Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002). Projekta mērķi darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana, darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita mazināšana, sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot arī nelegālo […]

Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002).

Projekta mērķi

 • darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana,
 • darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu skaita mazināšana,
 • sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana, tādējādi mazinot arī nelegālo nodarbinātību,
 • kā arī pilnīgākas darba devēju, darbinieku un sabiedrības informētības un darba tiesību subjektu izpratnes par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā veicināšana.

Projekta aktivitātes

 • Izveidoti pieci LDDK konsultatīvie centri plānošanas reģionos, kuros tiek nodrošināta informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko;
 • 100 000 darbavietām veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns attiecīgajos uzņēmumos, 100 000 nodarbinātie tiek informēti par viņu darba vietās pastāvošajiem darba vides riskiem, drošiem darba paņēmieniem un preventīvo kultūru darba vietās;
 • Izstrādāti 2 pētījumi par darba vietu risku novērtējumu rezultātiem, par darba apstākļiem un riskiem Latvijā kopumā, kā arī rekomendācijas darba aizsardzības politikas ieviesējiem darba apstākļu uzlabošanai (Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010, 2012-2013);
 • Izstrādāta elektronizēta visu nozaru darba vides risku novērtēšanas sistēma un tā bez maksas ir pieejama visiem interesentiem: https:darbariski.lv;
 • Izstrādāts materiāls „Darba aizsardzību uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”, kas informē par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, kas jāzina uzsākot komercdarbību;
 • Aktualizēta „Darba devēja rokasgrāmata”, papildinot to ar jaunu nodaļu par darba aizsardzības jautājumiem;
 • Izveidota interaktīva datorspēle jauniešiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem un tā bez maksas ir pieejama visiem interesentiem šeit;
 • Izstrādāta Darba normēšanas metodoloģija un realizēti 2 pilotprojekti (viens ražošanas uzņēmumā, otrs – pakalpojumu nozares uzņēmumā);
 • Veikta 100 darba devēju organizāciju vadītāju un speciālistu apmācība kvalifikācijas celšanai darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos;
 • Organizēti 198 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos visos piecos plānošanas reģionos;
 • Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Jaunās ģimenes” un „manaena.lv”, kura uzlaboja darba devēju, darba ņēmēju un sabiedrības kopumā izpratni un attieksmi par normatīvo aktu ievērošanu darba tiesisko attiecību jomā.

Projekta sasniedzamais rezultāts

Atklāto darba attiecības un darba tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums Valsts darba inspekcijas pārbaudītajos uzņēmumos salīdzinot ar 2004.gadu par 15%.

Video par iespējamajiem riskiem darba vietā.

Īstenošanas termiņš
2008.gads 1.oktobris - 2013.gada 31.decembris
Finansējums
Eiropas Sociālais fonds, Latvijas valsts finansējums
Kopējā projekta summa
3 751 916.91 LVL (5 338 496.81 EUR)