Iepirkumi

SAM 8.5.1. iepirkums: Mediju kampaņa “Cilvēks – savā vietā”

Finansējuma saņēmējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Reģistrācijas Nr.
40008004918
Adrese
Raiņa bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālruņa numurs
67225162
Kontaktpersona

Evita Vītola, [email protected], tālrunis: 25400474

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mediju kampaņa Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos“ īstenošanas vajadzībām.

Līguma veids
Pakalpojumi
Paredzamā līguma izpildes vieta
Latvija
Paredzamais līguma izpildes termiņš
4 mēneši
Iepirkuma paredzamā līgumcena
35123.97 EUR
Iesniegšanas termiņš
18.01.2021. līdz plkst. 10.00
Iesniegšanas vieta
Elektronisko iepirkumu sistēmā
Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs
Nav
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Kur iespējams uzdot precizējošus jautājumus par iepirkuma dokumentāciju?
Elektronisko iepirkumu sistēmā
1) Punkts 2.2. par pretendenta pieredzi - minēts, ka jābūt pieredzei vismaz 10 klipu, filmu, kampaņu utt. realizācijā. Vai vienas kampaņas izveide ar tās sastāvā veidotu video klipu tiek skaitītas kā 2 vienības no nepieciešamajām 10 vienībām?
Ja kampaņas ietvaros ir izstrādāts arī videoklips, tad to var uzskatīt kā 2 vienības no 10 prasītajām.
2) Punktā 3.1.5. minēts, ka pieredze jāpamato ar atsauksmēm atbilstoši 3.pielikumam, kurā ir jānorāda informācija: "Uzņēmuma, uz kura atsauksmēm Pretendents balstās, nododamo darbu veids un darbu apjoms: " un "Paredzamā līgumcena": a) Kas ir nododamie darbi - vai šis formulējums attiecināms uz jau iepriekš izpildītajiem pakalpojumiem?
Nododamie darbi var būt jebkuri darbi, kurus pretendents kā izpildītājs iepriekš ir veicis un, kas atbilst Noteikumu 2.2.punktā minētajām prasībām.
b) Kas domāts ar "Paredzamo līgumcenu", jo iepriekš veiktam pakalpojumam līgumsummas apjoms ir zināms. Savukārt nākotnē veicamam darbam veļ nav atsauksmes
3.pielikumā minētais apliecinājums ietver sevī atsauksmes par iepriekš izstrādātiem videoklipiem, filmām, podkāstiem, vai kampaņām, norādot uzņēmumus uz kura atsauksmēm pretendents balstās. Savukārt paredzamā līgumcena ir kampaņai paredzētā LDDK budžetā iekļautā summa, kuras ietvaros plānots izstrādāt mediju kampaņu.
c) Un vai kā atsauksmi var iesniegt jau iepriekš (piemēram, 2019.gadā) Pasūtītāja parakstītu un izsniegtu atsauksmi par veikto projektu?
Tā var būt pasūtītāja brīvā formā sastādīta atsauksme (kopija) pievienota iepirkuma pieteikumam, vai aizpildīts apliecinājums saskaņā ar Noteikumu 3.pielikumu.
d) Cik atsauksmes ir jāiesniedz?
Pasūtītājs neuzstāda konkrētu prasību, norādot iesniegto atsauksmju skaitu, taču iesniegtās atsauksmes tiks ņemts vērā pie pretendentu pieredzes novērtējuma.
3) Punktā 3.1.5. minēts, ka "Pretendentam jāuzrāda tīmekļvietnes statistika par 2019. un 2020. gadu, kurā redzams pretendenta izstrādāto un pieredzes aprakstā norādīto darbu portfolio."
Lai Pasūtītājs nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktam prasības, kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem un pilnvērtīgi izvērtētu Jūsu kā Pretendenta pieredzi, pretendentam, saskaņā ar Noteikumu 3.1.5.punktu ir jāuzrāda tīmekļvietnes statistika par 2019.un 2020.gadu.
a) Ja Pretendenta pieredzē radītie materiāli nav vienkopus vienā tīmekļvietnē, bet, piemēram, dažādās vietnēs (FB, YT), tad ir vienkārši jānorāda statistika un sasniegtā auditorija?
Lai Pasūtītājs nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punkta prasības, kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, Pasūtītājs izvērtēs piedāvājumus pamatojoties uz Pretendentu iesniegto pieredzes apliecinājumu, kas ļauj novērtēt Pretendentu kompetenci, pieredzi un izpratni par veiksmīgu mediju kampaņu principiem. Savukārt, tīmekļa vietnes statistikai jāatspoguļo konkrētā materiāla skatījumi un sasniegtā auditorija. Ja nepieciešams, to iespējams iesniegt kopā ar paskaidrojošu raksturojumu, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pretendenta gatavoto darbu sasniegto auditoriju.
4) Tehinskās specifikācijas Punktā 2.1. minēts, ka ” Kampaņas ietvaros Izpildītājs nodrošina satura izvietošanu: 2.1. Digitālajos kanālos Facebook, Instagram, Youtube, Spotify, Deezer, Draugiem.lv un iTunes, – kopumā 6 (sešas) nedēļas; Vai ar šo paredzēta tikai satura izvietošana minētajās platformās vai arīdzan reklāma šajās platformās, jo minētais termiņš - 6 nedēļas - mulsina. Ja tikai izvietošana, tad, vai tā paredzēta Pasūtītāja definētos sociālo tīklu kontos?
Saņemot pretendenta piedāvājumu, sagaidām tajā atspoguļotu provizorisko klipu un podkāstu izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši pasūtītāja definētajai mērķa auditorijai. Tajā skaitā, varētu tikt iekļauta arī, piemēram, apmeklējuma palielināšana, izmantojot maksas instrumentus, ja pretendents to norādīs kā atbilstošāko variantu mērķa auditorijas sasniegšanai. Izvietošanai tiks izmantoti jau esošie sociālo mediju konti vai izveidoti jauni tur, kur nepieciešami.
5) Tehinskās specifikācijas Punktā 2.2. minēts, ka ”2.2. Informatīvas rubrikas integrāciju radio saturā – 6 (sešu) raidījumu integrācijas 2 (divās) radio stacijās, atbilstoši auditorijas segmentam. Vai ar šo paredzēta jauna satura radīšana (sarunas, intervijas radio) vai arīdzan kampaņai radītā satura integrēšana (6 video un 6 podkāsti) esošajā radio programmā?
Attiecībā uz radio formātu, Pasūtītājs sagaida piedāvājumu satura integrācijai radio staciju programmās, kas ļautu aktualizēt kampaņas vēstījumu – tajā skaitā, intervijas, ekspertu diskusijas, konkursi, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums kurš, būtu visatbilstošākais mērķa auditorijas sasniegšanai.
6) Vai paredzēts, ka video stāstu varoņi tiek atlasīti sadarbībā ar Pasūtītāju, ņemot vērā, piemēram, stāstu varoņu mācību iestādi un/vai darba vietu, vai to atlase būs pilnīgā Pretendenta pārziņā?
Video stāstu scenārijs, tajā skaitā, stāstu varoņi, mācību iestādes un darba vietas, iepriekš tiks izvērtētas un saskaņotas ar Pasūtītāju.
7) Vai kampaņas satura izstrādei tiks identificētas obligāti iekļaujamās profesionālās izglītības mācību iestādes un/vai darba vietas? Ja jā, vai jau šobrīd ir izvirzīti kādi kritēriji attiecībā uz ģeogrāfisko pārklājumu (cik no tām ir jābūt Rīgā, cik ārpus)?
Nē, konkrētas profesionālās mācību iestādes netiks identificētas. Tehniskās specifikācijas 3.punkts paredz, ka obligāti iekļaujami STEM nozaru profesiju veiksmes stāsti. Tehniskās specifikācijas 8.punkts paredz sižeta veidošana Latvijas teritorijā, neparedzot konkrētu proporcionālo ģeogrāfisko sadalījumu.
8) Vai Izpildītājam ir jāparedz satura izvietošana visos Tehniskajā specifikācijā minētajos digitālajos kanālos (Facebook, Instagram, Youtube, Spotify, Deezer, Draugiem.lv un iTunes), vai Pretendents var piedāvāt optimālāko kanālu miksli? Lūgums arī precizēt, kurus no LDDK sociālo tīklu un audio straumēšanas platformu kontiem Pretendentam primāri ir jāizmanto kampaņā?
Lai izvērtētu visus pretendentu piedāvājumus pēc līdzvērtīgiem kritērijiem, aicinām iesniegt piedāvājumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas kritērijiem. Finanšu piedāvājumam iespējams pievienot paskaidrojumus, ja pretendents kā atbilstošāko variantu auditorijas sasniegšanai piedāvā atšķirīgu sociālo tīklu kombināciju mērķētākai auditorijas sasniegšanai. Noteikumu 1.6.2.punkts paredz, ka Pieteikumā iespējams norādīt nosacījumus, pie kādiem attiecīgā cena ir spēkā vai kādi Iepirkuma līguma izpildes noteikumi ietekmē cenu.
9) Kādi minimālie satura kritēriji ir izvirzīti plānotajai radio informatīvajai rubrikai?
Pasūtītājs sagaida piedāvājumu satura integrācijai radio staciju programmās, kas ļautu pēc iespējas plašāk aktualizēt kampaņas vēstījumu, tajā skaitā, varētu būt intervijas, ekspertu diskusijas, konkursi, vai kāds cits Pretendenta iesniegtais piedāvājums, kurš būtu visatbilstošākais mērķa auditorijas sasniegšanai.
10) Precizējot par Pretendenta pieredzi, vai tajā jānorāda skaitliski vismaz 10 (desmit) izstrādātie reklāmas video klipi vai /filmas/podkāsti, vai jābūt 10 pieredzes kampaņām?
Saskaņā ar Noteikumu 2.2. punktu Pretendenta pieredze tiek vērtēta ar vismaz 10 (desmit) reklāmas video klipu, vai filmu, kampaņu un podkāstu izstrādi. Piemēram, kampaņa, kuras ietvaros ir izstrādāts video klips, tiek skaitīts kā 2 vienības.
11) Kādā formātā nododami Pretendenta izstrādātie darbi un ar kādu statistiku Pasūtītājs vēlas iepazīties attiecībā uz darbu portfolio, ņemot vērā, ka ne visi īstenotie darbi izvietoti vienā tīmekļa vietnē? Vai pietiktu ar citu kampaņu laikā izstrādāto darbu sasniegto statistiku kampaņas aktivizācijas laikā, kā arī linkiem uz darbiem?
Lai Pasūtītājs nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punkta prasības, kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, Pasūtītājs izvērtēs piedāvājumus, pamatojoties uz Pretendentu iesniegto pieredzes apliecinājumu, kas ļauj novērtēt Pretendentu kompetenci, pieredzi un izpratni par veiksmīgu mediju kampaņu principiem. Savukārt, tīmekļa vietnes statistikai jāatspoguļo konkrētā materiāla skatījumi un sasniegtā auditorija. Ja nepieciešams, to iespējams iesniegt kopā ar paskaidrojošu raksturojumu, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pretendenta gatavoto darbu sasniegto auditoriju, tajā skaitā, saites uz darbiem un sasniegto statistiku kampaņas aktivizācijas laikā.
12) Kā iesniedzams pretendenta pieteikums?
Saskaņā ar Ministru kabineta “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumiem Nr.108” 5.1. punktu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, pretendents pieteikumus iesniedz izmantojot elektroniskās informācijas sistēmu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/49983
Atpakaļ