Ekspertu viedokļi

IZM informē par plānotajām investīcijām pieaugušo izglītībā

3. Oktobris, 2022

Arī tuvākajos gados – ES struktūrfondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā – Latvija plāno ievērojamas investīcijas pieaugušo izglītībā. Par to, kādas atbalsta programmas plānotas, Izglītības un zinātnes ministrija informēja Nozaru ekspertu padomjuvasaras konferencē un rakstiski vēstulē, atbildot LDDK.

“Līdz šim ES struktūrfondu atbalsts nodrošināja reformu ieviešanu profesionālās vidējās izglītības satura attīstībā, gan darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešanā, gan profesionālās izglītības iestāžu tīkla konsolidēšanā un infrastruktūras attīstībā. Tagad izaicinājums – kā, samazinoties ES fondu atbalstam, saglabāt šo izveidoto sistēmu un  turpmāk veikt investīcijas, lai nodrošinātu attīstību,” tā NEP konferencē 30. jūnijā savu prezentāciju iesāka Gunta Arāja, IZM Struktūrfondu departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un mūžizglītības attīstības jomā. Viņas stāstījumu par plānotajiem ES līdzekļiem profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā turpmākajiem gadiem iespējams noskatīties NEP konferences ierakstā LDDK Youtube kontā šajā saitē.

IZM ir sniegusi arī detalizētu rakstisku pārskatu par plānotajiem pasākumiem pieaugušo izglītībā – vēstule ir pieejama pielikumā pie šī raksta vai  šajā saitē.

Īsumā par IZM plānoto:

 • Eiropas Savienības fondu 2021.2027. gadam investīcijas:
  • Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai (34 623 466 EUR).
  • Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai (21 542 320 EUR), kas sadalīts starp:
  • prasmju fondu izveidi (pilotprojekti indikatīvi divās nozarēs - būvniecībā, IKT) un
  • komersantu nodarbināto mācībām.
 • Latvijas Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, kas paredz investīcijas:
  • nodarbināto profesionālā pilnveide atbilstoši reģiona attīstības vajadzībām un kvalifikācijas iegūšana tālākizglītības programmās (11,11 miljonus EUR);
  • jauniešu (audzēkņu) dalība 1– 2 gadīgajās sākotnējās profesionālās izglītības programmās, tostarp DVB formā  (8,83 miljonus EUR).
 • Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas individuālo mācību kontu pieejas attīstībā (14,96 miljonus EUR), kas paredz:
  • attīstīt un aprobēt Latvijas kontekstam atbilstošu individuālo mācību kontu konceptu (aprobācijā fokuss uz digitālajām prasmēm);
  • lokalizēt pasaules labākos digitālos mācību līdzekļus.

Informatīvais ziņojums par individuālo mācību kontu pieejas attīstību pieejams šajā saitē.

 • IZM sadarbībā ar OECD šobrīd izstrādā Ministru kabineta noteikums, kas noteiks divu veidu atbalsta pasākumus darba devējiem:
 • atbalstu nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai, īstenojot specifiskas nozaru mācības ar nozaru asociāciju starpniecību (pieeja balstīsies esošajos Ekonomikas ministrijas specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” projektos);
 • uzņēmumu un individuālo komersantu vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai, kas tiks nodrošināta caur pašvaldībām (gala labuma guvēji būs individuālie komersanti, mikro, mazie un dažkārt arī vidējie uzņēmumi).

LDDK turpinās apspriest ar biedriem izstrādātos priekšlikumus pieaugušo izglītības atbalsta programmām un kā valdības sociālais partneris iesaistīties šo pasākumu apspriešanā, aktīvi paužot priekšlikumus tādas pieaugušu izglītības attīstībai, kas veicinātu tautsaimniecības attīstību.