Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr.8.5.2.0/16/I/001) (turpmāk- Projekts) īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekta […]

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr.8.5.2.0/16/I/001) (turpmāk- Projekts) īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projekta mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Darbības, kuras Projekta ietvaros īsteno LDDK:

  1. 1.-3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrāde;
  2. ekspertīzes Projektā izstrādātajām modulārām profesionālās izglītības programmām;
  3. ekspertīzes Projektā izstrādātajām profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem;
  4. ekspertīzes pirms mācību līdzekļu un simulācijas iekārtu iegādes un Projektā izstrādātiem mācību līdzekļiem.

No 2017. līdz 2018. gadam LDDK galvenās aktivitātes projektā ir profesijas standartu un/vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrāde.

LDDK kopš 2017.gada augusta ir piesaistījusi nozares ekspertus šādu modulārās profesionālās izglītības programmuprofesionālās kvalifikācijas eksāmenumācību līdzekļusimulācijas iekārtu vērtēšanai.

LDDK kopš 2017.gada jūlija ir izstrādājusi šādus profesijas standartus vai profesionālās kvalifikācijas prasības.

Par darbības īstenošanu atbildīgās LDDK pārstāves:

Anita Līce, Līga Saleniece

Īstenošanas termiņš
LDDK projektā iesaistās no 2017. gada 9. maija līdz 2021. gada 31. decembrim
Vadošais partneris
Valsts izglītības satura centrs
Papildu informācija