LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02). Filma: “SADARBĪBA REĢIONOS – ATTĪSTĪBA LATVIJĀ” Projekta mērķis Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, rezultātā izveidojot piecas LDDK reģionālās struktūras, kuras darbojas Rīgā, Liepājā, […]

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02).

Filma: “SADARBĪBA REĢIONOS – ATTĪSTĪBA LATVIJĀ

Projekta mērķis

Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, rezultātā izveidojot piecas LDDK reģionālās struktūras, kuras darbojas Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs un Jēkabpilī un kuras nodrošina darba devēju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un ES līmenī.

Projekta aktivitātes

 • Izveidotas piecas LDDK reģionālās struktūrvienības, kuru darbību organizē pieci reģionālie sociālā dialoga koordinatori, kas veicina reģionālo darba devēju organizāciju izveidi un līdzdalību rīcībpolitikas izstrādē;
 • Veikta situācijas analīze un ES un Latvijas dažādu līmeņu normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu ekspertīze, lai paaugstinātu sociālo partneru kapacitāti dalībai nacionālās un ES nodarbinātības un reģionālās attīstības, darba lietu, sociālās drošības un veselības aizsardzības, un izglītības politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
 • Izstrādātas un ieviestas trīs mācību programmas, lai veicinātu divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu, ar mērķi izglītot darba devēju organizāciju vadītājus un speciālistus par sociālo dialoga, reģionālās attīstības procesu vadību un uzņēmējdarbības īstenošanas jautājumiem;
 • Darba devēju un darba devēju organizāciju pārstāvju apmācība par sarunu vešanu, konfliktu risināšanu un meditāciju sociālā dialoga ietvaros;
 • Izstrādāti un izdoti informatīvi izglītojoši materiāli par cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodēm, labu pārvaldību un sociālo partnerību reģionos;
 • Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar citās ES valstīs pastāvošo praksi reģionālā sociālā dialoga īstenošanā.
 • Veikta informatīva kampaņa par reģionālā sociālā dialoga attīstību un tā priekšrocībām.
 • Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā ietvaros tiks organizēts starptautisks forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā” un konference „Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai”, lai Eiropas līmenī diskutētu Latvijai aktuālos jautājumus sociālā dialoga attīstībai., t.sk., reģionālo sociālo dialogu.

Projekta rezultāti

 • Apmācītie darba devēju organizāciju pārstāvji un speciālisti un darba devēji iegūtās zināšanas varēs izmantot praksē un apmācīt savu organizāciju biedrus un darbiniekus par sociālā dialoga jautājumiem;
 • Pēc veiktām apmācībām darba devēji aktīvi iesaistīsies LDDK reģionālo struktūru darbā un reģionālajā sociālajā dialogā;
 • Pieredzes apmaiņas pasākumos gūtās zināšanas tiks izmantotas reģionālā sociālā dialoga stiprināšanai Latvijā
 • Balstoties uz normatīvo aktu veiktajām ekspertīzēm, darba devēju pārstāvji izstrādās savas pozīcijas nodarbinātības un sociālās politikas jautājumos un turpinās tās aizstāvēt un ieviest dzīvē
 • Visi iepriekšminētie pasākumi kalpos par pamatu turpmākai sociālā dialoga attīstībai reģionos – tādējādi veicinot stabilu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi nākotnē.

Izveidotas Trīspusējās konsultatīvās padomes Rēzeknē,  Rīgā un stiprinātas esošās Jelgavā, Liepājā, Jūrmalā, tādejādi tiek nodrošināta sadarbība starp darba devējiem, darba ņēmējiem un vietējo pašvaldību, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi reģionos.