcelt nu jau sešus gadus Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” vidēji 300 Latvijas skolās darbojošos profesionāļus – pedagogus karjeras konsultantus un viņu lomu ikviena skolēna karjeras izvēlē. Pedagogs-karjeras konsultants ir speciālists, kurš koordinē, vada procesus izglītības iestādē un mērķtiecīgi spēj palīdzēt skolēniem karjeras izvēlē - nodrošina aktuālākās karjeras informācijas apriti, organizē tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, iespēju robežās arī viesošanos uzņēmumos un iestādēs darba vides iepazīšanai, apzina skolēnu intereses, vajadzības, kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem izstrādā mācību stundas, kur mācību saturā veiksmīgi tiek integrēta karjeras informācija, palīdz skolotājiem izvēlēties metodes stundā, kas veicina karjeras vadības prasmju attīstīšanu, koordinē un palīdz skolēniem dalībā Ēnu dienā, konkursos, projektos, pētniecības un brīvprātīgajos darbos, konsultē grupās un individuāli, pārzina skolas mācību programmu piedāvājumu, popularizē to potenciālajiem skolēniem un viņu vecākiem, strādā ar skolēnu vecākiem, organizē izglītojošus pasākumus u.c.


Lai gūtu ieskatu, kā karjeras atbalsta darbs veicies projekta skolās un kādas domas par karjeras izvēli nākotnē ir skolēniem, martā noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta ekspertu organizētā aptauja. Pavisam saņēmām vairāk nekā 14 tūkstošus 7.–12. klašu un Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC) izglītojamo, kā arī gandrīz 5000 vecāku atbildes. Galvenie secinājumi liecina – lai arī karjeras atbalsts skolās kļūst ar vien atpazīstamāks un attiecīgi tiek gan skolēnu, gan vecāku novērtēts, tomēr vērts akcentēt, kas noteikti būtu turpināms.

Aizvadītie divi gadi Covid-19 pandēmijas ēnā viesuši korekcijas gan jauniešu nākotnes karjeras izvēlēs, kā arī kopējā noskaņojumā un motivācijā. Ļoti daudzās atbildēs saskatījām palīdzības saucienus pēc lielākas sapratnes un atbalsta no vecāku, skolotāju, treneru puses, finansiālas drošības nākotnes karjeras veidošanai un pēc emocionālas saiknes ar vienaudžiem. Prieks, ka jaunieši apzinājušies, cik svarīgas ir labas dzimtās un svešvalodu prasmes, informācijas tehnoloģiju zināšanas, komunikācijas un sadarbības spējas, kā arī apziņa, ka STEM priekšmetos gūtās zināšanas var noderēt. Tomēr lūgti nosaukt jomas, ar ko labprāt saistītu nākotni, visvairāk atzīmējuši kultūru, mākslu un sportu atšķirībā no pārliecinoši dominējošās intereses par medicīnu un veselības aprūpi pirms pandēmijas laikā. Visdrīzāk mediķu smagais darbs, aprūpējot covid pacientus, nedaudz mazinājis interesi par medicīnu. Savas pozīcijas interešu topa augšgalā saglabā informācijas tehnoloģijas, finanses, mārketings, reklāma un arī izglītība. Mazāk saistošas šķitušas lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides specialitātes, kā arī veterinārija, farmācija, ķīmiskā rūpniecība, mašīnbūve, metalurģija. Lai arī cik objektīvu skatu uz notiekošajiem procesiem darba tirgū, par mūsdienu tehnoloģiju ienākšanu daudzās profesijās un to nemitīgo attīstību stāstījuši un rādījuši karjeras konsultanti, tomēr pandēmijas laika arī bieži vien finansiāli un tehniski neiespējamās vizītes darba vietās un joprojām nereti ģimenē dominējošie stereotipi, piemēram, tikai par smagu un netīru roku darbu lauksaimniecībā, noteikuši jauniešu izvēles. Turpretī sociālajos tīklos un medijos redzamais sportiskais, labi tērptais un jaunāko tehnoloģiju skaistā birojā lietojošais jaunais speciālists jauniešu acīs ir simbols veiksmei, pārliecībai un pārticībai.


Pārsvarā skolēni atzīst, ka paļaujas uz vecāku ieteikumiem, seko viņu padomiem. Tas nozīmē, ka vecāku atbildība paaugstinās, un arī viņiem jābūt zinošiem un motivētiem arvien apgūt jaunas prasmes, veiksmīgi pielāgoties darba tirgus prasībām un pēc nepieciešamības iesaistīties pieaugušo izglītībā. Iepriekš nosauktā projekta pedagogi karjeras konsultanti pēc kursu apguves ir sagatavoti sniegt skolēnu vecākiem nepieciešamo informāciju un izpratni par iespējām izglītoties mūža garumā. Vecāki noteikti iegūst ne tikai zināšanas par to, bet arī spēj raudzīties uz sava bērna, nākotnes darba tirgus dalībnieka, karjeras iespējām, pirmkārt, jau apzinoties savas līdzšinējās un turpmāk nepieciešamās zināšanas un prasmes. Projekts iespēju robežās arī nodrošinājis iespējas vecākiem piedalīties profesionāļu lekcijās, diskusijās par to, kā palīdzēt un atbalstīt bērnu karjeras izvēlēs. Arī skolas un karjeras konsultanti piedāvājuši dažādus pasākumus vecākiem, tai skaitā sarunas un individuālas konsultācijas, bet joprojām iesaistes aktivitāti vēlamies lielāku.
Arvien vairāk skolēnu un arī viņu vecāki novērtē skolu karjeras konsultantu darbu, uzticas viņiem. VIAA karjeras atbalsta eksperti cer, ka pašvaldībām, izglītības iestādēm pietiks līdzekļu, lai nepazaudētu projektā mērķtiecīgi izveidoto un sagatavoto profesionāļu tīklu (projekts beidzas šī gada decembrī) un ir gatavi turpmākam informatīvajam un metodiskajam atbalstam.

2021./2022. gadā sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Nozaru ekspertu padomēm (NEP) uzsākām semināru ciklu karjeras konsultantiem un karjeras atbalstā iesaistītajiem speciālistiem “Stunda nozarē”, kur, tiekoties ar kādas nozares profesionāli, ekspertu, attālināti (taupot laiku un ceļa izdevumus) bija iespēja iegūt jaunāko un svarīgāko informāciju, uzzināt par profesiju pieprasījumu, piedāvājumu, karjeras iespējām, gūt resursus, ar ko tālāk iepazīstināt klientus. Par semināru lietderīgumu īpaši atsaukušies pedagogi karjeras konsultanti, stāstot, kā gūtā informācija izmantota grupu un individuālajās karjeras konsultācijās, vizuālie materiāli – konkursos, diskusijās, lai veicinātu jauniešu interesi, seminārā iegūtie kontakti palīdzējuši noorganizēt jauniešiem saistošas lekcijas un ekskursijas u.c. Darbs viennozīmīgi turpināms, tāpēc aicinu nozaru ekspertus prezentēt savu jomu un dalīties ar vērtīgo informāciju, kas mērķtiecīgi veicinātu jauniešu karjeras izvēli.
Mūsu visu – pašvaldību, skolu, izglītības un nozaru pārstāvju, ekspertu uzdevums ir rūpēties, lai jaunieši jau savlaicīgi iepazītu izglītības un darba pasaules iespējas, lai vajadzīgajā brīdī spētu pieņemt mērķtiecīgus karjeras lēmumus!


Autors:
Ināra Punkstiņa
VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta
Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja