Ekspertu atzinumi

Eksperti vienojas par studiju pilnveidi augstākajā izglītībā

11.jūnijā norisinājās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotā diskusija par darba vidē balstītām mācībām augstākajā izglītībā, kurā nozaru speciālisti, izglītības eksperti, politikas veidotāji un darba devēji diskutēja, kā veiksmīgāk ieviest darba vidē balstītu studiju formu augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificēta darba spēka ar augstāko izglītību un darba tirgum atbilstošām prasmēm, par iesaistīto pušu ieguvumiem īstermiņā un ilgtermiņā un nepieciešamo normatīvo regulējumu.  

Darba vidē balstītas mācības līdz šim bijusi neatņemama profesionālās izglītības sastāvdaļa, tomēr, veicot darba devēju, augstskolu un studentu aptauju, kurā ~90 %  respondentu norādīja uz DVB mācību formas nepieciešamību arī augstākajā izglītībā. Lai meklētu risinājumus jaunām studiju formām, LDDK ģenerāldirektore  Līga Meņģelsone aicināja uz diskusiju Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone, Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors Artūrs Zeps, SIA LMT prezidents Juris Binde, SIA “Pavasars Housing Construction” valdes priekšsēdētājs Inguss Pavasars, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts un Iespējamā misijas » valdes priekšsēdētājs, direktors Kārlis Kravis.

Darba devēju pārstāvji norādīja, ka šāda rakstura mācību process, kad studenti jau paralēli mācībām strādātu vai prakses laikā apgūtu gan teoriju, gan praktiskās iemaņas reālos darba vides apstākļos, praktiski jau norisinās, tikai šobrīd tam nav normatīvā regulējuma.

LDDK viceprezidents, SIA LMT prezidents Juris Binde precizēja, ka “tehnoloģiju attīstība šobrīd ir pārāk strauja, lai augstskolas spētu savās programmās iekļaut jaunākās, turklāt biznesa vidē ir novērojama aizvien lielāka specializācija, kas prasa no darbiniekiem arvien specifiskākas zināšanas un prasmes. Tāpēc augstskolās apgūtās zināšanas ir kodols, kas darba procesā tiek apaudzēts praktiskām zināšanām un prasmēm. LMT IKT jomā praktiski nav tādu amatu, kuros varētu strādāt augstskolu absolventi uzreiz pēc studiju pabeigšanas. Augsta līmeņa speciālistiem īpaši svarīga ir daudzveidīga pieredze dažādos uzņēmumos, kas dod plašāku skatījumu un lielāku personības briedumu”. DVB mācības dotu iespēju arī studentiem jēgpilnāk un ātrāk iesaistīties darba tirgū, vienlaikus piedāvājot darba devējam arī inovatīvas idejas.

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka šāda studiju procesa pilnveide būtu atbalstāma gan no darba devēju, gan mācību iestāžu puses, vienlaikus norādot uz vairākiem jautājumiem, kas risinātu gan procesa ieviešanu, gan likumdošanas ietvaru. Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors Artūrs Zeps precizēja, ka “darba vidē balstītas mācības ir attīstības virziens, balstoties uz kuru iespējama studiju procesa pilnveide augstākajā izglītībā. Lai DVB būtu veiksmīgas augstākajā izglītībā, būtiska nozīme būs industrijas iesaistei un uzņēmumu gatavībai nodrošināt arī akadēmisko studiju procesu – īstenojot konkrētu apmācību īstenošanu, studiju kursu ietvaros paredzēto rezultātu sasniegšanu, kā arī zināšanu pārbaudi un darbinieku, kas nodrošinās pasniegšanu, kvalifikāciju. DVB augstākajā izglītībā būtu uzsākams, uzņēmumiem kopā ar augstskolām atrodot noteiktus studiju kursus – sākotnēji dažus – kuros uzņēmumi jūtas kompetenti tiem ir pieejams atbilstošais aprīkojums un nākotnē uz šo paraugu bāzes būtu iespējams DVB programmu augstākajā izglītībā pilnveidot un attīstīt.”

Diskusijas dalībnieki ir vienisprātis, ka vissvarīgākais ir precīzi noteikt katras iesaistītās puses uzdevumus, kompetences un atbildības, lai jau tuvākā gada laikā izstrādātu konceptuālu virzienu darba vidē balstītu mācību ieviešanai augstākajā izglītībā, ko nodot skatīšanai Ministru kabinetā. Tāpat būtu jāvienojas, kurās nozarēs īstenot pilotprojektu, kā tas līdzīgi, piemēram, Igaunijā īstenots medicīnā un IT nozarē.

Turpinot diskusiju ciklu, nākošā saruna plānota 2.jūlijā, iesaistot tekstilizstrādājumu ražošanas un būvniecības nozares ekspertus. Pirmās diskusijas ieraksts pieejams LDDK mājas lapā www.lddk.lv un facebook.com/DVBmacibas kontā.

esf-logo-projektiem